Cenaze Namazı ve Cenaze için Okunacak Dua

Cenaze Namazı ve Cenaze için Okunacak Dua

“Allâhümme sebbit ehyâene alel-İslâm. Vakbıd ervaha emvâtinâ alel-îman. Vağfir zünûbehüm ve zid ihsânehilm. Vec’alhüm şâfıan ve müşeffean yevmel-kıyâmeti bi’rahmeti- ke yâ Erhamer-Râhimîyn.”

Ma’nâsı: “Ey Allahı m! Dirilerimizi müslümanlıkta sabit eyle. Ölenlerimizin ruhlarını îmân ile kabzeyle ve onların günahlarını afveyle, iyiliklerini arttır. (Sevablarmı ziyade eyle) Kıyamet gününde şefaatçi ve şefâata izin verilmiş, ııiııkbül kullarından eyle. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi Allah’ım.” 

Cenâze namazı kılan müslüman, önce niyet eder. Sonra tekbir alır. Birinci tekbirden sonra “Sübhâneke”yi okur. İkinci tekbir alınır. İkinci tekbirden sonra “Allâhümme Salli ile Allâhümme Barik” duâları okunur. Üçüncü tekbir alınır. Sonra her cenâzede okunan ,şu “Allâhümmağfirli hayyinâ” duâsını “Feteveffehü alel îmân”a kadar okur. Bütün cenâze namazlarında başlangıç duâsı olarak bu duâ (Alel-îmân) kelimesine kadar okunur. Cenaze kadın olsun, erkek olsun, kız çocuğu olsun, erkek çocuğu olsun “Alel-îmân” kelimesine kadar bu dua okunduktan sonra:

ERKEK CENAZEDE BU DUA OKUNUR

“Ve husse hâzel’meyyite birreuhi verrâhâti vel’mağfırati ver’ridvân. Allâhümme inkâne muhsinen fezid fî ihsânihî ve inkâne müsîen fetecâvez anhü ve lakkıhil’emne vel’büşrâ vel’kerâmete vezzülfâ birahmetike yâ erhamerrâhimîn.”

Erkek cenâzede bu “ve hussa hâzel’meyyite…” kısmını ilâve eder. Eğer cenâze kadın ise şu:

KADIN CENÂZEDE İLÂVE EDİLEN DUÂ

“Ve hussa hâzihil’meyyitete birrevhi verrâhati velmağfıreti verridvân. Allâhümme infeânet muhsinetenfe zidfî ihsânihâ ve in kânet müsî’eten fe tecâuez anhâ, ue lekkıhel’emne vel’büşrâ vel’kerâmete vezzülfâ. Birahmetike yâ erhamerrâhimiyn”

Duâyı yâni, “Ve hussa hâzihil, meyyite…” kısmını ilâve eder.

ERKEK ÇOCUK CENÂZESİNDE

“Allâhümmec’alhü lenâ feratan. Allâhümmec’alhü lenâ ecran ve Zühra. Allâhümmec’alhü lenâ şâfıan ve müşeffean, birahmetike yâ Erhamerrâhimiyn.”

Erkek çocuk cenâze namazında “feteveffehü alel imân”dan sonra bu “Allâhümmec’alhü lenâ feratan” kısmı ilâve edilir.

KIZ ÇOCUĞU CENAZESİNDE

“Allâhümmec’alhâ lenâ feratan, Allâhümmec’alhâ lenâ ecran ve zuhrâ. Allâhümmec’alha lenâ şâfiâten ve müşeffeaten, birahmetike yâ erhamerrahimiyn.”

Kız çocukların cenâze namazlarında her cenâzede okunan duânın “Feteveffehü alel’iman” kelimesinden sonra bu “Allâhümmec’alhâ lenâ feraten” kısmı okunur.

İşte cenâze namazını böyle ayrı ayrı duâ ile kılmak durumunda olan veya kılmak isteyen bu duâları ayrı ayrı ezberlemelidir.

Bu cenâze duâlarını ayrı ayrı ezberleyemeyen kimse her cenâzede okunabilen yukarıda yazdığımız birinci duâyı ezberler ve cenâze namazlarında onu okur.

HİÇBİR DUÂ BİLMEYEN KİMSE

“Rabbenâ âtinâfiddünyâ haseneten vefü’âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr. Rabbenağfırliy ve livalîdeyye ve lil’müminiyne yevme yekûmül-hisâb.” Duâsını “Üçüncü tekbirden” sonra okur.

Cenâzede cemâatin adedi, sayısı şart değildir. Bir erkek veya bir kadın müslümamn cemâat olmasıyla bu vazife ifâ edilip yerine getirilebilir.