Web sitemize hoşgeldiniz, 24 Mart 2023
Gizemli Dualar
  
Anasayfa » Gizemli Dualar » Allah’ın Kırk Güzel ismi, Esmai idrisiye 40 duası

Allah’ın Kırk Güzel ismi, Esmai idrisiye 40 duası

Allah’ın Kırk Güzel ismi, Esmai idrisiye 40 duası 

Allah'ın Kırk Güzel ismi, Esmai idrisiye 40 duası

Allah’ın Kırk Güzel ismi, Esmai idrisiye 40 duası 

Allah’ın Kırk güzel İsmi, Duası ve Esmaları :   
Esmai idrisiye 40 duası ve esmaları. Bu erbaini idrisiye duasını okumaya başlamadan temiz bir abdest almalı. Allahın kırk güzel ismi okununca 40 esması zikir edilince bu  duasıda okunmalıdır ki duaların çabuk kabulü içindir, 40 erbain duası okunduktan sonra mutlaka bu duada okunmalıdır faydası görülsün amel eksik olmasın bu zikrin duasını altta yazdım dikkatle okursanız görürsünüz.

Allahın kırk güzel ismi (40 erbain 40 isim) esmaları hakkında Şeyh Şehabettin Hazretleri şöyle demiştir. Bu isimleri devamlı okudum ara vermeden devam ettim ve yazdım yanımda bulundurdum zikrine ara vermeden okumamı aksatmadım bende çok acayip garip haller olmaya başladı ve akla hayale gelmeyecek nice sırlar keşf oldu ki öyle yüce mertebelere çıkardı ki anlatılamaz manevi alemin sırrı esrarını açtı bana öyle tat verdi ki anlatılamaz bu esmaların büyüklüğü verdiği ilhamlar açtığı sırlar.

Şeyh şehabüddün maktül sühreverdi telvihat isimli eserinde şöyle demiştir ki : Aristoyu rüyama girmişti Eflatunu övmeye başladı dedim bu ney islam düşünüründen bir kişi onun mertebesine erişmiş olabilir mi ? dedi, cevap verip dedi ki: onun mertebesine nerde eriştiler ki dedi belki onun bin parçasından bir parçasına erişemediler. Bunun üzerine islam düşünürleri bir bölüğüne daha sordum ve tecrübe ettim, mültefit olamadım. Beyazid-i Bestami’yi, Abdullah Tüsteri’yi ve bunların emsali kimseleri zikir ettim. Sevindi ve dedi ki; Bunlar felâsifei ve hukemai haktır. (gerçek bilgin, hakim ve filozof kimselerdir. Alem-i huzurıyyaye (huzur alemine, rahata) ve dairei şühud’e (var olma, görünme) erişmişlerdir. Allah’dan başka şeylerle meşgul değillerdir. Onların cünbüşü (neşesi)  bizim cümbüşümüzdür. Onların kelimatı (düşünceleri, sözleri) bizim düşünce ve sözlerimizdir.

Bu Mübarek isimleri zikreyleyecekcen temizlenmen üzerindeki elbiselerini degiştirmelisin  kalbini saf temiz tutarak iyi bir niyetle halisane  okumaya başlamalı ve adedince okumalıdır her gece aynı vakitlere uyulmalıdır. Ara vermeden okumalısın mecburi özrün olmadan bırakmayacaksın feyz almak istiyorsan bu isimlerden faydalanacaksan manevi alemde yükselmek istiyorsan.

İdris Aleyhisselam kendisi sıralayıp okuyup yazdığı için Esma-i İdrisiye denilmiştir. 40 adet isim ve dua olması sebebiyle Esma-i Erbain denilmiştir. Ne zaman ki Esmai İdrisiye lisanı İdris peygamberin ile zikir olunduğunda Ervah-ı âliyat (yüce ruhlar) isimlerin o harfleriyle ülfet eylemiş ve harflerin tesirleri  müessiri hakikiden icabetle fiile gelmiş ve seriül icabe ( hemen duası kabul olunan) olmuştur. Her zikir edenin (okuyanın) hala tesiratına vasıl olması mümkündür. Kim şartlarına riayet ederse ona icabet vaki olur. Bu isimlerin her birisi ulvî makamlardaki hazinelerin kapılarını açmak  için birer anahtardır. Her biriyle tek olarak zor bir (manevi) kapıyı açmak mümkündür. El’an ve ilelebed isimlerin tercümesi, havassı ve esrarı sırrı bakımından iki hususiyet vardır.

Birincisi: Adet genel sayısınca olarak isimlerin zikrinin okunmasına devam etmek ara vermeden.

İkincisi: Tam bir riyazat üzeredir ki İdris Peygamberin (a.s.) Şeyh Şehabüddin Sühreverdi  (k.s) ve şeyh Muhiddin İbni Arabi riyazatları gibi. Allah’ın kırk güzel ismi esmai idrisiye şerhinde bu şekilde sıralanmıştır duası ile birlikte yazılmıştır. Havasın, Duanın,Ezkârın, tesbihin, büyü ve tılsımın tesiri eskiden olduğu gibi günümüzde de geçerlidir. Bu Allah’ın Hikmeti gereği böyledir. Büyü Sihir  ve tılsımda karşıdaki yapılan şahşı zarar görsün diye gözetilerek yapılanlar Büyük günahtır dinimiz kesin olarak yasaklamıştır büyüyü..

Kainatın yüzü suyu hürmetine yaratıldığı eşsiz İnsan ve en üstün varlık Peygamberimiz H.z. Muhammed (a.s.)’a sihir yapılmış olması ve yapılan sihirin tesirinin açık şekilde belli olması bu ğerçeği ortaya koymaktadır. Peygamberimiz sihirden (büyü) den rahatsızlanmıştı. Hatta bazı işi işlemediği halde yaptım sanırdı. Nihayet günün birinde tekrar tekrar dua etti. Allah Teâla şifa  ihsan edip kurtuldu. Efendimize sihir yapan lebid İbni A’samdı . Bir tarak, saç sakal tarantısı ve erkek hurmanın kurumuş çiçek kapçığı ile Zervan kuyusunda yapılmıştı. 

Sahihi Buhari,c.1- s.53. Eğer ki gizli güçlerin tesiri olmasaydı Peygamberimize (s.a.v.) yapılan bu sihirde görülmezdi. o na ulaşan bu tesir diğer insanlara haydi haydi ulaşır. Kainat bilinmezliklerle doludur. İlim sonsuz olduğuna göre bu konudaki bilgilerinde sonu yoktur. İnsanların yararına neticelenmesi için ehil kimse ister çalışmak ister zaman ister tecrübe ister. Esmai Erbain denilen bu isimler uzun zamandan beri tecrübe edile gelmiş Dua ve Ezkardır.

1- İsim dua : Sübhaneke lâilahe illâ ente ya rabbi külli şey’in ve varisühü.
Esmai ilahiyeden bir ismi şeriftde; Ya Rabb,dır yani (ey terbiye eden) Alahım rabbım benim sensin tek mabudum Allah’ım sensin ya rabbel alemin. Allah’ın kırk güzel ismi birinci esmaül hüsna (en güzel isimleri).

2- isim dua : Yâ İlahel aliheter-refii celalühü.
Esmai İlahiyei zati’yeden bir ismi şerif de; Ya İlahel alihe, dir. Yani  hakkıyla mabûd (ibadet edilen) ve ibadete müstehak yüce allah anlamındadır.

3- isim dua : Yâ Allah’ül mahmudü fi külli fialihi.
Esmai ilahiyeyi  zati’yeden bir ismi şerif de, Ya Allah‘dır. Bu Esmai Erbainin (40 ismin) zikrinde her ismin başına harfi nida konulmuştur. Yani  Ya ile başlanılmıştır. Mana bakımından Allah ism-i şerifi öbür isimlerin hepsini içerisine alır. Öbür isimlerde bu cem etme, toplama durumu yoktur. Harf-i nida, izhar-ı sadâ ve çağırmaktır. Ya falan! diye nida etmek gibi bu duayı esmai idrisiye manasıdır.

4- isim dua : Yâ Rahmane külli şey’in ve rahimehü.
Esmai  ilahiyeyi zati’yeden bir ismi şerif de  Er Rahman‘dır. Yani mü’min-kafir ayırd etmeden çokca merhamet eden yarattığı mahlukları affeden, onlara rahmet ve merhamet  bahşeden, inayet ve ihsanda bulunan demektir.

5- isim dua : Yâ Hayyü hine la hayye fi deymumiyyeti mülkihi ve bekaihi.
Esmai ilahiyeden bir ismi şerif de El Hayy‘dır. Diri olan  her şeye hayat  ve can veren diriliği sonsuz olan, demektir.

6- isim dua : Yâ Kayyumu fela yefütü şey’ün min ilmihi vela yeudühü.
İlahi isimlerden bir ismi şerif de El Kayyum dur. Gökleri, ve yeri her şeyi varlığıyla yerli yerinde ayakta  tutan demektir.

7- isim dua : Yâ Vahidül baki evvelü külli şey’in ve ahirühü. 
Esmai ilahiyeden bir ismi şerif de El Vahid‘dir. Yani tek olup ortağı, benzeri ve dengi bulunmayan, teklerin teki, zatında sıfatında, işlerinde isimlerinde, hükümlerinde asla ortağı yardımcısı ve benzeri olmayan demektir.


8- isim dua : Yâ Daimü bila fenain vela zevale limülkihi ve bekaihi.
Esmai ilahiyeden bir ismi şerif de Ed Daim‘dir Devamlı ve daima sonsuz ilelebet demektir.

9- isim dua : Yâ Samedü min gayri şibhin fela şey’e kemislihi.
Esmai ilahiyeden bir ismi şerif de Es Samed‘dir. Hacetlerin bitirilmesi ızdırapların giderilmesi için müracaat olunan, içinde boşluk ve aralığı olmayan tek merci, isteklerin muratların verilmesi ızdırapların giderilmesi için tek kapı demektir.

10- isim dua : Yâ Bari’e fela şey’e küfvün yüdanihi vela imkane livasfihi.
Esma’ül Hüsna’dan (Allahın güzel isimlerinden) biri de El Berr‘dir. İyiliği ve bağışı bol olan. Kulların suçları hakkında müsamahakâr, iyilik ve ihsanı sınırsız derecede bol olan zat, demektir.

11- isim dua : Yâ Kebiyrü entellahüllezi la tehtedi’l ukulü livasfi azameti.
Cenabı Hakkın Esmai Hüsnasından (güzel isimlerinden) sayılan bir ism-i şerifide El Kebir‘dir. Kibriya ve azamet sahibi demektir. Kibriya kemali zatı ecelli aladan ibarettir, büyüklüğünü ancak kendisi bilen ve büyüklüğü hiç bir mahluk tarafından bilinemiyen ve hiç bir zaman da bilinemeyecek olan demektir.

12- isim dua : Yâ Bari’ennüfuse bila misalin hala min gayrihi. 
Esmai ilahiyeden (Allah’ın güzel isimlerinden)bir ismi şerifide El Bari‘dir. Her şeyi birbirine uygun ve münasip bir şekilde yaratan her şeyi muhtaç olduğu aza,tabiat ve vasatta en iyi ve en uygun bir şekilde terkip edip yaratan demektir.

13- isim dua : Yâ Zekiyyü’t tahirü min külli afetin likudsihi.
Allah Teala’nın isimlerinden bir ismi şerif de bu esma olan ismi Zekiyy’dir. Anlamı ise Tahir– pak demektir. Bu esma ile manayı zatı şerifi zekiyy mutlakdır.

14- isim dua : Yâ Kafi el müvessı’î lima halaka min ata ya fazlıhi.
İlahi isimlerinden bir ism-i şerifde Kafi‘dir. Elveren, yetişen, kifayet eden rabbül alemin demektir.

15- isim dua : Yâ Nekıyyen min külli cevrin lem yerdahü velem yuhalıthü fialehü
Allah’ü Teala’nın büyük ilahi isimlerinden bu ismi şerif de Naki, dir. Temiz ve pak demektir. Cenab-ı hakkın  zat-ı pak-ı aliyesi ve sıfat-ı nezafet-i kemaliye ve  nüzheti feali itidaliyesi ezelen ve ebeden nakavet-i tamme ile münakkaddır .

16- isim dua : Yâ Hannanü entellezi vesiat külle şey’in rahmeten ve ilmen.
Büyük esma-lardan ulu isimlerinden bir ismi şerif’ide Hannan esmasıdır. Çok merhametli olan allah demektir.

17- isim dua : Yâ Mennanü zül ihsani kad amme külle’l halaıkı mennehü. 
Allah teala’nın isimlerinden bu ismi şerif de Mennan esmasıdır. ZahiriBatını, nimetlerinden her çeşidini çokca verici demektir. Asla münkat’i olmaz. Öyle mennan vacibül vücutdur ki ; ihsan sahibidir. İsm-i Mennantecellisinin süryani (sirayet etmesi hali) bütün mümkünat umuma sirayet etmiştir. Bütün yaratılmışların hepsi nasiblerini almış ve el’an almaktadır.

18- isim dua : Yâ Deyyane’l ibadi küllün yekumü hadia,lirehbetihi ve rağbetihi.
Allah Teala’nın isimlerinden bu ismi şerifi ise Deyyan‘dır. Kullarını mübalağa ile muhasebe edici (hesaba çekici) dir ki ; hali şanlarına alim-i mutlakdır. (Kullarının her hallerini, hareketlerini ve niyetlerinin ne olduğunu mutlaka en iyi bilen) demektir.

19- isim dua : Yâ Halika men fissemavati velardı ve küllün ileyhi mea’dühü. 
Allah Teala’nın en güzel isminden biriside bu esma olan El Halık ismi şeriftir. Her şeyin yaratıcısı demektir. Cenab-ı halık-ı layezal bütün mevcudatı yaratandır.

20- isim dua : Yâ Rahîme külle sarihin ve mekrubin ve gayesehü ve mea’zehü.
Büyük isimlerinden olan bu esma şerif  ise Er Rahim– dir. Pek çok merhamet edici ve verdiği ni’metlere şükür edenleri daha çok mükafatlandırıcı demekdir.

21- isim dua : Yâ Tamme fela tesifü’l elsünü külle künhi celâlihi.
İlahi isimlerden bir ismi şerif de Tamm vacibi zülcelaldir. İsmi tamm Vacibi Zülcelal ismi zatdır. Cenâb-ı zatı vacibül vücudun bütün esma-i  efâliyesi, esma-i sıfatiyesi ve esma-i evsafı zatiyesi kemal üzere (Tamm)’dır . Noksanlıklardan uzaktır. Esma-i İlahiye binbir dir (1001)

22- isim dua : Yâ Mübdiâl bedâ’i lem yebgı fî inşaiha avnen min halkıhi.
İlahi isimlerden bir ismi-i şerif de (El Mübdî) dir. Dilediğini istediği gibi yaratan demektir. Hak Teala; ezelî hikmeti iktizasınca dilediğini benzersiz inşa ve ihdas eder.

23- isim dua : Yâ Allâmel guyubü fela yefütü şey’in min hıfzıhi vela yeudühü.
Esmaül Hüsnadan  İlahi isimlerden bir ism-i şerifide yüce rabbın Allâmül guyub; dur. Gaiblerdekini (gayb alemini) çok iyi bilen  allah demektir. Allâm  lafzı mübalağa ile alemdir.

24-isim dua : Yâ Halimen zel-enati fela yuadilühü şey’ün min halkıhi. 
Allah Tealanın Esmaül Hüsnasından (güzel isimlerinden) sayılan bu ismişerifeside El Halim‘dir  Hilm lafzı ahlak-ı ilahiyeden sayılan isimlerdendir. Cenab-ı Hakk; insanların şerirlerinin akibetinde onları cezalandırmak için acele etmez. İntikamda acele etmez. Tövbe istiğfar etsinler diye onları cezalandırmakta acele etmez. Halim-i mutlak ezeli ebedi Cenab-ı hakkdır.

25- isim dua : Yâ Muidü ma efnahü izabereza’l halaiki lidavetihi min mekafetihi. 
Allah Teâlâ’nın Esmaül Hüsnalarından (en güzel isimlerinden olan)bu isimi şeriyfeside El Muîd‘dir. Yaratılanı iade eden demektir. Yani Cenab-ı Hakk ve feyyazı mutlak bütün eşyanın taayyünat vücudu kevniyesini mahv ve ifna (yok) ettikten sonra geri haşr (diriltmek) için iade edicidir.

26- isim dua : Yâ Hamidü’l fealü zelcemni velmenni ala cemî’ı halkıhî bilutfihi. 
Ey bütün işleri övülmüş olan Allahım!  Esmaül Hüsnadan bu ismi şerifde El Hamid. Her çeşit ni’metlerin; zahiri ve batını nimetlerinin hepsi; lûtfu keremin ve fazlı inayetinle bütün yarattıkların içindir.

27- isim dua : Yâ Azizü’l menîü-l galibe âlâ cemî’ı emrihi fela şeye yuadülihü.
Allah Teâlânın Esmaül Hüsnalarından (en güzel isimlerinden olan) bir ismi de El Aziz ismidir. İzzet ve şeref sahibi demektir. Allahü zülcelalin zatı ecellü alası azizdir.

28- isim dua : Yâ Kahirü zü’l batşişşedîdî entellezi lâ yutaku intikamühü.
İlahi isimlerden olan bir isimde bu ismi şerifdir El Kahir‘dir. Kahreden ezen üstün gelen allah demektir.Allah Teala halkı kahr edicidir yok etmekle. Cebabireden  olanları kahr edicidir, cezalandırmakla, ve hakk’la niza edenleri kahr edicidir, dalaletle.

29- isim dua : Yâ Garîbe’l müteali fevka külli şey’in ulüvvü irtifâ’ıhî.
Büyük ilahi ismlerden bir ismi şerifde (Karib) dir ki sünnetde vakidir. Yarattıklarına yakın olan Allah demektir.Karib lafzının Allah Tealanın isimlerinden olduğu Ebu Hüreyye (r.a.)’ den mervidir.

30- isim dua : Yâ Müzillü külli cebbarin anîdin bi kahri azizi sultanihi. 
Allah Tealanın Esmaül  Hüsna’sından (güzel isimlerinden) sayılan bir ismi şerifi de El Müzill‘dir. Dilediği kulunu hor ve zelil edici demektir. Allah Teala bazı kulunu mü’min olduğundan ahiret izzetini tekmil için dünyada zelil eder. Bazı kulunu suretde (görünürde) dünya izzeti metai ile siyretinde zelil eder. O kulun ahirettde zilleti zahir olur. Cenab-ı Hakk Müzil mutlaktır.

31- isim dua : Yâ Nure külli şey’in ve hüdahü entellezi felaka-zzulumati nurühü.
Allah Teala’nın Esmaül Hüsnalarından (en güzel isimleriden) sayılan bir ismi şerif de En Nur esmasıdır. Cenab-ı Hazreti vacibül Vucüd ; nuru zatı ezeliyesiyle nurdur. Öyle mutlak nurdur ki , nur isminin tecellisiyle herşeyi nurlandırıcıdır.

32- isim dua : Yâ Âliyeşşamihi fevka külli şey’in ulüvvü irtifa’ihi.
İlahi isimlerden bir ism-i şerif de (Aleş Şamk) dır. yani Allah Teala bir sübhanı Aliyyiş Şandır ki; alamet hudus imkandan münezzehdir. Ve bir sultanı şamk el burhandır ki sıfatı aliyyesine ve kemali bekasına fena (yokluk) gelmez.

33- isim dua : Yâ Kuddusü-t tahirü min külli suin fela şey’e yüazühü min halkıhi.

Allah Teala’nın Esmaül hüsnasından (en güzel isimlerden) sayılan bir ismi şerifide (El Kuddus) dür. Zat olarak, sıfaten ve fiilen noksanlık ve layık olmayan sıfatlardan münezzeh ve müberradır, demektir.

34- isim dua : Yâ Mubdîe’l beraya ve muÎde ma ba’de fenaıha bikudretihi

Büyük ilahi isimlerden bir isim şerifde Allah (c.c.)’ın El Karib ismidir. Yani Hak Teala ilmi ve kudreti ile mukadderata cümle mevcudatdan karibdir. Bu ismi şerif lafzan Esmai Hüsna sayısından hariçdir. Ama mana bakımından dahildir. Bundan başka birçok esmaullah vardır ki; ifade ettiği mana Esmaül Hüsna’ya dahildir. Gerçi bu ismi şerifin ismullahdan olduğu sünnetde sarihdir. Kur’an’da da vakidir.

35- isim dua : Yâ Celilü’l mütekebbiri âlâ külli şey’in vel adlü emrühü vessıdku va’dühü. 

İlahi isimlerden 99 esmaül hüsnasında mevcud olan El Mübdi, Her şeyi yoktan var eden bütün varlıkları ilk yaratan, her şeyi yokken var eden demektir. Tüm varlıkları benzerleri mevcut olmadığı halde yoktan var eden.Eşyayı yoktan ilk defa var eden,yaratan demektir.Mübdi, ismi şeride insanı ilk var eden demektir. Yani onu yoktan yaratıp var edendir Allah.

36- isim dua : Yâ Mahmudü felâ teblugul evhamü külli künhi senaihi ve mecdihi.
AllaTealanın Esmaül Hüsnasından en güzel isimlerinden, sayılan bir ismi şerifide El Celil olan bu esma, celal ve izzet sahibi demektir. Celil lafzı celalden mehuzdur, yani nuutu celaliye ile mevsufdur. O nuutu hakk ki; Allah’ü Teâla gani, aziz, malik, müntekim,kahhar, alim ve cebbardır. İşte bunun gibi nuutu ilahiyeyi ve sıfatı celaliyeyi camii olan celili mutlak Allah zülcelaldir.

37- isim dua : Yâ Kerimel afiv zel adli entellezi melâe küllü şey’in adlehü.
İlahi büyük isimlerden bir ismi şerifte El Mahmud esmasıdır. Yani cenabı hüdayı hak; kendi zatı ecelli ve alasını kendi zatı aliyesine layık olan hamd ve sena ile ezeli hamdı ve sena edici hamd el mutlak, zatında mahmudu muhakkahdır.

38- isim dua : Yâ Azîme zessenail fahiri vel izzi vel mecdi vel kibriyai felâ yezille izzühü.
Allahü Tealanın Esmaül Hüsnalarından (en güzel isimlerinden) sayılan isimlerinden El Kerim‘dir. Bağışı çok cömert olan demektir. Yani Hazreti Hüdayı celilüşşan zatı kerimiyle zatında mükerrem olup kullarına talebsiz (istemeden) envai cevad kerimiyle ikram ve izzet edici bir kerim padişahtır ki; yarattıkları içersinde insanı halis kereminden insanı kendine has bir biçimde yaratmakla ve onu giydirmekle mükerrem kıldı. Ve nihayetinde kerametler (ikramı, ve bağışı) ile diğer mahlukdan mümtaz (seçkin) kıldı. O kerametler (ihsanlar,bağışlar) ki;kullarına vesilesiz ve talebsiz ikram etmiştir.

39- isim dua : Yâ Karibe’l mücibül,mudani dune külli şey’in kurbehü.
Esmai İlahiyyeden olan bir ismi şerifte El Azim. Pek azametli demektir. Yani  Cenabı Hazreti Vacibül vucüd; celal-ı azamet ve kahrı galebeyi kudret sahibi bir azim vücibittazimdir. Ecsam-ı icramdan (yer kablayan cisimlerden) değildir ki; göz ile görülsün  ve makulatdan (akıl ile bilinen) değildir ki; akıl idrak eylesin. İlim olmadan aklın idraki yetersizdir.

40- isim dua : Yâ Acibessenayiı felâ tentıkul elsünü bikülli elâihi ve senâihî ve ya gıyasî inde külli kürbetin ve mücibi ınde külli dâvetin ve meazi ınde külli şiddetin ve recaî hîne tengatiu hîletî.

İlahi büyük esmalardan olan bu ismide El Acib‘dir. Yani Hakk Tealanın zati vasıflarıyla acib-ül bedi el hakimü mutlaktır. Ki sıfatı zatiyesinden her hangisi beyan olunsa akıl sahipleri taacüb eder. Zira akıl dairesine sığmaz. Ve evsaf-ı zatiyesi muktezasınca kün hakikatı üzere akıl idrak edemez.

Esmai idrisiye 40 erbain 40 esma ismi duası sonunda okunması lazım olan dua bu duadır:
Allahümme inni es’elüke bi hakkı hazihil esma-i şeriyfeti ve şereha ve kerematihi en tusalliye ala seyyidina  muhammedin ve ala ali seyyidina muhammedin ve es’eluke imanen ve emanen minukabid dünya vel ahireti veen tahbise anni ebsarezzalemeti vel müridine bissue veen-tasrife kulubehüm an şerri ma yudmirunehü ila hayri ma la yemlikühü gayrüke allahümme hezedduai minni ve minkel icabetü ve hazel cehdü minni ve aleykel tüklanü vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyül azimi ve sallallahü ala hayri halkıhi mühammedin ve alihi’ttayyibinet tahirine ecmain birahmetike ya erhamer rahim ya hayyum ya kayyum ya rab.

Allahın kırk güzel isimleri 40 erbain duası idris peygamber hakkında bilinmesi gerekenler;
İdris Peygamber (a.s) tarafından hazırlanılmıştır. Ve bu sebeble esmai idrisiyye diye adlandırılmıştır. Hz. İdris peygamber ibrani veya suryani lisani üzere okumuş olduğu bu 40 isim 40 duadır.bu dualarla Allah’ı teala’ya dua etmiş ve kabul olunmuştur. Ebul Mekarim Fahreddin hazretleri bu duaları farsçaya çevirmistir. Hazreti İdris Aleyhisselam doğumu Mısır- Kahire’de Menef dedikleri yerde doğmuştur. Annesi Büzüre Babası Büzr ismiyle anılmaktadır. Babası hz. Adem (a.s)in beşinci karından gelen evlatlarındandır.

1. Hazreti Ademin oğlu Şit (a.s.) dır 

2. Şit (a.s.) Oğlu Kaynan’ dır. 

3. Kaynan’ın oğlu Mehlail’dir. 

4. Mehlail’in oğlu Büzr’dür. 

5. Büzr’ün oğlu Uhnun’dur. ki İdris (a.s.) dır.

Kırk isim 40 dua bunlardır ; Buraya Sırası ile hatasız ve eksiksiz olarak yazılmıştır.

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.