Gizemli Dualar

Şifa için Sureler, Ayetler ve Dualar

Şifa için Sureler, Ayetler ve Dualar 

Şifa için Sureler, Ayetler ve Dualar 

 

 

(Şifâ âyetleri) şunlardır:

 1. Tevbe suresi, ondördüncü âyetinin sonu,
 2. Yunus suresi, elliyedinci âyetinin ortası,
 3. Nahl suresi, altmışdokuzuncu âyetinin orta kısmı,
 4. İsrâ suresi, seksenikinci âyetinin baş tarafı,
 5. Şü’ârâ suresinin sekseninci âyeti,
 6. Fussilet suresi, kırkdördüncü âyetinin orta yeridir.

Bunlar, safranlı su gibi, renkli bir sıvı ile bir çanağa yazılıp, yağmur suyunda eritilir. Zevceden mehr parasından hediyye isteyip, bu para ile bal alınır. Balı bu su ile karışdırıp içmelidir. Şifâ âyetlerini, abdestli olarak, bir kâğıda yazıp, bu kâğıdı, bir kapdaki suya koymak da olur.

Şifâ için,

 1. Yirmibeş kerre (Estagfirullah) denir. Sonuncusunda (ve etûbü ileyh)e kadar okunur.
 2. Sonra, onbir (İhlâs) ve
 3. Yedi kerre (Fâtiha-i şerîfe) ve
 4. Otuzüç kerre (Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed) okuyup, sevâbını Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” ve Eshâb-ı kirâmın “rıdvânullahi aleyhim ecma’în” ve Evliyânın “rahmetullahi aleyhim ecma’în” rûhlarına ve sonra büyük âlimlerin ismlerini söyleyip, bu büyüklerin rûhlarına hediyye edilir. Bu büyükler hurmetine şifâ vermesi için Allahü teâlâya düâ edilir. Hergün sabâh ve akşam böyle düâ edilir ve gerekli ilâc alınıp, perhîz yapılır.
 1. Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi vesellem)

 2. Ebubekr-i Sıddîk (radıyallahü anh)

 3. Selman-ı Fârisi (radıyallahu anh)

 4. Kasım bin Muhammed (kuddise sirruh)

 5. Cafer-i Sâdık (kuddise sirruh)

 6. Bayezid-i Bistâmi (kuddise sirruh)

 7. Ebul Hasan Harkâni (kuddise sirruh)

 8. Ebu Ali Farmedi (kuddise sirruh)

 9. Yusuf-i Hemedâni (kuddise sirruh)

 10. Abdülhalık-i Goncdüvâni (kuddise sirruh)

 11. Arif-i Rivegeri (kuddise sirruh)

 12. Mahmud-i Encirfagnevi (kuddise sirruh)

 13. Ali Ramiteni (kuddise sirruh)

 14. Muhammed Bâbâ Semmasi (kuddise sirruh)

 15. Seyyid Emir Gilâl (kuddise sirruh)

 16. Seyyid Muhammed Behaeddin Buhâri (kuddise sirruh)

 17. Alâüddin-i Attâr (kuddise sirruh)

 18. Yakub-i Çerhi (kuddise sirruh)

 19. Ubeydullah-i Ahrâr (kuddise sirruh)

 20. Kâdi Muhammed Zâhid (kuddise sirruh)

 21. Derviş Muhammed (kuddise sirruh)

 22. Hâcegi Muhammed Emkenegi (kuddise sirruh)

 23. Muhammed Bakibillah (kuddise sirruh)

 24. İmam-ı Ahmed Rabbani (kuddise sirruh)

 25. Muhammed Masum Faruki (kuddise sirruh)

 26. Seyfeddin Faruki (kuddise sirruh)

 27. Seyyid Nur Muhammed (kuddise sirruh)

 28. Mazhar-ı Can-ı Canan (kuddise sirruh)

 29. Seyyid Abdullah Dehlevi (kuddise sirruh)

 30. Mevlana Halid-i Bağdâdi (kuddise sirruh)

 31. Seyyid Tâhâ-yı Hakkâri (kuddise sirruh)

 32. Seyyid Fehim-i Arvâsi (kuddise sirruh)

 33. Seyyid Abdülhakim-i Arvâsi (kuddise sirruh)

 

 

 

Kasîde-i bürde, on kısmdır:

 

 

Fe ulâike asâllâhu en ya’fuve anhum. Ve kânallâhu afuvven gafûrâ (gafûran).

Ve men yuhâcir fî sebîlillâhi yecid fîl ardı murâgamen kesîran veseah(veseaten). Ve men yahruc min beytihî muhâciran ilâllâhi ve resûlihî summe yudrikhul mevtu fe kad vakaa ecruhu alâllâh(alâllâhi). Ve kânallâhu gafûran rahîmâ (rahîmen).

 

 

 

 

Bakara Suresi ilk 4 ayeti:

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
1-Elif, lam mim. 
2-Zalikel kitabu lareybe fihi. Hüdenlil müttekin.
3- ellezine yü’minune bil gaybi ve yukimunesselate ve mimma rezaknahüm yunfikun. 
4-vellezine yü’minune bima unzile ileyke ve ma unzile min kablike ve bil ahireti hüm yukinun.  

Bismillahirrahmânirrahîm.
Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard. Men zellezî yeşfeu indehû illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azîm. 

Lâ ikrâhe fîd dîni kad tebeyyener ruşdu minel gayy(gayyi), fe men yekfur bit tâgûti ve yu’min billâhi fe kadistemseke bil urvetil vuskâ, lânfisâme lehâ, vallâhu semîun alîm (alîmun). 

Allâhu velîyyullezîne âmenû, yuhricuhum minez zulumâti ilân nûr(nûri), vellezîne keferû evliyâuhumut tâgûtu yuhricûnehum minen nûri ilâz zulumât(zulumâti), ulâike ashâbun nâr(nâri), hum fîhâ hâlidûn (hâlidûne)

Lillâhi mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ard(ardı), ve in tubdû mâ fî enfusikum ev tuhfûhu yuhâsibkum bihillâh(bihillâhu), fe yagfiru limen yeşâu ve yuazzibu men yeşâu, vallâhu alâ kulli şey’in kadîr (kadîrun)

Amener resûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihî vel mu’minûn(mu’minûne), kullun âmene billâhi ve melâiketihî ve kutubihî ve rusulih(rusulihî), lâ nuferriku beyne ehadin min rusulih(rusulihî), ve kâlû semi’nâ ve ata’nâ gufrâneke rabbenâ ve ileykel masîr (masîru). 

Lâ yukellifullâhu nefsen illâ vus’ahâ lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet rabbenâ lâ tuâhıznâ in nesînâ ev ahta’nâ, rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ ısran kemâ hameltehu alellezîne min kablinâ, rabbenâ ve lâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(bihî), va’fu annâ, vagfir lenâ, verhamnâ, ente mevlânâ fensurnâ alel kavmil kâfirîn (kâfirîne).

 

 

Exit mobile version