ilim irfan Sahipleriyle Buluşma Anında Okunacak Dua

Türkçe Okunuşu:

Bismillahirrahmanirrahim,

Allahummec’me’nâ alâ ehlil ilmi vel ma ‘rifeti vel vilâyeti velhusûsiyyeti vel istifâiyyeti bi hüsnil edebi vel ihlâsi fil kasdi vettevfîki fil metâlibi.

Ve es’elüke bina tarîka’ssünneti ve cennibnâ tarîkei bid’ati, ve veffiknâ lil fehmi anke ve hüsnel i’tikâdi fil îmani bi esmâike ve sıfâtike 

Açıklama:

Bu duanın önemi çok büyüktür. Hangi niyetle okunursa, o niyet tecelli eder. Bilhassa sabahları ve akşamlan okunması tavsiye edilmektedir. Fakirlikten kurtulmak, sıkıntıdan korunmak için de büyük bir kalkandır. İlmi irfan sahipleriyle buluşma anında da okunur, bulunduğu toplantıdan büyük feyiz alınmış olur.

Bu dua nadide dualardan birisidir. Buna devam edenler iki cihanda aziz ve şad olacaklardır.

Rivayetlere göre, yeni doğan çocuklara bu dua okunursa, o yavruların hayırlı olmaları, kaza ve belalardan emin olmaları umulur, denilmektedir. Her zaman söylediğimiz gibi, bütün dualar ihlasa ve iyi niyete dayanır. İnanması sakat olduktan sonra dua ne kadar müessir olsa faydası yoktur. Çünkü hasta ilaca inanacak ve onu inanarak kullanacak, ancak şifa bulur. Şüphelenir ve ilaçları inançla kullanmazsa şifa bulamaz. Buna zerre kadar şüphe edilmemelidir.