Web sitemize hoşgeldiniz, 08 Temmuz 2020

Gizemli Dualar

Geçim Sıkıntısı Çekenlerin Okuyacağı Dua

Geçim sıkıntısı çekenlerin her gün 41 kere Fatiha ve ardından, ” Allâhümmeşfi ente^ş-Şafi, Allâhümmekfi ente’l-Kâfi, Allâhümme âfi ente’l-Muafî “ duasını...

Surelerin Fazilet ve Esrarı ( Ala Suresi)

A’la suresi : Bismi’llâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm1. Sebbihısme rabbikel a’lâ.2. Ellezî halaka fesevvâ.3. Vellezî kaddere fe hedâ.4. Vellezî ahrecel mer’â.5. Fe cealehu gusâen...

Surelerin Fazilet ve Esrarı ( Abese Suresi)

Abese suresi : Bismi’llâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm1. Abese ve tevella.2. En caihul’a’ma.3. Ve ma yudriyke le’allehu yezzekka.4. Ev yezzekkeru fetenfe’ahuzzikra.5. Emma menistağna.6. Feente...

Surelerin Fazilet ve Esrarı (Ahkaf Suresi)

Ahkaf sûresi : Bismi’llâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm 1. Ha mım 2. Tenzılül kitabi minellahil azızil hakım 3. Ma halaknes semavati vel erda ve...

Surelerin Fazilet ve Esrarı (Ahzab suresi)

Ahzâb sûresi : Bismi’llâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm1. Ya eyyühen nebiyyüttekıllahe ve la tütııl kafirıne vel münafikıyn innellahe kane alımen hakıma 2. Vettebı’ma yuha...

Her Türlü Hastalık için Okunacak Şifa Ayet-i Kerimeleri

” Bism’llâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. Ve  yeşfi  sudûre  kavmin  mü’minin. Ve  şifâün  limâ  fissudûri  ve hüden ve rahmetün li’l-mü’minin. Fîhi  şifâün  linnâsi  inne...

Her Türlü Hastalık için Okunacak Âyet-i Kerîme ve Dua

Her türlü hastalık için : Cin suresi ayet : 1 – 4 ” Bismi’llâhi’r-Rahmâni’-Rahîm.Kul uhiye ileyye ennehüsteme’a neferün mine’l-cinni felâkû...

Her Türlü Hastalık için Okunacak Âyet-i Kerîme ve Dua

Her türlü hastalık için Hüve’llâhü’llezî 3 kere okunur. ” Eûzü billâhi’s-Semîi’l-Alîmimine’ş-şeytâni’r-racîm (3 kere )Bismi’llâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.Hüvallâhüllezî lâ ilahe illâ hû, âlimül ğaybi veş...

Hastanın Okuması Gereken Dualar

Hasta ilacını; ” Bismi’llâhi’ş-Şâfî Hüve’llâh.”içtikten sonra;Elhamdülillah der ve;3 kere ; ” Bismi’llâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.”7 kere ; ” Eûzü billâhi ve kudretihi min şerri mâ ecidü...

Her Türlü Meşru Dilek için Okunacak Dua

SALÂT-I TEFRİCİYYE  ( SALÂT-I NÂRİYYE ) ” Allâhümme  salli  salâten  kâmilaten  ve  sellim  selâmen  tâmmen  alâ  Seyyidinâ Muhammedini’l-lezi  tenhallü  bihi’l-ukadü...

Her Türlü Meşru Hacet için Okunacak Dua

SALÂT-I MÜNCİYYE (SALÂT-I TÜNCÎNÂ) Günde 100 kere : ” Allâhümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidinâ Muhammedin salâten...

Her türlü Kazadan ve Beladan Korunmak için Okunacak Dua

SALÂT-I MÜNCİYYE (SALÂT-I TÜNCÎNÂ) Her namazdan sonra : ” Allâhümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidinâ Muhammedin salâten...

Musibete Uğrayanın Okuması Gereken Dua

Resulullah (s.a.v.) efendimiz bir musibete uğrandığı zaman : ” İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Allâhümme indeke ahtesibü musîbetî fe’cürnî...

Evden Çıkarken Okunması Gereken Dua

Evden çıkarken : ” Bismi’llâh, tevekkeltü alellâhi ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh.”Bu dua okunursa Allah-u Teala’nın izniyle...

Af ve Afiyet için Okunacak Dua

Allah-u Teala Hazretleri’nden daima niyazda (yalvarma, dua) bulunarak af ve afiyet istemek için: Allâhümme innî es’elüke’l-afve ve’l-âfiyete fi’d-dünyâ ve’l-âhireti.” Bu...

Sıkıntı Giderip Ferahlık Sağlamak için Okunacak Dua

” Bismi’llâhi alâ nefsî ve mâlî ve dînî. Allâhümme razzınî bi-gazâike ve bârik lî fî-mâ kuddira lî ühibbe tâ’cîle mâ...

Sıkıntı Giderip Ferahlık Sağlamak için Okunacak Dua

” Eûzü bi-kelimâtî’l-lâhi’t-tammeti min gazâbihî ve şerri ibâdihî ve min hemezâti’ş-şeyâtıyni ve en yahzurûn.” Bu duayı okuyanın Allah-u Teala’nın yardımıyla...

Sıkıntı Giderip Ferahlık Sağlamak için Okunacak Dua

” Lâ ilâhe illâ ente Sübhâneke innî küntü mine’z-zâlimîn.” Bu duayı okuyanın Allah-u Teala’nın yardımıyla sıkıntıları gider, feraha ulaşır ve...