Web sitemize hoşgeldiniz, 14 Ağustos 2020

Gizemli Dualar

Sıkıntı Giderip Ferahlık Sağlamak için Okunacak Dua

” Allâhümme âtina fi’d-dünyâ haseneten ve fi’l-âhireti haseneten ve kınâ azabe’n-nâr.” Bu duayı okuyanın Allah-u Teala’nın yardımıyla sıkıntıları gider, feraha...

Sıkıntı Giderip Ferahlık Sağlamak için Okunacak Dua

” Yâ Hayyü, yâ Kayyûmü bi-rahmetike esteğis.” Bu duayı okuyanın Allah-u Teala’nın yardımıyla sıkıntıları gider, feraha ulaşır ve iki cihanda...

Sıkıntı Giderip Ferahlık Sağlamak için Okunacak Dua

” Lâ ilâhe illallâhü’l-Azîmü’l-Halîm. Lâ ilâhe illallâhü Rabbü’l-Arşi’l-Azîm. Lâ ilâhe illallâhü Rabbü’s-semâvâti ve Rabbü’l-ardı Rabbü’l-arşi’l- Kerîm.” Bu duayı okuyanın Allah-u...

Günahların Af Olunması için Okunacak Dua

Günahların af olunması için yatmadan önce ve sabahleyin kalkınca : ” Estağfirullahe’l-Azîm, el-Kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ Hüv’l-Kayyûme ve etûbü...

Her istediğine Nail Olmak için Okunacak Dua

Gece uyanınca Teheccüd namazı kılıp ardından : ” Lâ ilâhe illâllâhu vahdehû lâ şerîke leh lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve...

Her türlü Musibetten Korunmak için Okunacak Dua

Her türlü musibetten korunmak için Mülk (Tebâreke) suresindeki : ” Elâ yâ’lemu men halaka ve Hüve’l-Lat’ıfü’l-Habîr ”  âyet-i Kerimesini okuyan...

Cehennem Ateşinden Korunmak için Okunacak Dua

Cehennem ateşinden korunmak için : ” Allâhümme  innî  eûzü  bike  mine’l-keseli  ve’l-harâmi  ve’l-me’semi  ve’l-mağrami  ve  min fitneti’l-kabri  ve  azâbi’l-kabri  ve...

Tembellikten Kurtulmak için Okunacak Dua

” Allâhümme  innî  eûzü  bike  mine’l-keseli  ve’l-harâmi  ve’l-me’semi  ve’l-mağrami  ve  min fitneti’l-kabri  ve  azâbi’l-kabri  ve  min  fitneti’n-nâri  ve  azâbi’n-nâri  ve...

Dileğin Olması için Okunacak Dua

” Allâhümme  innî  es’elüke  bismike’l-Azîmü’l-A’zam,  el-Hannân,  el-Mennân,  Mâlikü’l-Mülki  Zü’l-Celâli ve’l-İkrâm.” “Allah’ım! Senin İsm-i Azamını/en büyük isimlerinle ya hannan ya mennan...

Akıl Hastalığından Korunmak için Okunacak Dua

Akıl hastalığından korunmak veya yakalanılmışsa şifa bulmak için ; ” Allâhümme innî eûzü bike mine’l-barâsi ve’l-cünûni ve’l-cüzzâmi ve seyyi’l-eskâmi.” Bu...

İki Cihan Saadeti için Okunacak Dua

İki cihan saadeti için okunacak dua; ” Allâhümmağfir lî ve’r-hamnî ve’h-dînî ve’r-zuknî.” İki cihan saadeti için okunacak dua; ” Allâhümme...

Dünya ve Ahiret Saadeti için Okunacak Dua

Her gün 1 kere ; ” Eûzü bi-kelimâti’l-lâhi’t-tâmmeti min şerri mâ halâk.” Bu duayı okuyan hem dünyada, hem de ahirette...

Dünya ve Ahiret Saadeti için Okunacak Dua

Her sabah 1 kere ; “Allâhümme bike asbahnâ ve bike emseynâ ve bike nahyâ ve bike nemûtü ve ileyke’n-nüşûr.” duasını...

Dünya ve Ahiret Saadeti için Okunacak Dua

5 vakit namazın ardından : 3 kere ; ” Estağfirullâhellezî lâ ilâhe illâ Hüve’l-Hayye’l-Kayyûme ve etûbüileyh.”3 kere ; ” Estağfirullâhe’l-Azîme’l Kerîme’l-lezi lâ...

Dünya ve Ahiret Saadeti için Okunacak Dua

Her gün : 10  kere ; ” Allâhümme, ecirnâ min hizyi’d-dünyâ ve azabı’l-âhirati.”10  kere ; ” Allâhümme innî eûzü’bike mindîyki’d-dünyâ ve dîykı...

Dünya ve Ahiret Saadeti için Okunacak Dua

Sabah namazının ardından : 1 kere ; ” Allâhümme salli alâ Muhammedin ve a’lâ âli Muhammed.”10 kere ; ” Lâ ilâhe illâllâhu...

Dünya ve Ahiret Saadeti için Okunacak Dua

5 vakit namazın ardından : ” Eûzü bi’llâhimine’ş-şeytâni’r-racîm. Bismi’llâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.El-hamdü lillâhi Rabbi’l-Âlemîn. Ve’s-salâtü ve’s-selâmüalâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecma’in....

Muradın Olması için Okunacak Dua

Sabah namazının sünneti ile farzı arasında, bu dua 3 kere okunup murat ne ise istenir. “Allâhümme yâ Hayyu, yâ Kayyûmu...