Meleklere iman

Meleklere İman İman Esaslarından birisidir. İslâm inancına göre melekler, duyularla algılanamayan ancak farklı suretlere girebilen, nurdan yaratılmış varlıklardır.

Meleklere İman

“Elçi, haberci, güçlü, kuvvetli” anlamlarına gelen “melek” kelimesi, ilâhî dinlerde Allah ile insan arasında yer alan ve bu ikisinden tamamen farklı bir varlık sınıfını ifade eder.

Meleklere iman, İslâm inancının temel esaslarından biridir. Meleklerin varlığına iman, Allah’a samimiyetle bağlanan müminlerin en temel özelliklerinden olan gayba imanın bir göstergesidir. İnkârcıların,

“Ona (açıktan göreceğimiz) bir melek indirilse ya!” sözlerine karşılık Yüce Allah’ın verdiği cevap bunu açıkça ifade etmektedir:

“Eğer (öyle) bir melek indirseydik artık iş bitirilmiş olurdu, sonra da kendilerine göz açtırılmazdı. (Hemen helâk edilirlerdi.)” Ve melekleri reddetmek bir anlamda melek aracılığıyla gelen vahyi, meleğin vahiy getirdiği peygamberi ve bu vahyin sahibini yani Allah’ı da inkâr etmek demektir. Bu nedenle görünen ve görünmeyen âlemlerin Rabbi olan Allah,

“Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, müminler de (iman ettiler). Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler.”  âyetiyle iman esaslarını bildirirken meleklere imanı, kendisine imanın hemen ardından zikretmiştir.

Aynı şekilde, Cebrail’in yönelttiği birtakım sorularla, müminlere dinin temel kavramlarını açıklayan Peygamber Efendimiz ( s.a.v);

“İman nedir?” sorusunu şöyle cevaplamıştır:

“Allah’a, meleklerine, kitabına, O’na kavuşmaya ve peygamberlerine iman etmendir. (Aynı şekilde) öldükten sonra son dirilişe iman etmendir.”

Kur’ân-ı Kerîm’de Allah’ın tek ilâh olduğunun şahitleri olarak tanıtılan meleklerin varlığını reddedenlerin derin bir sapıklığa düşmüş olacağı kaydedilmiş, ayrıca meleklere düşman olmanın Allah’ın düşmanlığına sebep olacağı bildirilmiştir:

“Her kim Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail’e ve Mîkâil’e düşman olursa bilsin ki Allah da inkâr edenlerin düşmanıdır.” [Bakara Suresi]

İslâm inancına göre melekler, duyularla algılanamayan ancak farklı suretlere girebilen, nurdan yaratılmış varlıklardır. Bu nedenle insanlar tarafından görülemezler. Ancak peygamberler bazen onları asıl suretlerinde görebilmişlerdir. Meleklerin, maddî varlıklar gibi cinsiyet sahibi olma, yeme içme gibi özellikleri yoktur. Âyet ve hadislerde bazı meleklerin çok güçlü ve heybetli oldukları haber verilmiş, ayrıca meleklerin ellerinden [En’am Suresi]ve kanatlarından bahsedilmiştir.  Ancak mahiyeti tam olarak bilinmediğinden, İslâm âlimleri tarafından, söz konusu el ve kanatların mecazî olarak anlaşılmasının daha doğru olacağı ifade edilmiş, meleklerin insanlara veya kuşlara benzer şekilde tasavvur edilmesi uygun görülmemiştir.

Meleklerin Özellikleri

Melekler Allah’a tam teslimiyetin sembolüdür. Zira onlar, Allah’a kayıtsız şartsız itaat eden, O’nun emrinden çıkmayan sadık kullardır.  Allah’tan önce söz söylemez ve sadece Allah’ın emriyle iş görürler, O’na asla karşı gelmezler. Cebrail’in Allah Resûlü’ne söylediği üzere melekler, yalnızca Allah’ın izniyle hareket ederler, O’nun bildirdiğinden başka bir şey bilmezler ve O’na huşû içinde ibadet ederler.

“Şüphesiz Rabbin katındaki (melek)ler O’na ibadet hususunda kibirlenmezler. O’nu tesbih ederler ve yalnız O’na secde ederler.” [A’raf Suresi]

Melekler, melekût âleminin görevlileridir. Sayılarını ve görevlerini tam olarak yalnızca Allah Teâlâ’nın bildiği meleklerin farklı dereceleri olduğu bildirilmiş, bunların bir kısmı hakkında âyet ve hadislerde bilgi verilmiştir.

En Çok Bilinen Melekler ve Görevleri

Allah Teâlâ’nın peygamberlerine vahiy iletmekle görevlendirdiği Cebrail, rızık ve rahmet meleği olan Mîkâil, ölüm meleği olarak tanıtılan Azrail ve kıyametin kopmasının habercisi olarak sûra üfleyecek olan İsrafil dört büyük melek olarak bilinmektedir.

Bunların dışında Allah’a yakın olduğu kaydedilen mukarrebûn melekler, arşı taşıyan melekler, “kirâmen kâtibin”  yani “saygın kâtipler” diye isimlendirilen, insanların iyi ve kötü amellerini kaydetmekle sorumlu melekler, kulların dünyadaki hâllerini devamlı kaydeden melekler ve insanları korumakla görevli hafaza melekleri bulunmaktadır. Ayrıca insanları kabirde karşılayacak olan “münker” ve “nekir” isimli sorgu melekleri, cennet ve cehennemin bekçiliğini yapan melekler ve azap melekleri olan zebanilerden bahsedilmiştir.