Namazdan Hemen Sonra Okunan Dualar, Sureler ,Tesbihler ve Anlamları

Namazdan Hemen Sonra Okunan Dualar, Sureler ,Tesbihler ve Anlamları 

HEMEN NAMAZ SONRASI Tesbihatın Yapılışı:
 • Namazın farzından sonra “SELAM DUASI” okunur: Estağfirullâh, estağfirullâh, estağfirullâh el-azîym el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hû, el-hayy’el kayyûm ve etübü ileyh. Allâhumme ente’s-selâmü ve minke’s-selâm, tebârekte yâ zelcelâli ve’l-ikrâm.
 • Subhânallâhi ve’l-hâmdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhu ekber ve lâ hâvle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyü’l-azîym.” denir ve ardından Âyetü’l-Kürsî okunduktan sonra tesbih çekilir. 33 Subhânallâh, 33 Elhamdulillâh, 33 Âllâhu ekber.
 • Tesbihlerden sonra “Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerike leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hâmdü yuhyi ve yumit, ve hüve hayyun lâ yemût, biyedihi’l-hayr ve hüve alâ külli şey’in kadir ve ileyhi’l-masîyr.” denir ve namazın duası yapılır.
NAMAZ TESBİHLERİNİN ANLAMLARI :
 • Allahu Ekber Anlamı: Allah en büyüktür.
 • Sübhane Rabbiyel Azim” Anlamı: Ey büyük Rabb’ım! Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim.
 • Semiallahulimen hamideh” Anlamı: Allah kendisine hamd edenleri işitti.
 • Rabbena leke’l-hamd” Anlamı: Ey Rabbımız! Her çeşit hamd ancak sanadır.
 • Sübhane Rabbiye’l-ala Anlamı: Ey Yüce Rabb’ım! Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim.
 • Esselamu aleykum ve rahmetullah Anlamı: Allah’ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun
 • Allahümme ente’s-selamu ve minke’s-selam tebarek-te ya-zel celali vel ikram Anlamı: Allah’ım! Sen kurtuluş merciisin. Esenlik ve güvenlik sendedir. Ey Azamet ve Kerem sahibi Allah’ım! Senin şanın çok yücedir.
 • Ala Resulina Muhammedin salavat” Anlamı: Salat Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.v.)’in üzerine olsun
 • Subhanallahi ve’l-hamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim” Anlamı: Allah eksik sıfatlardan beridir. Hamd Allah’adır. Allah’tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür. Allah’tan başkasında güç ve kudret yoktur.
 • Subhanallah” Anlamı: Allah noksan sıfatlardan münezzehtir.
 • Elhamdülillah Anlamı: Hamd Allah’adır.
 • Allahü ekber Allah en büyüktür.
 • Lailahe illallahu vahdehula şerikeleh lehül mülkü velehül hamdüala külli vehüve şey’in kadir” Anlamı: Eşsiz olan ve ortağı olmayan Allah’tan başka ilah yoktur. Hükümranlık Onundur, hamd Onadır ve O her şeye güç yetirendir.
 • Subhane Rabbiye’l-aliyyi’l-a’le’l-vehhab Anlamı: Çok bahşedenlerin en yücesi olanRabb’im! Sen noksan sıfatlardan münezzehsin.
 • “Amin” Anlamı: (Duamın kabul olacağına) Ben inanıyor, güveniyorum.

 

 • SübhanalahAllah noksanlardan uzaktır, kemal sıfatlarla muttasıf (sıfatlanmış) tır.
 • Elhamdülillah: Hamd Allah’adır.
 • Allahü ekber: Allah en büyüktür.
 • Semi’allahu limen hamideh: Allah kendine hamd edeni işitir.
 • Rabbena lekelhamd: Rabbimiz, hamd sanadır.
 • Sübhanerabbiyelazim: Büyük olan Rabbim her türlü kusurdan uzaktır.
 • Sübhanerabbbiyel a’la: Yüce olan Rabbim her türlü kusurdan uzaktır.

Namazda Okunan Dualar ve Anlamları:

Sübhaneke: 

“Sübhaanekellahümme Ve bihamdik. Ve tebâara kesmük ve teaalâaa ceddük (-cenaze namazında- Ve celle senâaük) Ve lâailahe gayrük”

(Allah’ım seni tenzih ve hamdinle tesbihederim. Senin şanın yücedir, ve senden gayri hjiçbir ilâh yoktur.)

Okunduğu yerler: Namazlarda ayakta iken okunur. Her namazın ilk rek’atinde, iftitâh tekbîrinden sonra. İkindi namazının sünnetinde, üçüncü rek’ate kalkınca Fâtiha’dan önce. Yatsı namazının ilk sünnetinde, üçüncü rek’ate kalkınca, Fâtiha’dan önce. Terâvih namazı dört rek’atte bir selâm verilerek kılınıyorsa, üçüncü rek’ate kalkıldığı zaman, Fâtiha’dan önce. Cenâze namazında, birinci tekbîrden sonra “Ve celle senâaük” ile beraber.

Ettehiyyatü: 

“Ettehıyyâatü lillahi vessalevâatü vettayibâatü esselâmüaleyke eyyühennebiyyü ve rahmetüllâhi ve berakâatühü esselâamü aleynâa ve alâ ıbâadillâhis salihıyn Eşhedü ellâa ilâahe illallâah ve eşhedü enne Muhammeden abdühüü ve rasülüh.”

(Her türlü kavli, bedeni ve mali ibadetler Allah’a mahsustur. Ey şânı yüce Peygamber, selam ve Allah’ın rahmetiyle bereketleri senin üzerine olsun ve selam bizlere ve Allah’ın sâlih kulları üzerine olsun. Ben şehadet ederim ve yakinen bilirim ki, Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. Ve şehadet ederim ki Hazret-i Muhammed Allah’ın kulu ve Resûlüdür.)

Okunduğu yerler: Namazların oturuşunda okunur. Sabah namazının 2. Rekatında – Öğle Namazının 2.Rekatında ve 4. Rekatında – İkindiNamazının 2.Rekatında ve 4. Rekatında – Akşam Namazının 2.Rekatında ve 3. Rekatında – Yatsı Namazının 2.Rekatında ve 4. Rekatında Okunur.

Allahumme Salli: 

“Allahümme salli alâa Muhammedin ve alâa âali Muhammedin kemâa salleyte alâa ibraahiyme ve alâa âali ibrahiyme inneke hamiydüm meciyd.”

(Allah’ım, Hz.Muhammed ve âline, Hz.İbrahim’e ve âline rahmet ettiğin gibi rahmet eyle.)

Allahumme Barik: 

“Allahümme barik alâa Muhammedin ve alâa âali Muhammedin kemâa barekte alâa ibraahiyme ve alâa âali ibrahiyme inneke hamiydüm meciyd.”

(Allah’ım, Hz.Muhammed ve âline, Hz.İbrahim’e ve âline mübarek kıldığın gibi mübarek kıl.)

Okundukları yerler: Bütün namazların son oturuşlarında Ettehıyyâtü’den sonra. İkindi namazının sünneti ile yatsının ilk sünnetinin birinci oturuşunda Ettehıyyâtü’den sonra. Cenâze namazında ikinci tekbîrden sonra.

Rabbenâa Âatina: 

“Rabbenâa âatina fiddünyâa hasenetev ve fil âahirati hasenetev ve kınâa azâabennâar.”

(Ey Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyi hal ver ve bizi o ateş azabından koru.)

Rabbenâağfirlii: 

“Rabbenağfirlii ve livâa lideyye ve lil mü’miniyne yevme yekuumül hisâab.”

(Ey Rabbimiz, hesab günü geldiği zaman bizi mağfiret et. Anne ve babamı ve müninleri de mağfiret et.)

Okundukları yerler: Namazlardaki oturuşlarda Allahümme salli ve Allahümme Bârik’ten sonra.

Kunut Duaları  

“Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdîk. Ve nü’minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke ve lâ nekfürüke ve nahleu ve netrükü men yefcürük.”

“Allâhümme iyyâke na’büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes’â ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhık.”

Anlamı:

“Allah’ım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tevbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile öğeriz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve sana karşı geleni bırakırız.”

“Allah’ım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.”

Bu duâlar vitir namazının son rek’atında âyetten sonra okunur. 

alıntıdır…