Maneviyatın Ferahlaması Sıkıntıların Defi için Dualar

Rivayet edildiğine göre, bu dua sıkıntı anında okunacaktır. Görünmeyen cin mahlukların, ulvî ve süflî tabakasının musallat olmaları karşısında manevi bir tedbir olarak bu duanın okunması tavsiye edilmektedir. Bilhassa sabah ve akşamları buna dikkat edilmelidir ve en az üç defa okunmalıdır. Birçok İslam bilginleri bunu tavsiye etmekte ve bu duayı okudukları ve okuttukları beyan edilmektedir. Errahmanirrahimim,

Bir Köye Ya da Şehre Girerken Okunacak Dualar

Peygamber (sav) Efendimiz buyurdular ki: “Ey Ali! Bir şehre girmek istediğinde veya bir köye girmek istediğinde orayı görünce şöyle de: “Allah’ım, bu şehrin hayrını ve bu şehir hakkında takdir ettiğin iyilikleri diliyorum. Bu şehrin kötülüğünden ve orada takdir ettiğin kötülüklerden sana sığınırım. Allah’ım! Bu şehrin hayrıyla beni rızıklandır, kötülüklerinden koru. Beni o şehir halkına sevdir,

Yola Çıkıldığında Okunacak Dua Yol Duası

Yol duası, yola çıkanlar yola çıkmadan önce ya da yola çıkınca okuyacağı dualarla kazadan ve beladan korunacaktır. Allah’a isteklerini dualarla dile getirip, kendilerine yardımcı olmalarını istemelidirler. Yola çıkacaklar hem kendi güvenlikleri için, hem de geride kalan sevdiklerinin güvenliklerini Allah’a emanet etmelidir. Türkçe Okunuşu: Allahumme ileyke teveccehtü ve bike i’tasamtü. Allahumme’kfînî ma ehemmenî vema lâ ehtemmü lehu.

Yola Çıkmadan Önce 7 Defa Okunması Gereken Dua

Bu duayı, yola çıkmak üzere bulunan kimsenin yapması gerekiyor. Çünkü yolculuk çok zor bir mes’eledir. Bu duâyı yedi defa okuyup yola çıkmak lâzımdır. Türkçe Okunuşu: Allahumme bike esta’înü ve aleyke etevekkelü, Allahumme zellel lî su’ûbete emrî, ve sehhel aleyye meşakkate seferi, verzuknî minel-hayri eksere mimmâ atlubu, vasrif annî külle şerrin, Rabbişrahlî sadrî ve yessirli emri. Allahumme

Akşam Yolculuk Yaparken Okunacak Dua

Toprak içinde ve üstünde bir çok zararlı mahluklar vardır. Bunların isimlerini bildiğimiz gibi bir çoklarının da isimlerini bilmeyiz. Bunun için bildiğimiz ve bilmediğimiz zararlı hayvanların şerrinden yola çıktığımız zaman Allah’a sığınmalıyız. Bütün mahlukatın iyilik ve kötülüğü O’nun elindedir. O, murad etmezse, yılan zehirini akıtamaz. Arslan hücum edemez, akrep sokamaz. Bütün mahlukat kadir olan Allah’ın kudret

Dua Numunesi Olan Müminlerin Duası Haşr Suresi – 10. Ayeti

Bu dua, ashabtan sonra gelen mü’minlerin duasıdır. Onlar imanda kendilerini geçenlere duâ etmişlerdir. Kalblerinde kin ve düşmanlığın bulunmamasını istemişler ve bu hususta Hz. Allah’ın yardımını dilemişlerdir. Bu duâ bizim için bir dua numunesidir. Nasıl yalvaracağımızı düşünmeyelim. İşte Kur’an diliyle dua budur. Bundan daha müessir duâ yoktur. Türkçe Okunuşu: Vellezîne câû min ba’dihim yekûlûne rabbenâgfir lenâ

Hz. ibrahim’in Yakarış Duası İbrahim Suresi – 38. Ayeti

Bu duayı İbrahim aleyhisselâm yapmıştı. Her halimizi bilen Allah’a sığınmış ve yalvarmıştı. Kalbimizdeki neş’eyi ve sıkıntıyı sen bilirsin, demek istemişti. Herşeyimiz Allah’a âyandır, O’nun bilmediği hiçbir şey yoktur. İnsanlardan gizlediğimizi O’ndan gizleyemeyiz. Her şeyin yaratıcısı ve koruyucusu O’dur. Gizli ve aşikar hepsi O’nun bilgisi dahilindedir. Dua ederken bu noktaları bilerek yalvaralım ve isteyelim.   Türkçe

Ashabı Kehf Duası Kehf Suresi – 10. Ayeti

Bu duayı ashabı kehf yapmışlardır. Bunlar Rum eşrafından bir kaç delikanlı idi. Hükümdar Dakyanos’un şerrinden Allah’a sığınmışlar ve bu duayı yapmışlardır.  Hükümdarın İsa Peygamberin dininde bulunanları putperest yapmak ve putlara kurban kesmelerini istemesi, kesmeyenleri öldürmesi üzerine firar edip mağaraya girmişler ve orada böylece dua ve niyazda bulunmuşlardır. Türkçe Okunuşu: Rabbenâ âtina min ledünke rahmeten ve

Hz ibrahim’in Af Duası ibrahim Suresi – 41. Ayeti

İbrahim aleyhisselâm kendisinin affını, anne ve babasının ve bütün mü’minlerin bağışlanmasını istemiş ve bizlere bu çeşit dua etmemizi öğiitlemiştir. Kıyamet günü için birbirimize dua etmemiz lazımdır. Çünkü yalnız kendimize dua etmemiz geçerli değildir. Kur’an’daki dualar hep çoğul halindedir. Tek kişi için değil, herkes için duâ etmeliyiz, işte bu duâ bize bir rehberdir. Türkçe Okunuşu: Rabbenâğfirlî