Salavat Okumanın Faydaları ve Faziletleri

Salavat Okumanın Faydaları ve Faziletleri  “Bir kimse günde 500 defa bana salât okursa, ebediyen fakirlik görmez, günahları affedilir.” Abdurrahmân ibn-i Attâb Kurtubî hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh âlimi olup, 433 (m. 1041)’de Endülüs’te (İspanya) Kurtuba’da (Cordoba) doğdu. 520 (m. 1126)’de orada vefât etti. “Şifâ-üs-sudûr” isimli kitabında buyuruyor ki: Hadis-i şerifte buyuruldu ki: “Kıyamet gününde derecesi bana en

Mukatil Bin Süleyman kimdir? Hayatı ve eserleri

Mukatil Bin Süleyman kimdir? Hayatı ve eserleri  MUKĀTİL b. SÜLEYMAN (مقاتل بن سليمان) Ebü’l-Hasen Mukātil b. Süleymân b. Beşîr el-Ezdî el-Belhî (ö. 150/767) Kur’an’ı baştan sona kadar tefsir eden ilk müfessir. Belh’te muhtemelen 80 (699) yılı civarında doğdu. Bu şehirde yetiştikten sonra bir süre Merv’de yaşadı. Emevîler’in Horasan valisi Nasr b. Seyyâr’ın kumandanlarından Selm (Sâlim)

Hadid ve Haşr Sureleri ile Dileklerin kabulü

Hadid ve Haşr Sureleri ile Dileklerin kabulü  Bismillahirrahmanirrahim 1. Sebbeha lillahi ma fiyssemavati velardı ve huvel’aziyzulhakiymu. 2. Lehu mulkussemavati vel’ardı yuhyiy ve yumiytu ve huve ‘ala kulli şey’in kadiyrun. 3. Huvel’evvelu vel’ahıru vezzahiru velbatınu ve huve bikulli şey’in ‘aliymun. 4. Huvelleziy halekassemavati vel’arda fiy sitteti eyyamin summesteva ‘alel’arşi ya’lemu ma yelicu fiylardı ve ma yahrucu

Dileklerin Gerçekleşmesi için Dua Terkipleri

Dileklerin Gerçekleşmesi için Dua Terkipleri  Hepimizin kabul olmasını istediği duaları , yerine gelmesini istediği dilekleri vardır . Önemli olan bu dileklerin ne kadar dinimize , inancımıza uygun olup olmadığıdır. Allah’tan istenilen şeyin onun rızası doğrultusunda olması gerekmektedir. İşte böyle rızayı ilahiye uygun dileklerinizin gerçekleşmesi için son derece tesirli dualar .  1- Kim akşam namazının farzından

Peygamberimizi Rüyada Görmek için Okunacak dua

Peygamberimizi Rüyada Görmek için Okunacak dua  Salavat-ı şerife kitapları çoktur. Bunların en meşhur olanı “Delail-i Şerif” tir. Daha bunun gibi ufak risaleler ve büyük kitaplar çoktur. “Delail-i Hayrat” eskiden Kuran-ı Kerim’den sonra her müslümanın evinde bulunurdu. Bunun gibi meşhur bir kitap yoktu.Bu kitabın sahibi Cezayir ahalisindan Seyyid Süleyman Cezuli hazretleri’dir. Bu zat Cenabı Peygamber (s.a.v.)’in evlatlarından

Sifa için Rihul Ahmer Duası

Şifa için Rihul Ahmer Duası  Allâh katında makbul buyurulan dehşetli duâlardan ‘Rîhul Ahmar, Dâül Ekber’ duâsıdır. Çünkü bu mübarek duâ hem Peygamber Efendimizin hadîsi şeriflerinde geçmektedir ve hemde içerisinde ism-i âzam mertebesinde esmâlar ve âyetler bulunmaktadır. Hadis-i şerifte “Rîhi Ahmer” duâsı şöyle cereyan etmektedir; Bir gün Peygamber efendimizin torunu Hz.Hasan kanama ile ilgili bir rahatsızlığa

Necm Suresi Ayet – 58 Tefsiri ve Faziletleri

Necm Suresi Ayet – 58 Tefsiri ve Faziletleri  Necm Suresi Ayet – 58 Tefsiri لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ Leyse lehâ min dûnillâhi kâşifetun. Anlamı: Onu, Allah’tan başka keşfedecek yoktur. AÇIKLAMA Bismillâhirrahmânirrahîm Kıyâmetin kopması Allah tarafından gerçekleştirilecektir. Onu gerçekleştirecek olan da geciktirmek isterse, geciktirecek olan da, öne almak isterse öne alacak olan da sadece

Kadir Gecesinde Yapılması Gereken ibadetler

Kadir Gecesinde Yapılması Gereken ibadetler  Kur’ân-ı Kerimde bin aydan daha hayırlı olarak buyrulan bu gece (Kadir Suresi 3) hakkında Peygamber Efendimiz: “Kadir gecesini, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah’tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin -kul hakkı hâriç- geçmiş günâhları bağışlanır.” (Müslim, Müsâfirîn, 175)  buyurmaktadır. Bu gecede yapılacak ibadet ve duaların kıymeti bin aydan evladır. 1- KADİR

Devlet Memurluğuna Atanmak için Dua Terkipleri

Devlet Memurluğuna Atanmak için Dua Terkipleri  Emek olmadan yemek olmaz… Şunu ifade edelim :İhtiyaçlarımızın tahakkukunda dua, sadece lisanı talepten ibaret değildir. Lisanen ifade ettiğimiz kavli dua, fiili duaya yani fiili talebe dönüşmeli, çalışmalı, sebebini işlemeliyiz. Zira ayeti kerimede “”İnsana ancak çalıştığının karşılığı vardır.”(Necm, 53/39).” buyrulmuştur. Öyleyse kişinin temin etmek için istediği her ihtiyacı önce lisanen Allah’tan