Etiket: murat

Yola Çıkıldığında Okunacak Dua Yol Duası

Yol duası, yola çıkanlar yola çıkmadan önce ya da yola çıkınca okuyacağı dualarla kazadan ve beladan korunacaktır. Allah’a isteklerini dualarla dile getirip, kendilerine yardımcı olmalarını istemelidirler. Yola çıkacaklar hem kendi güvenlikleri için, hem de geride kalan sevdiklerinin güvenliklerini Allah’a emanet etmelidir. Türkçe Okunuşu: Allahumme ileyke teveccehtü ve bike i’tasamtü. Allahumme’kfînî ma ehemmenî vema lâ ehtemmü lehu.

Yola Çıkmadan Önce 7 Defa Okunması Gereken Dua

Bu duayı, yola çıkmak üzere bulunan kimsenin yapması gerekiyor. Çünkü yolculuk çok zor bir mes’eledir. Bu duâyı yedi defa okuyup yola çıkmak lâzımdır. Türkçe Okunuşu: Allahumme bike esta’înü ve aleyke etevekkelü, Allahumme zellel lî su’ûbete emrî, ve sehhel aleyye meşakkate seferi, verzuknî minel-hayri eksere mimmâ atlubu, vasrif annî külle şerrin, Rabbişrahlî sadrî ve yessirli emri. Allahumme

Akşam Yolculuk Yaparken Okunacak Dua

Toprak içinde ve üstünde bir çok zararlı mahluklar vardır. Bunların isimlerini bildiğimiz gibi bir çoklarının da isimlerini bilmeyiz. Bunun için bildiğimiz ve bilmediğimiz zararlı hayvanların şerrinden yola çıktığımız zaman Allah’a sığınmalıyız. Bütün mahlukatın iyilik ve kötülüğü O’nun elindedir. O, murad etmezse, yılan zehirini akıtamaz. Arslan hücum edemez, akrep sokamaz. Bütün mahlukat kadir olan Allah’ın kudret

Cehenneme Girmemek için Dua Al-i imran Suresi – 192. Ayeti

Akıllı insanların duası böyle olur. Cehenneme girmemek için, ahiretin rezaletinden sakınmak için bu çeşit dua yapmak çok yerindedir. Bu duada cesedin azabından ruhun azabının daha fazla olduğuna da işâret vardır. Çünkü ahiretin rezaleti, cesede değil, ruha aittir. Onun için burada rezaletten de Allah’a sığınılmıştır. Bu duâyı sık sık yapmamız çok yerinde olacaktır. Çünkü her birimizin

Hz. Musa’nın Kavminin Duası Yunus Suresi – 85. Ayeti

Musa aleyhisselamın kavminin duasıdır. Bu dua insanın korku esnasında dua etmesinin çok büyük tesiri olduğunu gösteriyor. Öyle ise her insanın önce Hakka tam manasıyla tevekkül etmesi, arkasından duaya baş vurması lazım geliyor. Ancak sıkıntı geldiğinde duaya baş vurup, rahatlık anında duayı unutmak iyi bir hareket değildir. Allah’a hem genişlik zamanımızda hem de darlık zamanımızda dua

Akıllı insanların Duası Al-i imran Suresi – 193. Ayeti

Yine bu dua da bir önceki duayı yapan akıllı kişilerin duasıdır. Bunlar duâlarında üç şey istemişlerdir: 1- Günahlarının bağışlanması, 2- Günahlarının örtülmesi, 3- Ölülerinin iyilerle beraber olmasıdır. Türkçe Okunuşu: Rabbenâ innena semi’na münadiyen yünadî lil imâni en âminû birabbiküm fe âmenna rabbenâ fağfirlena zünûbena ve keffir anna seyyietina ve teveffena meal ebrâr. Türkçe Anlamı: Ey

Akıllı Kişilerin Son Duası Al-i imran Suresi – 194. Ayeti

Akıllı kişilerin son duaları budur. Kıyametin rezaletinden ve dehşetinden kurtulmak istiyorlar. Ayrıca Allah’ın bol lütf u keremine mazhar olmak ve vaad ettiğini dilemek suretiyle dua ediyorlar. Allah ise, verdiği sözden dönmez. Türkçe Okunuşu: Rabbenâ ve atina ma ve ad tena alâ rusulike vela tühzina yevmel gıyameh. inneke la tuhliful mîâd. Türkçe Anlamı: Ey Rabbimiz! Bize

Hz. Adem ile Havva’nın Bağışlanma Duası A’raf Suresi – 23. Ayeti

Hz. Adem ile Havva anamızın duaları çok ilginçtir. Kendileri yapmış oldukları hatayı anlamışlar ve Allah’tan bağışlanmalarını istemişlerdir. Çünkü bağışlama ve affetme Allah’a mahsustur. O’nun bağışlamadığı kimse ebediyyen perişandır, insan kusursuz değildir, fakat yaptığı kusuru anlayıp hemen tövbe etmesi lazımdır. Zira Hz. Adem’in bu duası bize bir kılavuz hükmündedir. Cenab-ı Hakkın Adem ile Havva’ya “Şu ağaçtan

Günahların Bağışlanması için Al-i imran Suresi – 16. Ayeti

(Bazı Arapça harflerin Türkçe’de karşılığı olmadığını hatırlatmak ister ve Arapça metinden okumanızı tavsiye ederiz.) Türkçe Okunuşu: Rabbenâ innenâ âmenna fağfirlenâ zünnûbenâ ve ginâ azabennâr. Türkçe Anlamı: Ey Rabbimiz! Biz gerçekten iman ettik, artık bizim günahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru. Açıklama: Bu duâ, günahlarımızın bağışlanması için yapılmalıdır. Ağlayıp sızlamalı ve çâreler aramalı, gereken zamanlarda

Havarilerin Yaptığı Dua Al-i imran Suresi – 53. Ayeti

Bu dua Hz. İsa’nın seçkin cemaati, Havariler tarafından yapılmıştır. Onlar imanlarında sağlam ve amellerinde dürüst oldukları için bu ismi almışlardır. İsa aleyhisselam, yahudilerin iman etmeyeceklerini anlayınca üzülmüş ve kendisine yardımcı istemiştir. Kendisine yardım etmek üzere söz veren bu kişiler ortaya çıkmış ve yukarıdaki duayı yaparak sözlerini te’yid etmişlerdir, insan insana her zaman muhtaçtır. Bizler birbirimize