Zikirlerin Faziletleri ve Sevapları

Zikirlerin Faziletleri ve Sevapları
 1. -“Zikrin Efdali “LÂ İLAHE İLLALLAH” (1 kere söylediğinde 4000 derece yükselirsin ve defterinden 4000 büyük günah silinir),”LA İLAHE İLLALLAH” bütün günahları mahveder, mizana konulmaz çünkü onun karşısında bir şey durmaz. Duanın makbulü ELHAMDÜLİLLAH’dır” Hadis’i Şerif (Tirmizi)
  • Her zikri ALLAH’ın celleceleluhun huzuruna Melekler yükseltir “LÂ İLAHE İLLALLAH” ise aracısız, engelsiz ve direk olarak ALLAH’ın celleceleluhun huzuruna çıkar, ALLAH’ın huzurunda söyleyen kişinin mağfiret olunması için inler durur. “LÂ İLAHE İLLALLAH” ile ALLAH celleceleluhun arasında perde yoktur. Cennet’in 8 kapısı üzerinde yazar. Yedi kat gökleri ve yerleri ve içindeki her şeyi ve yaratılmış her şeyi, terazinin bir kefesine koysanız bir kefesine “LÂ İLAHE İLLALLAH” Kelime-i Tevhid’ini koysanız, “LÂ İLAHE İLLALLAH” ağır gelir. Seksen senelik kafir’i bile bir kere kalp ve dille söylemesiyle tertemiz eder BİİZNİLLAH.
 2. -“ELHAMDÜLİLLAH demenin katlı mükafatı gibi hiçbir zikrin mükafatı olamaz” Hadis’i Şerif. Yer ile gök arasını doldurur. Bu hamd’de mizan’ı doldurur.
 3. -Günde 100 kere İhlâs Sûresi okuyana kâmil bir iman nasib olunur, günde 1000 kere okuyanın öldüğünde cesedi çürümez.
 4. -Bir kere “SÜBHANALLAHİ VEL HAMDÜLİLLAHİ VELA İLAHE İLLALLAHU VALLAHU EKBER” diyen kimse için cennette bir ağaç dikilir ki, bir atlı 500 sene gitse gölgesini bitiremez.Cuma Namazından hemen sonra dünya kelâmı konuşmadan 100 kere “SÜBHANALLAHİL AZİYM VE Bİ HAMDİHİ” diyen kimsenin 100 bin , anne ve babasının 24 bin günahı mağfiret olunur.
 5. -Neye sıkılırsanız sıkılın en sıkıntılı anınızda , ne kadar günahkâr olursanız olun Yunus Aleyhivesellem’ın balığın karnında iken ettiği ve affedildiği şu duaya (aynı zamanda Ayet’i Kerime’dir) devam edin. “Lâ İlahe illa ente Sübhâneke inni küntü minezzalimin” (Her sıkıntının def’i için)
 6. -Yatmadan Kâfirun Sûresini okuyan imanını şeytandan korumuş olur. (ALLAH’ın izniyle)
 7. -Kabir azabından korunmak için her gece yatsıdan sonra Mülk(Tebâreke) Sûresini okuyunuz.
 8. -Sabah ve akşam namazlarından sonra Haşr Sûresinin son üç ayetini okuyan, imanla göçer, o gün ölürse şehit gider, sabah okuyana akşama kadar,akşam okuyana sabaha kadar 70.000 melek istiğfar ederler. Sabah namazına kalkabilmek için yatmadan evvel “Kevser” Sûresini okuyup dua ediniz.
 9. -Farz namazın hemen arkasından Ayet’el Kûrsi okuyanın cennetle arasındaki tek engel ölümdür.(Hadisle bildirilmiştir.)
 10. -Yatsıdan sonra Tekâsür Sûresini okuyan kimse nimetlerden sorguya çekilmez. (BİİZNİLLAH)
 11. -Yatarken 3 kere “Estağfirullah el Aziym Ellezi La İlahe İllahü El Hayyul Kayyumu ve Etübü İleyk” diyenin deniz köpüğü kadar günahı olsa afvedilir.
 12. -Hergün 100 kere “Lâ İlahe İllallahü Vahdehu Lâ Şerikeleh Lehül Mülkü ve Lehül Hamdü ve Hüve Âlâ Külli Şey-ün Kadir” diyen kimse, 10 köle azad etmiş gibi olur, kendisine 100 sevap yazılır, yüz günahı silinir, o gün akşama kadar şeytanın şerrinden emin olur. Hiçbir kimse hiçbir ibadetle bu seviyeye ulaşamaz, ancak ondan daha fazla yapan müstesna. Hadis’i Şerif (Buhari, Müslim) Gezdiği sokakta bir kere söyleyenin bir milyon günahı bağışlanır, defterine bir milyon sevap yazılır ve kendisi için cennette bir köşk inşa edilir. Hadis’i Şerif (Ahmed İbn’i Hanbel)
 13. -100 kere “ESTAĞFİRULLAH” diyenin 1000 günahı mahvolur. 2 şey helâk edicidir: Sonra ederim diye tevbeyi geciktirmek ve tevbe ederim diye günah işlemek. Doğru olan günah işlediğinde kalpte siyah leke oluşmadan tevbe etmektir. Tevbe çok önemlidir, (Ulema buyurur ki tevbeyi tehir edene tevbe nasib olmaz) günah unutkanlık yapar, kişi günah işlediğinde aklının bir parçası, geri dönmemek üzere gider.
 14. -Günde 100 kere “SÜBHANALLAHİ VE BİHAMDİHİ” diyenin deniz köpüğü kadar günahı olsa bağışlanır. 124.000 sevap yazılır. Bu kelime ALLAH’ın celleceleluhun en sevdiği hamdlerden biridir. Dilde hafif mizanda ağırdır. “ALLAH’u EKBER” ve “SÜBHANALLAH” yer ile gök arasını doldurur
 15. -Günde 100 kere “Lâ Hâvle ve Lâ Kuvvete İlla Billahil Aliyyil Aziym” diyen kimsenin en hafifi fakirlik olmak üzere 70 çeşit bela ve musibet üzerindenkaldırılır. Efendimiz (sallallahualeyhivesellem) bu kelime için cennet hazinelerinden bir definedir buyurmuştur.
 16. -Şaban ayında bu duayı okuyana bin sene ibadet etmiş sevabı yazılır. Bin senelik günahı da olsa silinir. Kabrinden yüzü ayın ondördü gibi çıkar ve ALLAH celleceleluhu indinde sıddık olarak yazılır. “Lailaheillalahu velâ ne’büdü illa iyyehü muhlisine lehüddine velev kerihel kâfirune”
 17. -Bu duayı sabah namazından sonra 3 kere okuyan akşama kadar ve akşam namazından sonra 3 kere okuyan sabaha kadar korunur. Bu duayı bu vakitlerde okuyan, Başta zalim devlet başkanı , şeytan, cin ve insanların şerrinden, büyü ve efsunlardan hiçbirinden ALLAH’ın celleceleluhu izniyle korkmasın. Zehir verilse tesir etmez ALLAH’ın izniyle; “Bismillahillezi lâ yedurrü meâs mihi şey-ün fil-erdi ve lâ fissemai ve hüves- semiül âliym” -Rivayete göre cennetin çorak olduğu insanların yaptığı amellerle ve zikirlerle cennetlerini imar ettikleri bildirilmiştir.Faideli zikir kalp huzuruyla kendini ve bütün fikriyatını ALLAH’a celleceleluhu vererek yani kalbinde ALLAH’tan başkası(dünyalık, çoluk çocuk, eş v.s.) kalmadan yapılan zikirdir.
 18. -“Teheccüd” nafile namazlar içinde en kıymetli namazdır. Riya’dan uzaktır. Yüzü Nurlandırır, güzelleştirir ve günahların mağfiret olunmasına sebep olur. Kıyamet kopmadan önce Güneşin batıdan doğmadan önce 3 gün doğmayacağını ancak Teheccüd namazı kılanlar fark edecekler BİİZNİLLAH. -“Askerde ve cihâd’da kılınan namaz”, sivildeki namazdan 2 milyon derece daha faziletlidir
 19. -Akşamla Yatsı arası 6 rekat Evvabin namazı kılana 12 sene ibadet sevabı verilir.
 20. -Sarıkla kılınan namaz, sarıksız kılınan namazdan 72 derece faziletlidir. (Cuma günü sarık sarana ALLAH Cellecelaluhu ve Melekleri Sâlât ederler)
 21. -Evlinin namazı bekârın namazından 70 derece’den daha faziletlidir. Cemaatle kılınan namaz tek başına kılınan namazdan 27 derece faziletlidir
 22. -Pazar günü öğle ile ikindi arası 4 rekat nafile namaz kılıp her rekatında AmerenerRasulü okunursa, kılana yeryüzündeki hristiyanlar adedince sevap verilir.
 23. -İki rekât “İşrâk” namazı kılana bir Hac ve bir Umre sevabı vardır. (sabah kerâhât vakti geçtikten sonra 1-2 saat civarında kılınmalı)
 24. -Vücutta 300 yada daha fazla mafsal vardır.Bunlar için her gün sadaka verilmelidir. Bu sadakayı veremeyen (sabah kerâhât vakti geçtikten sonra ile öğlen kerâhat vakti girmeden arası) iki rekat “Kuşluk namazı” kıldı mı bu sadakaları vermiş olur. (İbadetin efdali az da olsa devamlı olanıdır)
 25. -Son nefeste imanı kurtarma duası: “Ya Hayyu Ya Kayyumu, Ya Zel Celâli Ve’l İkrâm, ELLAHÜMME inni es’elüke en tühyiye kalbi bi Nûri ma’rifetike ebeden, Ya ALLAH, Ya ALLAH, Ya ALLAH Celle Celâlüh” Sabah namazının sünnetiyle farzı arasında okunacak. Çok önemli bir duadır…
 26. -Sabah ve akşam namazının farzında selâm’dan hemen sonra 10 kere “LA İLAHE İLLALLAHU VAHDEHU LA ŞERİKELEH LEHÜL MÜLKÜ VE LEHÜLHAMDÜ YUHYİ VE YUMİT VE HÜVE HAYYUL LA YEMÜT BİYEDİHİL HAYR VE HÜVE ÂLA KÜLLİ ŞEY-İN KADİR” günahları tertemiz eder, akşam okuyana sabaha kadar, sabah okuyana akşama kadar günah yazılmaz.

-Muhakkak ALLAH ve Melekleri, Peygamber üzerine salat ederler.Ey iman edenler, sizde ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Ahzap/56

 • -Bir kere salavat getirene: ALLAH celleceleluhu 10 kere salât eder. (Cebrail Aleyhiveselam 10 salavat getirir)
 • -“İnsanların bana en yakını bana en çok salavat getirenidir.” Hadis’i Şerif(Tirmizi) “Bana getirilen Salavat sırat köprüsü üzerinde ışıktır.” Hadis’i Şerif
 • -“Kişinin cimriliği için yanında anıldığım halde benim üzerime salavat getirmemesi kâfidir.” Hadis’i Şerif(Nesei)
 • -“Cuma günü üzerime 100 kere salat’ü selâm getirenin 80 senelik günahı afvedilir.” Hadis’i Şerif
 • -“Adımın geçtiği yerde salavat getirmeyenin burnu sürtülsün.” Hadis’i Şerif (Cebrail Aleyhiveselam bu duaya amin dedi)
 • -En EFDAL Salâvat:ELLAHÜMME sâlli âla seyyidina Muhammedin ve âla âlihi ve sahbihi efdâle salevatike ve adade me’lumatike ve bârik ve sellim”
 • -“Üzerime 100 defa salavat getirene ALLAH celleceleluhu 1000 defa Rahmet nazarıyla bakar” Hadis-i Şerif
 • -“Cuma günü üzerime 100 defa salavat getiren kimse kıyamette öyle bir nur ile gelecek ki, eğer o nur bütün mahşer halkına taksim edilse hepsine yeterdi” Hadis-i Şerif – “Üzerime bir günde 1000 defa salavat getiren kimseye Cennetteki makamı gösterilmedikçe ölmez” Hadis-i Şerif
 • -Bir toplulukta oturupta bir kere bir salavat getirmeden kalkanlar leş sofrasından kalkmış gibi olur.
 • -Peygamber Efendimiz’e Salât’u Selâm ALLAH’u Teala’yı Razı ve Hoşnud eder, şeytanı uzaklaştırır, belaları çevirir, sadakadır, Ahiret ve dünya kurtuluşuna vesiledir, Efendimiz’in (Sallallahüaleyhivesellem) Şefaatine vesiledir.