AKŞAM VE YATSI NAMAZI ARASI ÇEKİLECEK TESBİHLER

AKŞAM VE YATSI NAMAZI ARASI ÇEKİLECEK TESBİHLER 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Ve Zennûni iz-zehebe muğadıben fe-zanne el-lennakdira ‘aleyhi fe nâdâ fi-z-zulümâti en (buraya kadar bir defa) lâ İlâhe illâ ente Sübhâneke innî küntü mine’z-zâlimîn (33 defa) 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Ve Eyyûbe iz-nâdâ Rabbehû ennî messeniye’d-durru ve ente Erhamür’r-Râhimîn (buraya kadar bir defa) Rabbî ennî messeniye’d-durru ve ente Erhamür’r-âhimîn (33 defa) 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Fe-in-tevellev fe-kul (buraya kadar bir defa) Hasbiyallâhü lâ İlâhe illâ Hû, ‘aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbü’l-‘Arşi’l-‘Azîm (33 defa) 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Ellezî kâle lehümü’n-nâsu, inne’n-nâse kad ceme’û le-küm, fahşevhüm, fe-zâdehüm îmânen ve kâlû (buraya kadar bir defa) Hasbünallâhü ve ni’-me’l-vekîl (33 defa) 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Fenkalebû bi-ni’meti’m-minallâhi ve fadlin ‘azîm (buraya kadar bir defa) Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-‘Aliyyi’l-‘Azîm (33 defa) 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Küllü nefsin zâikatü’l-mevti ve innemâ tüveffev-ne ücûreküm yevme’l-kıyâmeti, fe-men zuhziha ‘ani’n-nâsi ve üdhile’l-Cennete, fe-kad fâze. ve me’l-hayâtü’d-dünyâ illâ metÂ’u’l-ğurûr. Küllü şey’in hâlikün illâ vechehû, lehü’l-hukmü ve ileyhi turce’ûn. Küllü men ‘aleyhâ fânin. ve yevkâ vechü Rabbike zü’l-Celâli ve’l-ikrâm (buraya kadar bir defa) Yâ Bâkî ente’l-Bâkî* YÂ Bâkî ente’l-Bâkî (buraya kadar 33 defa okunur. Otuz üçten sonra bir defa da şu dua okunur) Ente’l-Kâfî * Ente’l-Vâfî * Ente’ş-Şâfî * Ente’l-Mu’âfî, Hüvallâh *

 

Akşam ve yatsı arasında ibadeti tavsiye eden birçok hadisler mevcuttur. Bunlardan bazıları: 

Hz. Ebû Hüreyre’den Efendimiz’in (sas) şöyle buyurduğu rivâyet edilmiştir:

“Kim akşam namazından sonra, aralarında kötü bir şey konuşmadan altı rekât (nafile) namaz kılarsa, bu ibadeti on iki senelik (nafile) ibadet sevabına bedeldir.”

Hz. Aişe validemiz Efendimiz’in şöyle buyurduğunu bize aktarıyor:

“Kim akşam namazından sonra yirmi rekât (nafile) namaz kılarsa, Allah ona cennette bir köşk bina eder.”

Hz. Huzeyfe anlatıyor:

“Allah Resulü’ne gelip onunla beraber akşam namazını kıldım. Kendisi yatsıya kadar namaz kılmaya devam etti.” 

Hz. Ammar b. Yâsir akşam namazından sonra altı rekât namaz kılınca, yanındakiler bu namazı sordular, o şu cevabı verdi:

“Ben sevgili dostum Allah Resulü’nü gördüm akşam namazından sonra altı rekât kıldı ve şunu ekledi;

“Kim akşam namazından sonra altı rekât kılarsa, deniz köpüğü kadar günahı olsa bile affolur.” 

Hz. Abdullah b. Ömer şöyle derdi:

“Kim akşam namazından sonra dört rekât namaz kılarsa, gazve üstüne gazveye çıkmış gibi olur.”

Görüldüğü üzere Üstad Hazretleri bu gibi hadislerin tavsiyesi üzerine, akşam ve yatsı arasını ibadet ve zikir ile geçirmektedir.

 

alıntıdır…