Alemlere Rahmet Peygamber Efendimizin Hazineleri

Alemlere Rahmet Peygamber Efendimizin Hazineleri

BİRİNCİ HAZİNE

Ubâde b. Sâmit’ten-ALLAH ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, o “Rasûlullah-sallALLAHu aleyhi ve sellem-‘i şöyle buyururken işittim, demiştir:

‘Her kim, mü’min erkekler ve mü’min kadınlar için istiğfarda bulunursa (ALLAH’tan bağışlanmalarını dilerse), ALLAH da her mü’min erkek ve her mü’min kadın sayısınca ona bir sevap yazar.”

 

İKİNCİ HAZİNE

Abdullah b. Mesud’dan-ALLAH ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, Rasûlullah-sallALLAHu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

“Her kim, ALLAH’ın kitabı Kur’an’dan bir harf okursa, kendisine bir sevap verilir.Her sevap da on katı iledir. Ben, ‘Elif, Lâm, Mîm’ bir harftir, demiyorum. Fakat ‘Elif’ bir harf, ‘Lâm’ bir harf ve ‘Mîm’ bir harftir.”

 

ÜÇÜNCÜ HAZİNE

Ebû Hureyre’den-ALLAH ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, Rasûlullah-sallALLAHu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

“Söylemesi dile kolay gelen, buna karşılık (kıyâmet günü) terâzinin sevâp kefesinde ağır basan ve Rahmân (olan ALLAH)’a çok sevimli gelen iki söz vardır ki, (bu) ‘Subhânallâhi ve bihamdihi’ (ALLAHım! Sana hamd ederek, seni bütün noksanlıklardan tenzîh ederim) sözüdür.”

 

DÖRDÜNCÜ HAZİNE

Ebû Hureyre’den-ALLAH ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, Peygamber-sallALLAHu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

“ALLAH-azze ve celle- sözlerden (hoşuna giden) dört tanesini seçmiştir.(Bu sözler): ‘SubhânALLAH’ (ALLAHım! Sana hamd ederek, seni bütün noksanlıklardan tenzîh ederim), ‘Elhamdulillah’ (Hamd, yalnızca ALLAH’a mahsustur), ‘Lâ ilâhe illALLAH’ (ALLAH’tan başka hakkıyla ibâdete lâyık hiçbir ilah yoktur), ‘ALLAHu Ekber’ (ALLAH, en büyüktür). Her kim, ‘SubhânALLAH’ derse, bu sözle ona yirmi sevap verilir ve ondan yirmi (küçük) günah silinir.Her kim, ‘ALLAHu Ekber’ derse, aynı şekilde bu sözle ona yirmi sevap verilir ve ondan yirmi (küçük) günah silinir.Her kim, ‘Lâ ilâhe illALLAH’ derse, bu sözle aynı şekilde ona aynı yirmi sevap verilir ve ondan yirmi (küçük) günah silinir.Her kim de (zorlama olmadan) kendi irâdesiyle, ‘Elhamdulillahi Rabbil-Âlemîn’ (Hamd, Âlemlerin Rabbi olan ALLAH’a mahsustur) derse, bu sözle ona otuz sevap verilir ve ondan otuz (küçük) günah silinir.”

 

BEŞİNCİ HAZİNE

Ebû Mâlik el-Eş’arî’den-ALLAH ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, Rasûlullah-sallALLAHu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

“Abdest, îmânın yarısıdır. ‘Elhamdulillah’ (ecri büyük olduğu için kıyâmet günü amellerinin tartıldığı) terâziyi doldurur. ‘SubhanALLAH’ ve ‘Elhamdulillah’, (sahip olduğu büyük ecirden dolayı, cisim olarak takdir edilmiş olsaydı) göklerle yer arasındaki mesafeyi doldururdu.Namaz nûrdur (ondan aydınlanıldığı gibi, sahibini günahlardan, çirkinliklerden, kötülüklerden alıkor ve onu doğruya iletir). Sadaka, burhandır (delildir). Sabır, ışıktır. Kur’an, (okur ve gereği gibi hareket edip ondan faydalanırsan) senin lehine şâhitlik eder, yoksa senin aleyhine şâhitlik eder. Her insan kendisi için çabalar durur. Kimisi ALLAH Teâlâ’ya itaat için nefsini satarak onu azaptan kurtarır.Kimisi de şeytan ve hevâsına uyarak nefsini helâk eder.”

 

ALTINCI HAZİNE

Ebû Umâme’den-ALLAH ondan râzı olsun- rivâyet olundu-ğuna göre, o şöyle der:

“Peygamber-sallALLAHu aleyhi ve sellem- dudaklarımı hare-ket ettirirken görünce bana:’Ey Ebû Umâme! Dudaklarını ne ile hareket ettiriyorsun? dedi. Ben: ALLAH’ı zikrediyorum (anıyorum) ‘Ey ALLAH’ın elçisi! dedim.Bunun üzerine: ‘Sana, gece ve gündüz yaptığın zikirden daha fazla ve daha fazîletli olanını haber vereyim mi? diye sordu.Ben de: ‘Evet, ey ALLAH’ın elçisi! dedim.Bana: ‘Yarattıkları sayısınca SubhânALLAH(ALLAHım! Sana hamd ederek, seni bütün noksanlıklardan tenzîh ederim), yarattıkları dolusunca SubhânALLAH, yerde ve göktekiler sayısınca SubhânALLAH, yerde ve göktekiler dolusunca SubhânALLAH, Kitab’ının saydıkları sayısınca SubhânALLAH, Kitab’ının saydıkları dolusunca SubhânALLAH, her şey sayısınca SubhânALLAH, her şey dolusunca SubhânALLAH, yarattıkları sayısınca Elhamdulillah, yarattıkları dolusunca Elhamdulillah, yerde ve göktekiler sayısınca Elhamdulillah,Kitab’ının saydıkları sayısınca Elhamdulillah, her şey sayısınca Elhamdulillah, her şey dolusunca ‘Elhamdulillah’ dersin, buyurdu.”

 

YEDİNCİ HAZİNE

Ebû Musa el-Eş’arî’den-ALLAH ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, o şöyle demiştir:

“Rasûlullah-sallALLAHu aleyhi ve sellem- bana:’Sana, cennet hazinelerinden olan bir sözü veya cennet hazinelerinden olan bir hazineyi göstereyim mi? diye buyurdu. Ben de: ‘Evet, dedim’.Buyurdu ki: ‘Lâ havle velâ kuvvete illâ billah’ (Güç ve kuvvet, ancak ALLAH’tandır).”

 

SEKİZİNCİ HAZİNE

Mü’minlerin annesi Cüveyriye’den-ALLAH ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, Peygamber-sallALLAHu aleyhi ve sellem- sabah namazını kılınca sabah erkenden, Cüveyriye namaz kıldığı yerde olduğu halde onun yanından ayrıldı. Sonra kuşluk vakti döndüğünde onu aynı yerde otururken görünce ona:

“Sen, hâlâ seni bıraktığım hal üzere misin? diye sordu.

(Cüveyriye): ‘Evet, dedim’.

Peygamber-sallALLAHu aleyhi ve sellem- buyurdu ki:

‘Hiç şüphe yok ki senin yanından ayrıldıktan sonra dört sözü üçer defa söyledim. Şayet bu sözler, (sevap olarak) senin şu ana kadar söylediğin sözlerle tartılmış olsaydı, bu dört söz senin söylediğin sözlere daha ağır gelirdi.(Bu sözler): ‘SubhânALLAHi ve bihamdihi, adede khalkıhi ve ridâ nefsihi ve zinete arşihi ve midâde kelimâtihi.

(ALLAHım! Sana hamd ederek, bütün yarattıklarının sayısınca, nefsin râzı oluncaya kadar, arşının ağırlığı ve sözlerinin fazlalığı miktarınca seni bütün noksanlıklardan tenzîh ederim).”

 

DOKUZUNCU HAZİNE

Ebû Tâlib’in kızı Ümmü Hâni’den-ALLAH ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, o şöyle demiştir:

‘Rasûlullah-sallALLAHu aleyhi ve sellem- birgün yanıma uğradı. Ona dedim ki: ‘Ey ALLAH’ın elçisi!Artık yaşlandım, güç ve takatten düştüm’ (veya buna benzer şey söyledi).

(Ümmü Hâni): ‘Oturduğum halde yapabileceğim bir ameli yapmamı bana emret’ dedim.

Buyurdu ki:

‘Yüz defa ‘SubhânALLAH’ de.Zirâ böyle demen, senin için (sevap olarak) İsmâil-aleyhisselâm-‘ın evlâdından yüz tane köleyi hürriyetine kavuşturmana denktir.Yüz defa ‘Elhamdulillah’ de.Zirâ böyle demen, senin için sırtına eyer, ağzına da gem vurulmuş yüz tane atı, (sevap olarak) ALLAH yolunda (cihadda) kullanmana denktir. Yüz defa ‘ALLAHu Ekber’ de.Zirâ böyle demen, senin için haremde kurban edilmek üzere takdim olunan ve ALLAH tarafından kabul olunan yüz tane deveyi, (sevap olarak) kurban etmene denktir. Yüz defa ‘Lâ ilâhe illALLAH’ de.

İbn-i Halef der ki:

“Zannedersem Rasûlullah-sallALLAHu aleyhi ve sellem- şöyle demiştir: ‘(Sevap olarak) gök ile yer arasındaki mesafeyi doldurur.Senin yaptığın amelin benzerini yapan dışında, o gün hiç kimsenin ameli ALLAH’a arz edilmeyecektir.