Alimler Tarafından Derlenmiş Ramazan-ı Şerif Duası

Alimler Tarafından Derlenmiş Ramazan-ı Şerif Duası

Alimler Tarafından Derlenmiş Ramazan-ı Şerif Duası 

*Dualar içinde en makbul dua, Allah’ın isimleryle yapılandır.

*Allahü Teala, (Araf 180)’de Allah’ın güzel isimleri vardır. Ona onlarla dua edin.

*Bu emre uyarak Alimler tarafından derlenmiş-Ramazanı Şerif duası olarak meşhur olmuş, bu dua ile yapılan isteklerin Allah tarafından kabul göreceği muhakkaktır.

RAMAZAN ŞERİF DUASI

Bismillâhirrahmânirrahim
Allahümme inni es’elüke biesmaikelhüsna.

Ya Allahü, fa’lem ennehü la ilâhe he illallâh.

Ya rahmânü, errahmânü allemelKur’ân.

Ya rahîmü, vekânellâhü gafûrar- rahîmâ.

Ya mâliku, mâliki yevmiddin.

Ya kuddusü elmelikül kuddûsüs- Selâm

Ya Müte’âlü “Fe te’âlellâhül-Melikül-Hakk”

Ya selâmü, vallâhü yed’ü ilâ dâris-selâm.

Ya mü’minü, elmü’minül müheymünül ‘ Azîz

Ya azizü, ve kânellâhü azizen hakîmâ

Yâ Cebbâru, el-Cebbârül-Mütekebbir.

Ya hâliku, fe tebârekellâhü, ahsenül-hâlıkîn.

Yâ Musavviru, Hüvellezi yüsavviruküm fil-erhâm.

Ya evvelü, hüvel evvelü vel âhirü vezzâhirü vel-bâtın.

Ya şekûrü,  inne rabbenâ le-gafûrun şekûr.

Ya vedûdu, ve hüvel gafûrul-vedûd.

Ya zâhiru, vezzâhirü  vel bâ’tın.

Ya kâimü, kâimen bil kıstı lâ ilâhe illâ hu.

Ya hayyü-Yâ Kayyûmü,  Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel-hayyül- Kayyûm.

Ya semîu,  ve hüves semî’ul alîmü.

Ya basîrü, innallhe basırün bil-‘ibâd.

Yâ Halîmü, innallâhe Aliyyun Halîm.

Yâ ‘Azîmü, Ve hüvel- Aliyyül-‘Azîm.

Ya hakîmü, ve kânellâhü azizen hakima.

Ya kerîmü,  innellâhe le-ganiyyün kerim.

Ya kâdirü,  ve hüvel kâdiru alâ en yeb’ase aleyküm.

Ya muktedirü,  inde melikin muktedir.

Ya bâisü, innellâhe yeb’asü men filkubur.

Ya rezzâku, vallâhü hayrürrâzikîn.

Ya vârisü,  ve lillâhi mîrâsüs-semâvâti vel’ard.

Ya kaviyyü,  İnnellâhe Kaviyyün ‘Azîz.

Yâ Şehîdü, İnnellâhe ‘alâ külli şey’in şehîd.

Ya mübdiü- ya muidü, innehû hüve yübdiü ve yü’idü.

Yâ Razzâku, Vallâhü yerzüku men yeşâ.

Ya tevvâbü,  innehu kâne tevvâben.

Ya vehhâbü, inneke entelvehhab.

Ya celilü, zülcelüli vel ikram.

Ya cemilü, fasbir sabren cemilâ.

Ya vekilü,  ve kefa billâhi vekilâ.

Ya kâfi,  ve kefallâhü’l mü’minînel kıtâl.

Ya veliyyü,  ve hüvel veliyyülhamîd.

Yâ Rabbi, Fe tebârekellâhü rabbül-lâlemin.

Ya ganiyyü, vellahül ganiyyü ve entümül- fukara.

Ya şâkiru, innellahe şâkirun alîm.

Ya hallâku,  Ve  hüvel -hallâkul- ‘alîm.

Ya muhsinu,  vallâhü yuhibbul muhsinin.

Ya kadîru, vallâhü alâ külli şey’in kadir.

Ya müfaddilü, vallâhü zülfazlil azîm.

Ya mün’imü,  ve yütimmü nimetehû aleyke ve yehdiyeke sıraten müstekîmâ.

Ya muizzu, tuizzu men teşâu.

Ya müzillü,  tüzillü men teşâu.

Ya refî’u,  Refî’ud-derecât.

Ya şefi’u,  men zellezî yeşfe’u indehü illâ biiznihî.

Ya kebîru,  innallâhe kâne aliyyen kebîrâ.

Ya Hakku,  Fe te’âlellâhül- Melikü’- Hakk.

Ya berru, innellahe hüvel-Berrür- Rahîm.

Ya vitru, veşşef’î  vel-vetr.

Ya gaffâru, innehu kâne Gaffârâ.

Ya gâfiru,  ve ente hayrül -Gâfirîn.

Ya hamîdü, tenzîlün min hakîmin hamîd.

Ya mennânü, belillâhü yemünnü ‘aleyküm.

Ya bâki,  ve yebkâ vechü rabbiki.

Ya ehadü,  kulhüvallâhü ehad.

Ya samedü,  Allâhüs-Samed.

Ya metînü,  hüver rezzâkû zül-kuvvetil metîn.

Ya hâdî,  innellâhe yehdî men yeşâü.

ya bedî’u, bedi’us-semâvâti vel ard.

ya Alîmü,  âlimül-gaybi veş-şehâdeh.

Ya fettâhu, rabbeneftah beynenâ ve beyne kavminâ bilhakki ve ente hayrülfâtihîn.

Ya mübînü,  innâ fetahnâ leke fethan mübînâ.

Ya muhîtu, vallâhü bimâ ta’melûne muhît.

Ya kâdî,  vallâhü yakdî bil-hakk.

Ya hasîbü,  vekânellâhü ala külli şey’in hasîbâ.

Ya nasîru,  ni’mel Mevlâ ve ni’men –nasîr

Ya vasîu, ve kânellahu vâsian alîma

Ya kâhıru,  ve huvel kâhıru fevka ibâdihi.

Ya gâfıru,  innellahe yağfiruz-zünûbe cemî’â.

Ya tâhiru, innellahe yuhibbul -mutetahhirîn.

Ya men leyse lehu mislun ve lâ şebîhun fil’ard ve lâ fissemâi ve huvessemî’ul alîm. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.  

Ve sallallahü alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihit-tayyıbînet- tâhirîne  birahmetike ya erhamerrâhimîn. Vel hamdü lillâhi rabbilâlemîn.