Allah’ın idris Peygambere Öğrettiği Kırk İsm-i Şerif

Allah'ın idris Peygambere Öğrettiği Kırk İsm-i Şerif
Allah’ın idris Peygambere Öğrettiği Kırk İsm-i Şerif

ERBA’İN-İ İDRİSİYYE  

Muhammed ibnü Hatiruddin k.s.beyanı vechile; bu bu ismi şeriflerin tamamını sabah namazından sonra üç kere veya ikindiden sonra beş kere devamlı olarak vird eden kişi (keşf-i kulub) kalbleri keşfetme makamına ulaşır.

Bu ismi şeriflerin ardından ihtitam ve isticabet dualarınıda okur ki esma-i şerifenin hitamı sırasında yapılacak bu dua kabule vesile olur. Bu ism-i şeriflere her gün bir kere dahi devam eden kişi müdavimlerinden kabul edilerek bere ketlerine nail olur.
Hayırlı işlerde kullanılmalı hayırlar taleb edilmeli şer ve şerli işlerden uzak durulmalıdır.

 

Bismillahirrahmanirrahim 

Subhaneke la ilahe illa ente yarabbe külli şey’in ve varisatü ve razikatü ve rahimehu subhaneke.
Ya ilahel alihatir rafia celalühü Ya İlahe
Ya Allahül mahmudu fi külli fialihi Ya Allahü.
Ya Rahmane külli şey’in ve rahimehu Ya Rahman
Ya Hayyu hiyne la hayyu fi deymumiy yeti mülkihi ve bekaihi Ya Hayyu.
Ya Kayyumu fela yefutu şey’un min ilmihi vela yeuduhu Ya Kayyum.
Ya Vahidül baki evvele külli şey’in ve ahiratü Ya Vahid.
Ya Daimü fela fenae vela zevale li mülkihi ve bekaihi Ya Daimü.
Ya Semedü min gayri şebihin fela şey’en kemislihi Ya Semedü.
Ya Berru fela şey’en kufuhü yudenihi vela imkane li vasfihi Ya Berru.

Ya Kebiru entellezi la yehtedil ukulu li vasfi azametihi Ya Kebiru.
Ya Berien nufusi bila mislin hale min gayrihi Ya Berru.
Ya Zekiyyut tahiru min külli afetin bi kusuhi Ya Zekiyyu.
Ya Kefil muvessiu lima haleka min ateya fadlihi Ya Kafi.
Ya Nakiyyen min külli cevrin lem yerdahu ve lem yuhalithu fiaehü Ya Naki.
Ya Hannanü entellezi vesi’tü külle şey’in rahmeten ve ilmen Ya Hannanu.
Ya Mennanu zel ihsani kad amme küllel helaiki mennanü Ya Mennanü.
Ya Deyyanel ibadi küllün yekumu hadian lirahbetihi ve rağbetihi,Ya Dayyanu.

Ya Halika men fissemavati vel ardı ve küllün ileyhi meaduhu,Ya Halıku.
Ya Rahime külli sarihin ve makrubin ve gıyasetü vema azetü,Ya Rahiymü.
Ya Temmu fela tesiful elsunu küllen celalihi ve mülkihi ve izzeti,Ya Temmu.
Ya Mübdiel bedai lem yebgı fi inşeiha avnen min halkıhi,Ya Mübdiu.
Ya Allamel guyubi fela yefutu şey’un min hıfzıhi,Ya Allamü.
Ya Halimü zel enati fela yuadilühu şey’un min halkıhi,Ya Halimu.
Ya Muiyde ma efnatü iza berazel helaiku lida’vetihi min mehafetihi,Ya Muiydu.
Ya Hamiydel fili zelmenni ala cemii halkıhi bi lutfihi,Ya Hamidü.
Ya Azizül maniul galibu ala emrihi fela şey’en yuadilühu,Ya Azizu.

Ya Kahiru zelbatşişşediydi entellezi la yutakun tikamühu,Ya Kahiru.
Ya Kariybul müteali fevka külli şey!in uluvvur tifaihi,Ya Kariybu.
Ya Muzille külli cebbarin anidin bikahri azizi sultanihi,Ya Müüuzillü.
Ya Nura külli şey’in vahudetü entellezi felakez zulumati bi nurihi,Ya Nur.
Ya Alişşemihu fevka külli şey’in uluvvur tifaihi,Ya Aliy.
Ya Kuddusüttahiru min külli suin fela şey’in yuadiluhu min cemii helakıhı,Ya Kuddus.
Ya Mübdie beraye ve muıdeha ba’de fenaiha bi kudretihi,Ya Mubdiyu.
Ya Halilul Mütekebbiru ala külli şey’in feladlü emruhu vessıdku va’duhu,Ya Halilu.

Ya Mahmudu fela teblugul evhamu külle şenaihi ve mecdihi,Ya Mahmudu.
Ya Keriymel afvi zel adli entellezi meale külle şey’in adluhu,Ya Keriymu.
Ya Aziymü zeşşenail fahiri vel izzi vel mecdi vel kibriyai fela yezillu izzetü,Ya Aziymü.
Ya Kariybül muciybül müdani dune külli şey’in kurbuhu,Ya Kariybu.
Ya Aciybessenai fela tentikul elsunu bi külli elaihi ve senaihi ve na’meihi,Ya Aciybü.
Ya Gıyasi inde külli kurbetin ve muciybi inde külli da’vetin ve meazi inde külli şiddetin veya recai hıyne tenkatiu hilati,Ya Gıyasi.

Bismillahirrahmanirrahim. 

Allahümme inni es’elüke bi hakkı hazihil esmais şerifeti ve şerifiha ve kerametiha in tüsalliye ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin ve es’elüke ve imanen ve amenen min ukubetit dünya vel ahirati ve en tahbise anni ebsarez zalemetil muridiyne biyessue ve en tesrife kulubehüm an şerri ma yudmiru ve nehu ileyye ve es’elükellahümme hayre ma la yemlikuhu gayruke allahümme hazeddüaü minni ve minkel icap et ü ve hazelcehdü minni ve aleykettüklanü vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil aziym ve sallallahü ala Hayri halkıhi seyyidina Muhammedin ve alihit tayyibinet tahirine birahmetike ya erhamerrahimin.

Allahümme ya müfettihal ebvabi veya müsebbibel esbabi veya mukallibel kulibi vel ebsari veya delilel mutehayyirine veya gıyasel mustegısine vela muhricel mahzunine egisni,egisni,egisni,egisni,egisni tevekkeltü eleyke ya rabbi kadeyte feraditü fevvedtü emri ileyke ya rezzaku ya fettahu ya basitu ve sallallahü ala Hayri halkıhi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain.