Bol Rızk için Okunacak Etkili Dualar

“Sübhanallahi ve bihamdihî, sübhanallahil azîm estağfirullah.”

“Allahümme innî es’elüke ilmen nâfian ve amelen makbûlen ve rızkan tayyiben”

“Eşhedüenlâilâhe illallahü’r– rahmânü’r–rahîm. Allâhümme ezhib anilhemmi vel–hazen”

“Allahümme innî eûzü bike mine’l hemmi ve’l hazen ve eûzü bike mine’l aczi ve’l kesel ve eûzü bike minel cübni vel buhli ve eûzü bike min galebeti’d–deyni ve kahri’r–ricâl”

“Allahümmekfinî bi–halâlike an harâmike ve ağninî bi–fazlıke ammen sivâk.”

“Allâhümme yâ Ganiyyü yâ hamîdü yâ mübdiü yâ muîdü yâ rahîmü yâ vedûd! Eğninî bihalâlike an harâmike bi–fazlike ammen sivâke”

“Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm””Lâilâhe illâllâhü’l–melikü’l hakkul mübîn”

********************************************************

“Allahümmekfinî bi–halâlike an harâmike ve ağninî bi–fazlıke ammen sivâk.”

“Allah’ım! Rızkı helâlinden vererek beni harama düşürme ve bana ihsanını lutfeyle. Beni Senden başkalarına muhtaç eyleme.”

“Allâhümme yâ Ganiyyü yâ hamîdü yâ mübdiü yâ muîdü yâ rahîmü yâ vedûd! Eğninî bihalâlike an harâmike bi–fazlike ammen sivâke”

“Ey zengin olan, bütün hamdler kendisine âid olan, ey yoktan yaratan ve tekrar iâde edecek olan, ey dostlarına çok acıyan ve çok seven Allah’ım! Beni helâlinle perverde eyle, harama düşürme ve fazl u kereminle Senden başkasına muhtaç eyleme.”

“Bu duâyı yetmiş kere okuyan kimsenin kısa zamanda zengin olacağı, bir kısım ulemâ ve meşayıhtan nakledilmiştir.

Yazışmalı bir köle Hz. Ali Radyallâhu Anh’a gelir ve: 
“Sahibimle anlaştığım parayı ödemekten âciz kaldım, bana yardın ediniz” der. Damad–ı Nebî Radıyallahu Anh ona:

“Rasûlullah Aleyhisselâtu Vesselâm’ın bana öğrettiği kelimeleri sana öğreteyim. Onu okuduğun takdirde üzerinde Sebir dağı kadar borcun olsa da Allah Teâlâ onu sana ödettirir” demiş ve şu duâyı öğretmiştir: 
“Allah’ım, yeterince helâlinden vererek beni haramından koru. Lütfunla ver, başkasına muhtaç etme.”
“Borç yükü altında olanların bu duâyı okudukları takdirde, borçları Sebir dağı kadar da olsa, Yüce Allah ödetir.”

İbn–i Abbas Radıyallâhu Anh Efendimiz Aleyhisselâm’dan naklediyor:
“Her kim, Cuma namazından sonra, oturduğu yerden kalkmadan yüz defa: 
“Sübhânallahi vebihamdihî sübhânallâhilazîm vebihamdihî estağfirullah,” Yâni: 
“Kim Allah’ı tesbih eder, hamd eder ve O’ndan mağfiret dilerim” derse, Allah Teâlâ onun yüzbin günahını, ana babasının da yirmi dörtbin günahını bağışlar.”

İbn–i Hibban da Cumadan sonra yüz kere yukarıdaki tesbihi yapanı Allah Teâlâ’nın zengin edeceğini nakletmiştir.

Borçlunun Okuması Gereken Dua

Ebû Abdullah el-Kuresî hazretleri, duâsi makbûl bir zât idi. Mısır’da bulundugu sırada büyük bir kıtlık olmustu. Bunun üzerine Mısır’dan ayrılıp Kudüs’e gitti. Filistin’deki Halîlürrahmân denilen yerdeki Ibrâhim aleyhisselâmin makâmını ziyâret etti. Ziyâret sırasında İbrâhim aleyhisselâmin makâmı yanında uyuya kaldı. Rü’yâsinda İbrâhim aleyhisselâm tarafından karşılandı. Ebû Abdullah el-Kuresî, İbrâhim aleyhisselâma; “Ey Halîlullah! Mısır’da büyük bir kıtlık var. Duâ buyurunuz” diye arzetti. Hz. İbrâhim de kıtlığın kalkmasi için duâ etti. Ebû Abdullah el-Kuresî daha sonra uyanıp Kudüs’e döndü. Çok geçmeden kıtlığın kalktığı haberini ögrendi.

Abdullah Kuresî buyurdu ki:

Bir gün hocam Ebü’r-Rabî bana, “Sana bitmek tükenmek bilmeyen bir hazîne ögreteyim mi?” dedi. Ben de, “Evet” deyince, Ebü’r-Rabî bana, “Şu duâyı devamlı oku” dedi…

Okumamı istedigi duâ söyle idi: “Yâ Allah, yâ Vâhid, yâ Mûcid, yâ Cevâd, yâ Bâsit, yâ Kerîm, yâ Vehhâb, yâ ze’t-Tavl, yâ Ganî, yâ Mugnî, yâ Fettâh, yâ Rezzâk, yâ Alîm, yâ Hayy, yâ Kayyûm, yâ Rahmân, yâ Rahîm, yâ Bedîassemâvâti vel-ard, yâ ze’l-celâli vel ikrâm… Yâ Hannân, yâ Mennân infehnî minke bi nafhati hayrin tugnînî bihâ ammen sivâk… in testeftihû fekâd câekümü’l-feth… Innâ fetehnâ leke fethan mübînâ… Nasrun minellahi ve fethun karîb… Allahümme yâ Ganî, yâ Hamîd, yâ Mubdi’, yâ Muîd, yâ Vedûd, yâ ze’l-arsil Mecîd, yâ Fe’âlen limâ yürîd, ikfini bihelâlike an harâmike ve agninî bi fadlike ammen sivâke vahfaznî bimâ hafizte bihizzikr… Vensurnî bimâ nasarte bihirrusül… inneke alâ külli sey’in kadîr…” 


Sonra bana, “Her kim şu duayı namazlardan sonra, özellikle Cuma namazından sonra okursa, Allahü teâlâ onu her türlü kötülükten muhafaza eder. Düsmanlarına karşı muzaffer kılar, ona ummadığı yerlerden rızıklar verir, geçimini kolaylaştırır. Borcu dağlar kadar büyük ve kabarık olsa dahî, Allahü teâlânin lütfu, keremi ve inâyeti ile öder” dedi.