Buruç Suresinin Faziletleri ve indirilme Sebebi

Buruç Suresinin Faziletleri ve indirilme Sebebi

Kur’ân-ı kerîmin bir süresi olan Buruc süresinin fazileti ve sırları diğer sure ve ayetler gibi özellikleri ve önemi vardır.

Kur’an’ın yeni nazil oluyormuş gibi tazeliğini ve gençliğini gösteren delillerden biri de Kur’an’ın seksen beşinci suresi olan Bürûc suresi ve onun ayetleridir. Kur’an’ın kısa surelerinden biri olmasına rağmen, nerdeyse temas etmediği konu yoktur.

Buruc Suresi okuyan kişilere manevi armağanlara verilir. Çünkü Kur’ân-ı Kerîm okumak ve okutmak çok sevâbdır. Hatta bunun sevâbı dedelerine, çocuklarına ve torunlarına tesîr eder. Îtikâdı düzgün bir kimse, Kur’ân-ı Kerîm’i okuyup, muteber ilmihâl kitâblannda bildirildiği gibi amel ettiği, i-bâdet yaptığı takdirde büyük sevâblara kavuşur.

Kur’ân-ı Kerîm okumakla alâkalı olarak sevgili Peygamberimiz buyurdu ki:“Kur’ân-ı Kerîm okunan evin hayrı artar, sâkinlerini sıkmaz, melekler oraya toplanır, şeytanlar oradan uzaklaşır. Kur’ân-ı Kerîm okunmayan ev, içindekilere dar gelir, sıkıntı verir, bereketsiz olur. Bu evden melekler uzaklaşır, şeytanlar oraya dolar.”

Kur’ân-ı kerîmin seksen beşinci sûresi.
Bürûc sûresi Mekke-i mükerremede nâzil olmuştur (inmiştir). Yirmi iki âyet-i kerîmedir. Bürûc, burçlar demektir. Sûre, ismini birinci âyet-i kerîmede geçen bürûc kelimesinden almıştır. Sûrede; Allahü teâlânın azameti (büyüklüğü), Kur’ân-ı kerîmin şer efi, üstünlüğü, mü’minler (inananlar) hakkında Allahü teâlânın vaadi, kâfirler (inanmayanlar) hakkında tehdidi ve geçmiş kavimlerin hâlleri bildirilmektedir.

BURUC SÛRESİ’NİN FAZİLETİ VE YARARLARI

İmam Ahmed Ebu Hureyre’den Rasulullah (s.a.)’ın yatsı namazında Büruc ve Tank surelerini okuduğunu rivayet etti.

Yine Ahmed Ebu Hureyre’den Rasulullah (s.a.)’ın yatsı namazında bu dört surenin okunmasını emrettiğini rivayet etti.

Yatağına yatan kimse, uyumadan önce bu sureyi okur ve uyumak üzere yerine uzanırsa, Allah’u Teala, o kulunu kendi himayesine alır.

Yolculuğa çıkan kişi, evin kapısının üzerine Büruc suresinin 20-22. ayetlerini üç kere okursa, Allah’u Teala evini ve eşyasını koruması altına alır.

Sütten kesilmek istenen çocuğun üstüne bu sure konulmalıdır.

Zihin açıklığı için okunur.

BURUC SURESİ NEDEN İNDİRİLMİŞTİR?

Bu surenin amacı Yemen Necran’ında Ashab-ı Uhdud, Firavun ve Se-mud gibi diğer ümmetlerin de Mekke ehli gibi olduğunu açıklayarak, Pey­gamber (s.a.) ve ashabını kâfirlerin eziyetine karşı teselli etmektir. Kâfirle­rin hepsi yalanlama bakımından aynı idi. Allah onlardan intikam aldı. Zira onların tamamı ilâhi kudretin kabzasında idi: “Halbuki Allah arkaların­dan kuşatıcıdır.” Bu, Levh-i Mahfuz’da sabit, değişmez bir hükümdür. “Da­ha doğrusu o, çok şerefli bir Kur’an’dır, ki mahfuz bir levhadadır.”

Surenin nüzul sebebi, hendeklerin sahipleri etrafında dönmektedir. Müslim «Sa/»7ı’inde, Ahmed ve Nesai rivayet ettiler. Özeti şöyledir:

Adı Zur’a b. Tübban Es’ad el-Humeyri olan kâfir krallardan birisine Yahudi Zü Nüvas’a tebasından bazılarının Hristiyanlık dinine girdiği ha­beri ulaşır. imyer’den bir orduyla onların üzerine yürür. Yakaladıkla­rından, Yahudilik ve ateşte yanma arasında seçim yapmalarını ister. Ölü­mü tercih ettiklerinde onlar için çukurlar kazılır, ateş alevlendirilince mü­minlere denilir ki: “Sizden dininden döneni bırakanz, dönmeyeni yakarız.” Onlar ise sabrederler. Ateşe atılmalarını ve yakılmalarını kral ve adamla­rı da seyreder. Yirmi bin kişi veya on iki bin kişinin öldürüldüğü rivayet edilir. Kelbî der ki: Uhdud halkı yetmiş bin kişi idi.

Kısaca: Müşrik olan Humeyr krallarının sonuncusu Zü Nüvvas, yirmi bin kişiye yakın olan Hristiyan Uhdut halkını öldürdü.