Cinlilere ve Sara Hastalarına Karşı Okunacak Dua

 
Bismillâhirrahmâmrrahıym* E fe hasibtüm ennema halaknâküm abesen ve enneküm ileynâ lâ türceûn* Fe teâlellâhül melikül hakku lâ ilâhe illâ hüve rabbül arşil kerîm* Ve men yed’u meallâhi ilahen âhara lâ bürhâne lehû bihî fe innemâ hısâbühû inde rabbih, innehû lâ yüf lihul kâfirûn* Ve kul rabbığfir verham ve ente hayrur râhimîn*
Saraya karşı okunacak dualar
Abdullah b. Mesud (r.a.) sara ve cin tutan bir kim¬senin kulağına bu ayet-i kerimeleri okudu. Hasta hemen toparlanıp kendine geldi. Bunun üzerine Rasulü Ekrem(s.a.v.):
“Onun kulağına ne okudun?” buyurdu.
İbni Mesud (r.a.): “Efe hasibtüm ennemâ halaknâ-küm…” ayetlerini okudum.” dedi.
Rasulü Ekrem (s.a.v.): “Eğer bir kimse bu ayetleri tam bir iman ve sadakatla bir dağa okusa, dağ yerinden ayrılırdı. ”buyurdu.