Çok Etkili Dilek ve Hacet Duaları

Çok Etkili Dilek ve Hacet Duaları 

Çok Etkili Dilek ve Hacet Duaları
Çok Etkili Dilek ve Hacet Duaları

KİŞİ İSTERSE İNANMAYARAK BU DUAYI YAPSIN

ALLAH ONA KAFİ GELİR!

 

Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ Hû, aleyhi tevekkeltu ve Huve rabbül arşıl azıym.”

“Allah’a güvendim (bana yeter) tanrı yoktur O vardır, ki ben de O’na bağlanıp işimi ona bıraktım; O arşın aziym rabbidir.”

Başınız haksız yere derde girdiği zaman bu âyet-i günde beşyüz veya bin kere okumaya devam ederseniz, inşâallah kısa zamanda selâmete çıkarsınız.

Bu âyette ki duâyı ilk okuyan İbrahim Nebidir.

İbrahim aleyhisselâm Nemrud tarafından yakalattırılıp, mancınıkla ateş dağının içine fırlatıldığı zaman, havadayken Cebrâil isimli melek gelir ve sorar.

-Yâ İbrahim senin için ne yapmamı istersin?

İbrahim aleyhisselâm cevap verir:

-Allah’a güvendim. O bana yeter. Tanrı yoktur O vardır! Ben O’na bağlanıp, işimi ona bıraktım. Ki O arş’ın azîm rabbıdır.

İşte İbrahim aleyhisselâmın bu şekildeki ifadesinden sonra mûcize olur; ve İbrahim aleyhisselâm yavaş bir şekilde ateşin içine düşer fakat onu ateş yakmaz. Çünkü, Kur’ân-ı Kerîm’de anlatıldığı üzere “ateş soğumuş ve selâmet verici olmuştur” İbrahim Nebi için, Allah emri ile.

İşte, böyle bir mûcizenin meydana gelmesine vesile olan anlayış ve ifade vardır bu duada.

Bakın bu duâ için ne buyuruyor Rasûlullah salla’lâhu aleyhi ve sellem efendimiz bizlere:

-Kim sabah kalktığında ve geceye girdiğinde “Allah’a güvendim o bana yeter, Tanrı yoktur, arş’ın azîm rabbi olan O vardır” derse; bunu ister sıdk ile söylesin ister YALANDAN (inanmıyarak) söylesin, yedi defa söylediğinde Allah ona kâfi gelir.’ Ebû Davud.

Dikkat edin!

Bu hadîs-i şerîfte çok önemli bir hususa işaret ediliyor! Allah’ın sistem’ine! “Allah’ın düzeninde asla değişiklik olmaz” âyetiyle de vurgulanan sisteme.

Siz belli duaları veya zikirleri yaptığınız zaman, inansanız da, inanmasanız da, o yapılan çalışma, ilgili mekânizmayı, sistemi harekete geçirir ve mutlaka semeresini verir; demiştik.

İşte bu hadîs-i şerîf, söylediklerimizin açık-seçik ispatıdır. “Kişi ister SIDK ile ister yalandan yâni inanmayarak” yaptığında denmesi bunun apaçık göstergesidir.

Bu sebeple diyoruz ki, siz inanmasanız dahi bu zikirlere veya duâlara bir süre devam edin, söylenildiği sistem üzere. Elbette neticesine ulaşacaksınız.

Allah bize bunun mânâsına ermeyi ve bu duayı edebilmeyi nasîb etmiş olsun.

 

NUH ALEYHİSSELÂMIN DUASI


Rabbi inniy eûzü bike en eseleke ma leyseliy bihi ilmün ve illâ tağfirliy ve terhamniy ekün minel hasıriyn.”

“Rabbim sana sığınırım neticesi hakkında kesin bilgim olmayan bir konuda ısrarla senden bir şey istemekten. Böyle bir hatam dolayısıyla beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen hüsrana uğramışlardan olurum.”

Nuh aleyhisselâm kavmini uyarmış, ama kendisini dinlememişlerdi. O da aldığı emri ilâhî üzerine bir gemi yaptı ve hayvanlardan birer çift ile yakınlarını gemiye davet etti. Ne çare ki oğlu ona inanmamış ve gemiye de binmemişti.

Tufan başladıktan sonra, seller üzerinde gemi yüzerken, dalgaların arasında boğulmak üzere olan oğlunu gördü ve onun kurtulması için ısrarla rabbine duâ etti. Ama ne çare ki duasına icabet gelmiyordu.

(sulbünden olabilir ama) O senin ailenden değildir! Yaptıkları sâlih olmayan işlerdir. Gerçeğini bilemediğin şey için bana ısrarla dua etme. Câhillerden olmaman için seni uyarıyorum.” (11-46)

İşte bu uyarıdan sonra Nuh aleyhisselâm, yukarıda metnini verdiğimiz özrü, bağışlanmayı ihtiva eden duâyı yaptı.

Bize, burada büyük ders vardır! Bir çok akrabamız veya daha yakınımız, ailemizden kişiler vardır ki, gerçeği örtmekte, inkârda, tanrı kabulünde inad edip dururlar. Oysa onlarla her ne kadar kan bağımız varsa da, ölümötesi yaşam içinde hiç bir yakınlığımız mevcût değildir. Bu sebepten de onlar hakkında ısrar etmemiz, ya da onları zorlamamız abestir. Bize düşen sadece onların hidâyet bulması için rabbimize dua edip, gerisini O’na bırakmaktır.

 

YUNUS ALEYHİSSELÂMIN DUASI


Lâ ilâhe illâ ente Subhaneke, inniy küntü minez zâlîmîn.

“Tüm sınırlılık ve eksiklik ifade eden ilkel kavramlardan beri olan sonsuz sınırsız AHAD olan sen varsın Tanrı yoktur; bense nefsimin hakkını edâ edememekten dolayı zulmedenlerdenim.”

Bakın bu hususta Rasûl aleyhisselâm ne buyuruyor:

“Zün Nun (Yunûs aleyhi’s-selâm) balığın karnında iken “lâ ilâhe illâ ente Subhaneke inniy küntü minez zalîmîn” diye dua ederdi. Bir şey hakkında bunu okuyan müslüman yoktur ki, Allah onun duasını kabul etmesin.”

Yunûs aleyhisselâm Kur’ân-ı Kerîm’in Enbiya sûresinin 87. âyetinde belirtilen şekilde, bu duaya devam ederek, yaptığı bir yanlıştan dolayı bağışlandı. Sonra da o devir şartlarına göre yüz bin kişiden fazla olan büyük bir topluluğa hidâyet ulaştırdı.

Dünya şartları ve şartlanmaları içinde, âdeta balık karnında boğulmak üzere olan insan gibi, sıkıntı içinde olanlara çok büyük ferahlık ve kurtuluş getirecek olan bir tesbihdir, duâdır bu âyet.

İleride tavsiyemiz olan çeşitli zikir formülleri içinde de yer alan bu duaya günde 300 defa çekmek sûretiyle devam edenler çok büyük fayda görürler. Kesinlikle devam edin.

 

MUSA ALEYHİSSELÂMIN DUASI


Rabbiş rahli sadriy ve yessirliy emri.”

 “Göğsümü genişlet (hazım ver), işlerimi kolaylaştır”

Mûsa aleyhisselâm’ın duasının bir kısmıdır yukarıdaki bölüm. Yapılan çalışmalara göre görülmüştür ki, günde 300 defa çekenlerde bir süre sonra iç sıkılmaları, daralmalar ortadan kalkmakta, daha hazımlı olunmakta ve işler yoluna girmektedir.

Yanısıra Elem neşrah leke sadrek’ âyeti de 300 defa okunursa, tesiri çok daha kısa zamanda da görülebilir. İç sıkıntılarından yakınan, içe kapanık, huzursuz, bunalımlı kişilere bu formül yanı sıra “Bâsıt” ismi de 1800 kere çekilmek sûretiyle bir üçlü tertip şeklinde tavsiye edilir.

 

HAYIRLI EVLÂD İÇİN…


Muhakkak ki Allah’ın takdiri yerine gelecektir!

Öyle ise bize hayırlı nesil talep etmek düşüyor. Bakın o da bize nasıl öğretiliyor:

Rabbena heblena min ezvacina ve zürriyâtina kurrete a’yunin vec’alna lilmuttakıyne imama.

 “Rabbimiz bizlere, gözlerimizi nurlandıracak, korunmak isteyenlere yol gösterecek evlâdlar bağışla eşlerimizden.”

Evlâd isteyen ana-babalara Cenâb-ı Hakk’ın öğrettiği bir duâ bu. Hayırlı evlâdı olsun isteyenler, şayed bu duâya namazlarından sonra devam ederken çocukları olursa, umulur sâlih bir nesil sahibi olurlar.

 

KURÂN-I KERİM’DEKİ

NAMAZ İLE İLGİLİ TEK DUA


Rabbic’alniy mukıymes salâti ve min zürriyyeti, rabbena ve tekabbel duaiy. Rabbenağfirliy ve livalideyye ve lilmü’miniyne yevme yekûmül hisab.”

 “Rabbim beni ve benden doğanları namazı ikâme edenlerden eyle. Duamı kabul eyle. Hesap gününde beni ebeveynimi ve mü’minleri bağışla.”

İbrahim aleyhisselâmın Kur’ân-ı Kerîm’de yer alan bu duası NAMAZ ile ilgili tek duadır.

NAMAZI ikâme etmeyi hedef alan bu dua, namazın hakikatına yönelmek isteyenlere özellikle tavsiye olunur.

Namaz vardır kılınır.

Namaz vardır ikâme olunur.

Namaz vardır içinden hiç çıkılmaz, dâimidir.

Namaz dinin direğidir” uyarısı gereğince, Allah bize namaza gereken önemi vermeyi ve hakkını edâ edebilmeyi nasib etsin.

Tekrar ediyorum, namazın özüne ermeyi dileyenler, secdelerde bunu talep etsinler.

 

DERTLERDEN SIKINTILARDAN

SELÂMETE ÇIKMAK İÇİN


Ve in yemseskallâhu bidurrin felâ kâşife lehû illâ Hu ve in yüridke bihayrin felâ radde lifadlih, yusıybu bihi men yeşaumin ibadih ve huvel gafûrur rahiym.”

“Eğer Allah sana içini daraltacak bir sıkıntı verirse, O’ndan başka feraha çıkartacak yoktur. Bir hayır da dilemişse sana, onu geri çevirecek de yoktur. Kullarından dilediğine fazlını nasib eder. O gafûr ve rahiymdir.”

Yunus sûresinin 107. âyeti olan bu metin iç sıkıntısına düşenler, bir derdi sıkıntısı olanlar tarafından günde yüz defa okunursa büyük yarar sağlarlar. Kısa sürede Allah o dertlerinden, sıkıntılarından selâmete çıkartır.

Kime böyle Allah’a yönelmek kolaylaştırılırsa, sıkıntıdan kurtulmak da ona yakındır elbet!

 

ANNE-BABA İÇİN YAPILACAK DUA


Rabbirhamhüma kemâ rabbeyaniy sağiyra

“Rabbim, anne ve babama, bana küçücükken gösterdikleri gibi merhamet eyle, rahmetinle sar!”

İnsan üzerindeki en büyük hak anne ve baba hakkıdır. Dünyada varoluş vesilesi olan anne-baba hakkının bir evlâd tarafından ödenebilmesi çok güçtür.

Ama bu âyet-i kerîmede onlar için yapabileceğimiz dilde çok kolay fakat mânâda çok değerli bir duayı öğretiyor Cenâb-ı Hak bize.şayet ana-babamızın hakkını bir nebze olsun ödeme sorumluluğunu haiz bir vicdanımız varsa, dualarımızda mutlaka şu dört kelimeye de yer verelim.

 “Rabbi evzi’niy en’eşküre nimetekelletiy en’âmte aleyye ve alâ vâlideyye ve en amele salihan terdahu ve aslıhliy fiy zürriyetiy inniy tübtü ileyke ve inniy minel müslimiyn.”

“Rabbim bana ve ana – babama verdiğin nimetlere şükretmeyi, razı olacağın güzel davranışlar ortaya koymayı, ilham eyle; beni ve zürriyyetimi islah eyle. Sana yanlışlarımdan dolayı tövbe ederim, kesinlikle ben sana teslim olmuşlardanım…”

 

EN BÜYÜK DUA ÂYETLERİ

Bilelim ki, Kur’ân-ı Kerîm’de mevcût bulunan en büyük dua âyetleri“FÂTİHA” sûresidir.

Bu sebepledir ki, namazın her rek’âtında bu âyetlerin okunması farz olmuştur. Hazreti Resûl aleyhisselâm bu konuda şöyle buyurmuştur:

“Fâtiha’sız namaz olmaz!

Gene bu konudaki bir başka hadîs-i şerîf’te Fâtiha için şöyle buyrulur:

-Sana Kur’ân-ı Kerîm’deki sûrelerin sevap cihetiyle en büyüğünü öğreteyim mi?.. Bu sûre, “Elhamdulillahi rabbul âlemiyn”dir.

Gene bir başka hadîs-i şerîf’e göre, Fâtiha sûresi “Kur’ân’ın anahtarıdır”.

Fâtiha sûresi ile alâkalı, bu sûrenin faziletini bildiren pek çok hadîs-iRasûlullah mevcut olmasına rağmen, biz bu konuda daha fazla konuşmak istemiyoruz.

Ancak şunu belirtelim ki, hergün 41 Fâtiha okumayı alışkanlık edinenler bunun pek çok faydasını zaman içinde müşahede ederler.

Ayrıca sahabeden bazı zevât çeşitli ağrılara karşı gene bu sûreyi okuyarak çok faydalandıklarını bildirmişlerdir ki, bunu daha sonra da tecrübe edip yararını gören bir hayli insan mevcuttur.

Fâtiha’nın ayrıca belli bir süre ile kayıtlı olmaksızın 40 bin defa okunmasının da kişiye ölümötesi yaşamda çok büyük faydalar hasıl edeceği çeşitli evliyâullah tarafından ifade edilmiştir.

Öte yandan her “Fâtiha” okunuşunda, sonunda “Amin” denmesi hakkında da birçok hadîs vardır.

 

 “Bismi’llâh’ir-Rahmân’ir-Rahîm.

 Elhamdu lillahi rabbil âlemiyn, errahman-ir rahiym, mâliki yevmid diyn, iyyake na’büdü ve iyyake nestaıyn, ihdinas sıratal mustakıym, sıratalleziyne en’âmte aleyhim gayrıl mağdubi aleyhim veladdâlliyn.

“Rahman ve Rahîm olan ALLAH isminin manâsıyla (başlarım).

Hamd, âlemlerin rabbı olan, Rahman ve Rahîm Allah’a aittir. Din gününün mâlikidir. Yalnız sana kulluk eder ve yanlız senden yardım isteriz. Hidayet et bize, doğru yola; O doğru yola ki, en’âmda bulunduklarına nasib ettin o yolu; gazabına ulaşanların ve dalâlette kalanların değil.”

 

KORUYUCU DUA

ŞEYTANLARA (CİNLERE) KARŞI OKUNACAK

EN TESİRLİ DUALAR


Rabbî enniy messeniyeş şeytânu binusbin ve azâba; Rabbi eûzü bike min hemezâtiş şeyâtıyni ve eûzü bike rabbî en yahdurun. Ve hifzan min külli şeytânin marid.”

“Rabbim şeytan bana sıkıntı veriyor ve işkence yapıyor. Rabbim şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım; ve yine sana sığınırım onların çevremde bulunmalarından.”

ŞEYTANLARA yâni CİNLERE KARŞI OKUNACAK EN TESİRLİ DUALAR.

CİNLERİN her türlü zarar veren tesirlerine karşı Kur’ân-ı Kerîm’de bulunan bir iki dua âyeti, beraberce okunduğu zaman son derece tesirli olmaktadır.

‘’Sad’’ Sûresinin 41. âyeti olan kısmı Eyyûb aleyhisselâm okumuştur. “Mü’minun” Sûresinin 97 ve 98. âyetleri olan kısmı ise Cenâb-ı Hak tarafından Rasûlullah sallâlahu aleyhiveselleme öğretilmiştir.

CİNLER tarafından kandırılmış bulunan herkes bu duaya devam hâlinde çok büyük faydalar görür.

MEDYUMLAR, RUHLARLA, UZAYLILARLA GÖRÜŞTÜKLERİNİ SANANLAR; KENDİNİ EVLİYA, ŞEYH veya MEHDÎ zannedenler bu dualara şayet bir süre devam ederlerse, o zannı oluşturan tüm veriler kesiliverir.

Bu duanın tesirli olabilmesi için bir kaç yol vardır.

  1. Kişinin kendisinin, üzerindeki etki kesilene kadar hergün sabah ve akşam 200 veya 300 kere bu duayı okuması ve ayrıca her okuyuşta bir sürahi su içine nefesini de üfliyerek ve daha sonra da o suyu içerek bünyesini güçlendirmesi.
  2. Güvenilen sâlih birkaç kişinin biraraya gelerek o kişinin üzerine üçyüzer kere okumaları ve bu arada ortada geniş ağızlı bir kap içinde su bulundurmaları ve daha sonra o kişiye peyder pey bu suyu içirmeleri. Mümkünse o kişinin kendisinin de bu dualara devamı.
  3. Ayrıca bu kişinin hergün 41 defa “kul euzü birabbil felâk” ve “kul euzü birabbin nâs” sûrelerini sabah akşam okumaları.

Şayet bunların hepsi bir arada yapılırsa daha kolay neticeye ulaşılır.

Burada şunu da belirtmeden geçmeyelim.

Gerek “Âyet-el Kürsî” ve gerekse “Muavvizeteyn” denilen “Kul Eûzüler” pasif korunma sistemleridir. Kişinin beyin gücünü kuvvetlendirmeye, ruh gücünü kuvvetlendirmeye ve koruyucu manyetik kalkan içine almaya yarayan formüllerdir.

Yukarıda verdiğimiz âyetler ise tamamiyle aktif formüldür! Yani kişi bu duaara devam ettiği zaman; o kişinin beyni laser tabancasının ışını gibi, fakat çevresine yaygın olarak öyle bir mikrodalga yayın yapmaktadır ki; bundan bütün CİNLER rahatsız olmakta ve uzaklaşma zorunluluğunu hissetmektedirler.

 

 ÖZEL BİR 19’LU

HACET DUASI

Başı dertte, sıkıntıda olan, büyük bir problemle karşılaşmış olan, herhangi bir düşmanından kurtulmak, selâmete çıkmak isteyen ya da daha başka talepleri olanlar için son derece tesirli bir duâ formülü vermek istiyorum bu bölümde de.

Bu duayı tatbik eden pek çok kişi 19 güne kalmadan arzularına nâil oldular, bunlara yakından şâhidim!

Yalnız şunu kesinlikle ifade edeyim. Haksız yere, başkalarına zulûm için, ya da kötü amaçlı olarak bu formül tatbik edilirse; bunu yapanın asla başı belâdan kurtulmaz; ettiği ters dönüp kendisini vurur.

Şimdi dua şeklini yazıyorum.

Önce şu altı Allah ismini iyice ezberleyelim:

FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN.”

Beş vakit namazın farzının arkasından 19 harfli bu altı isim her gün okunacak, 19’ar defa. Evvelinde 10 defaALLAHÛ EKBER” denildikten sonra!

  1. günden sonra, herhangi bir şekilde sıkıntın olduğu takdirde bu isimlere ilâveten şu âyet-i okuyacaksın her defasında. Yani şöyle:

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun. Seyec’alullâhe bâ’de usrin yusra.”

Bu metin 19 defa tekrar edilecek, beş vakit namazın farzının arkasından, 19 gün süre ile.

Âyetin mânâsı da şudur:

-“Allah, her güçlüğün arkasından bir kolaylık verir!” (65-7)

 

Eğer talebiniz, sıkıntıdan kurtulmak değil de daha başka ise, o takdirde, yukarıda yazdığım âyet-i kerîme yerine yine 19’ar harfli olan, konusuna göre, şu âyet-i kerîmeleri okuyabilirsiniz:

İlim için:

Yuallimeküm kitabe vel hikmete

 

Fetih için:

İnnâ fetâhnaleke fethan mübiyna

Asâallâhu en ye’ti bilfethi

Vec’âllena min ledünke nasiyra

 

Düşmanına gâlib gelmek için:

İnne hızballahi hümül gâlibûn

El hükmü lillahil âliyyül kebîr

 

Düşmanından korunmak için:

Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ HU

Hasbünallâhu veni’mel vekîl

Ni’mel mevlâ veni’men nasıyr

 

Rızık genişliği için:

Ve terzuku men teşâ bigayri hisab

Ve â’tednâ leha rızkan kerîma İnnallâhe huvel ganiyyül Hamîd

Allahu Teâlâ, hepimizi bu verilen DUA nimetini değerlendirebilenlerden eylesin.

Amin.

 

alıntıdır…