Dert, Sıkıntı ve Hacetler için Tebareke ( Mülk) Suresi

Dert, Sıkıntı ve Hacetler için Tebareke ( Mülk) Suresi   

Dert, Sıkıntı ve Hacetler için Tebareke ( Mülk) Suresi
Dert, Sıkıntı ve Hacetler için Tebareke ( Mülk) Suresi

Tebareke (Mülk) Suresi

Adını ilk ayetinde geçen “mülk” kelimesinden almıştır. Ayette geçiş şekli şöyledir:

“Mülk ve saltanat, kudret elinde olan Allah yücedir. O her şeye kadirdir.

Mülk Suresinin Havassı
1- Her gece okuyanı kabir azabından koruyan bir suredir. Ezberlenmesi hatta çoluk-çocuğuna da öğretmesi iyidir sadece kabirde değil ahirette de okuyan şahıs için Rabbimizin katında mücadele verir. Bu hikmetlerden olsa gerek ki efendimiz (s.a.v) Bu surenin ümmetimden her ferdin kalbinde olmasını çok arzu ederdim buyurmuştur.Hz. Ali (r.a) efendimiz demiştir ki mülk suresini devamlı okuyan kişi kıyamet günü meleklerin kanatlarında gelir ve yüzünün güzelliği Yusuf (a.s) misalidir.

2- Hilal (Yeni ay) görüldüğünde bir kişinin o ay içinde kötülüklerden korunması için ayet sayısı kadar (30 adet) okumak mendubtur.

3- Her beladan ve her zarardan kurtulmak için 41 kere okunur

4- İstihare ettiği şeyi rüyada görmek isteyen Mülk suresi 14 ayetini 124 kere okuyup uykuya yatsa istihare ettiği şeyi kusursuz görür.

5- Eski alimler mühim hacetlerinde 4 rekatlı hacet namazı kılacakları vakit muhakkak bu rekatlardan birinde mülk suresini de okurlarmış.

6- İnsanlar arasında sevilmek ve devlet büyükleri yanında heybetli gözükmek için bu sureyi günlük okumaya devam etmelidir.

7- 14 ncü ayetini ela yelamü men halak ayetinin bir çok hassaları vardır hastalara şifa vesilesi olur, belaları def eder, musibetleri geri çevirir, fakirliği önler, gaib den haberler alır, defineler hazinelerle alakalı çeşitli bilgileri öğrenme fırsatı olur bu hassalarından faydalanmak isteyenler bu ayetlerle ( ibni mubarekin) tavsiyesiyle meşgul olmalıdır okuma adeti 2012 defadır.

Ayrıca ilimlerle meşgul olup görümü tam olmayanlar bu ayetle ve Kaf suresi 22 ayetiyle meşgul olurlarsa inşallah çok faydasını göreceklerdir zaten görümü olanlarda veya cinlerle bakım yapanlar görümü olmadan mendel yapanlar bilginin doğru ve hızlı olmasını istediklerinde bakım anında bu ayetle meşgul olsunlar maksatları hasıl olur.

8- Düşmüş olduğu sıkıntıdan kurtulmak için veya her hangi bir muradı için gece rızaellillah 2 rekat namaz kılıp peşinden 21 defa bu sureyi okuyup hacetini haktan dilerse bizinillah müstecaptır.

9- Çok önemli ve zor bir hacetinde üç gün oruç tutup peşinden oruçsuz bir şekilde 7 gece üst üste mülk suresini her gece 7 defa olmak şartıyla okuyarak yedinci günü hacetini haktan isterse muradına nail olur bizinillah. bu okumaların sonun da mülk suresinin her okumasının sonunda yani okunacak olan dua aşağıdadır.

10- Rızık darlıklarında ve sıkıntı anlarında 41 adet mülk suresini okuyup bir günde eğer okuyamazsa birkaç kişi paylaşarak okuyabilir. Veya bir haftada bu adeti tek başına tamamlar okur en son okuduğu mülk suresinin peşinden de 313 salavatı şerife getirerek haktan darlığının gitmesini isterse biiznillah müstecaptır.

11-Hamile kalmak için Cuma suresini temiz bir tabağa veya kağıda yazıp su ile sildikten sonra Arabi ayın 15 nde kadın bu su ile gusul alır. Bir kağıda da sure-i mülkün tamamını yazarsın sonuna da “Fe vekaal hakku ve betale ma kanu ya’melûn.” Araf 118 ayetini yazıp bu hirzi kadın üstünde taşırsa biiznillah 40 güne kadar hamile kalır.

12- Define için Bu ayeti kerimeyi bir yumurta üzerine yaz ve hazineden şüphe ettiğin yere koy ve üzerine mülk suresini oku 3 defa yumurta yuvarlanarak definenin olduğu yeri gösterir. Yumurtaya yazılacak ayet.
Ve iz kateltum nefsen feddara’tum fiha, vallahu muhricum ma kuntum tektumûn. Fe kulnadribuhu bi ba’diha, kezalike yuhyillahul mevta ve yurikum ayatihi leallekum ta’kilûn. (Bakara 72-73)

13- define için diğer bir usul tılsımını yumurtaya yazıp şüphe edilen yere konur yumurtanın üzerine aksamıyla beraber mülk suresini 11 kere oku eğer define oradaysa yumurta patlar eğer orda değilse yumurtayı diğer şüphe edilen yerlere koyarak aynı ameli tekrar edersin.

14- Çok mühim bir hacet veya rızık darlığında gece yarısı rızaellillah 2 rekat namaz kılıp birinci rekatta fatihadan sonra 7 mülk ikinci rekatta fatihadan sonra 24 ihlas suresi okuyup namazın bitiminde mülk suresini okumaya başla ve rahman ifadesinin her geldiği yerde ki beş yerde geçer 11 fatiha 21 salavatı şerife oku ve bu şekilde sureyi tamamla haktan hacetini iste biiznillah müstecaptır.

15- Rızık darlığı maişet sıkıntısında yine mülk suresini gece yarısı 2 rekat namaz kılıp akabinde sureyi oku ve rahman ifadesinin geçtiği yerlerde de rızık için okunan ayetleri ki (Bakara 268,269,273,274) (Aliimran 26-27) (Fatır 15-17) (Haşr 8-9) (Fecr 15-20) ve vakia suresi tamamını okuyup haktan isteğini dilerse müstecaptır.

Bu usul bir iksiri azamdır bu surenin önemli bir hassasıdır yani mülk suresiyle bir amel yapılacağında rahman ifadelerinin geçtiği yerlerde ameller yapmak bu surenin büyük bir sırrıdır ki yapılacak her amele tatbik edilebilir. Allahu alem bissavab.

16- Ramazanı şerifin her gecesinde mülk suresi ve sabah namazının akabinde de fetih suresini okuyup ramazanın sonunda her muradı için rızık, iş, korkulardan emin olma, büyücü, cin şeytan tasallutlarından muhafaza ve hased için okur adetlerini eğer ramazan 30 gün denk gelmemişse otuza tamamlar ve haktan isterse maksadı hasıl olur inşaallahu teala.

17- bu surenin 13-14 ayetleriyle devamlı meşgul olana gaybi bilgiler açılır ve insanların sinelerindekine kalplerinden geçirdiklerine dahi vakıf olurlar. Tabi okumanın şartlarını yerine getirenler için.

18- bu surenin 23 ayetini keşif için etkili olan ayetlerle beraber daima meşgul olanın manevi alemleri işitmesi ve duyması elzemdir biiznillah.

19- bu surenin şartları yerine getirilerek okumaya devam edilmesinde hadimi ile irtibat sağlanır.

20- Bu sure Rabbimizin şu isimleri geçer. Allah, mülk, Kadir, Rahman, Aziz, Gafur, halık, basir semi’u, Kebir, Rab, Latif, Habir ve Hu.

Her hangi bir istek için gece Allah  rızası namaz kıldıktan sonra mülk suresini 7-11-21 defa okuyup ve akabinde bu isimlerle hakkı sayısız zikredip dileğini istese mücerreptir.

21- Cinli ve saralı hastalara saffat ilk 10 ayetiyle beraber bu surenin 5 nci ayetinide okursa mücerreptir.

22- Cinli rahatsızlıklarda hastanın üzerine mülk suresini okuyup 5 nci ayetin peşinden 72 ayetelkürsi okuyup sureyi tamamlamak mücerreptir.

23- Bu surenin ilk ayetini tebarekellezi biyedihil mülk vehuve ala külli şey’in gadir devamlı okuyan kendine vird edinene Hak teala izzet şeref ve varlıklar arasında saygı görmeyi ihsan eder.

24- Bu sureyle alakalı bir hususta surenin bitiminde son ayetten sonra velhamdülillahi rabbil alemin ifadesini devamlı söylemek bir sünnettir. Efendimiz (s.a.v) bunun gibi bazı surelerin sonunda ifadeler kullanmıştır.

25- musibet ve sıkıntı anında ki mal afeti rızık ölüm vs. anında bakara suresi 155-156 ayetiyle beraber mülk suresinin 29 ayetinden tevekkelna ayetine kadar okumak hem o imtihanı hafifletir hemde belalar gelmeden vird edinenleri muhafaza eder biiznillah.

Tebareke (Mülk) Suresinden sonra Okunacak dua

Allahümme inni eselüke ya daimu ya hayyu ya ferdu ya vitru ya gadimu ya ehadu ya samedu bihaggi hazihil esmaişşerifeti ve bihaggi hazihi suretil celileti en tegdiye haceti veğni fekri vec’alni mineşşakirin. Sallallahu ala muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. amin

Bir diğer Duası

Allahümme Ya Rahman Ya Rahim Ya Hannanu Ya Mennan Ya Sultan Ya Sübhan allahümme tekabbel haceti bihaggi esmail azam ve bi haggi Rasülükel-Kerim Ya Allah Ya Rab Ya Kerim Birahmetike ya erhamerrahimin.

Tebareke (Mülk) Suresi okunuşu:

1. Tebarekelleziy biyedihilmulku ve huve ‘ala kulli şey’in kadiyrun. 
2. Elleziy halekalmevte velhayate liyebluvekum eyyukum ahsenu ‘amelen ve huvel’aziyzulğafuru. 
3. Elleziy haleka seb’a semavatin tıbakan ma tera fiy halkırrahmani min tefavutin ferci’ılbasare hel tera min futurin. 
4. Summerci’ılbasare kerreteyni yenkalib ileykelbesaru hasien ve huve hasiyrun. 
5. Ve lekad zeyyennessemaeddunya bimesabiyha ve ce’alnaha rucumen lişşeyatıyni ve a’tedna lehum azabesse’ıyri. 
6. Ve lilleziyne keferu birabbihim ‘azabu cehenneme ve bi’selmasıyru. 
7. İza ulku fiyha semi’u leha şehiykan ve hiye tefuru. 
8. Tekadu temeyyezu minelğayzı kullema ulkıye fiyha fevcun seelehum hazenetuha elem yet’kum neziyrun. 
9. Kalu bela kad caena neziyrun fekezzebna ve kulna ma nezzelellahü min şey’in in entüm illa fiy dalalin kebiyrin. 
10. Ve kalu lev kunna nesme’u ev na’kılu ma kunna fiy ashabisse’ıyri. 
11. Fa’teref’u bizenbihim fesuhkan liashabisse’ıyri. 
12. İnnelleziyne yahşevne rabbehum bilğaybi lehum mağfiretun ve ecrun kebiyrun. 
13. Ve esirru kavlekum evicheru bihi innehu ‘aliymun bizatissuduri. 
14. Ela ya’lemu men haleka ve huvelletıyfulhabiyru. 
15. Huvelleziy ce’ale lekumul’arda zelulen femşu fiy menakibiha ve kulu min rizkıhi ve ileyhinnuşuru. 
16. Eemintum men fiyssemai en yahsife bikumul’arda feiza hiye temuru. 
17. Em emintum men fiyssemai en yursile ‘aleykum hasıben feseta’lemune keyfe neziyri. 
18. Ve lekad kezzebilleziyne min kablihim fekeyfe kane nekiyri. 
19. Evelem yerev ilettayri fevkahum saffatin ve yakbıdne ma yumsikuhunne illerrahmanu innehu bikulli şey’in basıyrun. 
20. Emmen hazelleziy huve cundun lekum yansurukum min dunirrahmani inilkafirune illa fiy ğururin. 
21. Emmen hazelleziy yerzukukum in emseke rizkahu bel leccu fiy ‘utuvvin ve nufurin. 
22. Efemen yemşiy mukibben ‘ala vechihi ehda emmen yemşiy seviyyen ‘ala sıratın mustekıymin. 
23. Kul huvelleziy enşeekum ve ce’ale lekumussem’a vel’ebsare vel’ef’idete kaliylen ma teşkurune. 
24. Kul huvelleziy zereekum fiyl’ardı ve ileyhi tuhşerune. 
25. Ve yekulune meta hazelva’du in kuntum sadikıyne. 
26. Kul innemel’ılmu ‘ındallahi ve innema ene neziyrun mubiynun. 
27. Felemma reevhu zulfeten siy-et vucuhulleziyne keferu ve kıyle hazelleziy kuntum bihi tedde’une. 
28. Kul ereeytum in ehlekeniyallahu ve men me’ıye ev rahımena femen yuciyrulkafiriyne min ‘azabin eliymin. 
29. Kul huverrahmanu amenna bihi ve ‘aleyhi tevekkelna feseta’lemune men huve fiy dalalin mubiynin. 
30. Kul ereeytum in asbeha maukum ğavren femen ye’tiykum bimain me’ıynin. 

Tebareke (Mülk) Suresi meali:

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah’ın adıyla.
1. Mutlak hükümranlık elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve O’nun her şeye gücü yeter.
2. O ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O, mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır.
3. O ki, birbiri ile âhenktar yedi göğü yaratmıştır. Rahmân olan Allah’ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun?
4. Sonra gözünü, tekrar tekrar çevir bak; göz (aradığı bozukluğu bulmaktan) âciz ve bitkin halde sana dönecektir.
5. Andolsun ki biz, (dünyaya) en yakın olan göğü kandillerle donattık. Bunları şeytanlara atış taneleri yaptık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık.
6. Rablerini inkâr edenler için cehennem azabı vardır. O, ne kötü dönüştür!
7. Oraya atıldıklarında, onun kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler.
8. Neredeyse cehennem öfkesinden çatlayacak! Her ne zaman oraya bir topluluk atılsa, onun bekçileri onlara: Size, (bu azap ile) korkutucu bir peygamber gelmemiş miydi? diye sorarlar.
9. Onlar şöyle cevap verirler: Evet, doğrusu bize, (bu azap ile) korkutan bir peygamber gelmişti; fakat biz (onu) yalan saymış ve: Allah’ın bir şey gönderdiği yok; siz olsa olsa büyük bir sapıklık içindesiniz! demiştik.
10. Ve: Şayet kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, (şimdi) şu alevli cehennemin mahkûmları arasında olmazdık! diye ilâve ederler.
11. Böylece günahlarını itiraf ederler. Artık (Allah’ın rahmetinden) uzak olsun, o alevli cehennemin mahkûmları!
12. Fakat daha görmeden Rablerinden (azabından) korkanlara gelince, onlar için gerçekten hem bağışlanma hem de büyük mükâfat vardır.
13. Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun; bilin ki O, kalplerin içindekini bilmektedir.
14. Hiç yaratan bilmez mi? O, en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır.
15. Yeryüzünü size boyun eğdiren O’dur. Şu halde yerin omuzlarında (üzerinde) dolaşın ve Allah’ın rızkından yeyin. Dönüş ancak O’nadır.
16. Gökte olanın, sizi yere batırıvermeyeceğinden emin misiniz? O zaman yer sarsıldıkça sarsılır.
17. Yahut gökte olanın üzerinize taş yağdıran (bir fırtına) göndermeyeceğinden emin misiniz? İşte (bu) tehdidimin ne demek olduğunu yakında bileceksiniz!
18. Andolsun ki, onlardan öncekiler de (bunu) yalan saymışlardı; ama benim karşılık olarak verdiğim azap nasıl olmuştu!
19. Üstlerinde kanatlarını aça-kapata uçan kuşları (hiç) görmediler mi? Onları (havada) rahmân olan Allah’tan başkası tutmuyor. Şüphesiz O her şeyi görmektedir.
20. Rahmân olan Allah’a karşı şu size yardım edecek askerleriniz hani kimlerdir? İnkârcılar ancak derin bir gaflet içinde bulunmaktadırlar.
21. Allah size verdiği rızkı kesiverse, size rızık verebilecek olan kimdir? Hayır, onlar azgınlık ve nefrette direnip durmaktadırlar.
22. Şimdi (düşünün bakalım), yüz üstü kapanarak yürüyen mi (varılacak) yere daha iyi erişir, yoksa doğru yolda düzgün yürüyen mi?
23. (Resûlüm!) De ki: Sizi yaratan, size işitme duyusu, gözler ve kalpler veren O’dur. Ne az şükrediyorsunuz!
24. De ki: Sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O’dur; ancak O’nun huzuruna gelip toplanacaksınız.
25. “Doğru sözlü iseniz (söyleyin), bu tehdit hani ne zaman (gerçekleşecek)?” derler.
26. De ki: O bilgi, ancak Allah’a mahsustur. Ben ise sadece apaçık bir uyarıcıyım.
27. Ama onu (azabı) yakından gördükleri zaman, inkâr edenlerin yüzleri kararacak ve (kendilerine): İşte sizin isteyip durduğunuz budur! denecektir.
28. De ki: Allah beni ve beraberimdekileri (sizin istediğiniz üzere) yok etse veya (öyle olmayıp da) bizi esirgese, (söyleyin bakalım) inkârcıları yakıcı azaptan kurtaracak kimdir?
29. De ki: (Sizi imana davet ettiğimiz) O (Allah) çok esirgeyicidir; biz O’na iman etmiş ve sırf O’na güvenip dayanmışızdır. Siz kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında öğreneceksiniz!
30. De ki: Suyunuz çekili verse, söyleyin bakalım, size kim bir akar su getirebilir?