Dua Etmenin Ana Hedefi Nedir?

Dua Etmenin Ana Hedefi Nedir?

Dua, Allah’ın sevgisini ve hoşnutluğunu kazanmak, rızasına ermek, istek ve arzu-larına kavuşmaktır. Allah kulunun istek ve arzularını yerine getirmek için duayı vesile kılmıştır. “İsteyin ki, vereyim,” diyor. Duanın makbul olduğu gün ve gecelerde Allah Taalâ şöyle buyuruyor:


“İstiğfar eden yok mu? Afv ve mağfiret edeyim. Rızık isteyen yok mu? Hemen rızıklandırayım. Belâya uğrayan yok mu? Hemen selâmet ve afiyete kavuşturayım.”

Böyle zaman ve zeminlerde biz Allah’ın kulları olarak ne istersek isteyelim, inanıyoruz ki, Yüce Rabbimiz her arzumuzu yerine getirir, her istediğimize cevap verir. Yeter ki, biz samimî ve dürüst olalım. Demek Allah bizim duamıza cevap vermek için kendinden istememizi istiyor. İstemeyi veren Allah, elbette kendi kulunun samimi isteğine cevap verecektir. Allah kuluna cevap vermek için kulunun kendisine baş vurmasını istemektedir.

Duanın ana hedefi insanın Allah’a hâlini arz etmesi ve Ona niyazda bulunması ol-duğuna göre, dua kul ile Allah arasında bir diyalog anlamı taşır. Bunun gerçekleşmesi için önce Allah insanı kendi varlığından haberdar etmiş, insan da varlığını benimsediği bu Yüce Kudret karşısında duyduğu saygı ve ümit hisleri sebebiyle kendisinden daha üstün olanla irtibat ihtiyacını duymuştur.

Dua böyle bir irtibat neticesinde, insanın bir taraftan kendi ihtiyaç ve eksiklerinin telâfisini, diğer taraftan daha mükemmele ulaşmasını hedefleyen bir diyalog vasıtasıdır. Bir başka deyişle dua sınırlı, sonlu ve âciz olan varlığın, sınırsız ve sonsuz Kudret Sahibi ile kurduğu bir köprüdür. Bu sebeple insan, tarihin hiçbir döneminde duadan uzak kalmamıştır.

İslâmiyet de, inancımız da, insanın fıtratı da duayı gerekli görüyor. İnsanın ihtiyaç-larının sonsuz oluşu ve bunları temin etmedeki acizliği, zararlı şeylerden kendini ko-rumadaki yetersizliği, ebedi güzellikleri istemesindeki ruhi ve kalbî arayışlarına, bek-lentilerine cevap verecek mutlak zenginlik sahibi bir Zat olabilir. İnsan bütün bu arzu ve emellerine içten, samimî ve devamlı dua ile ulaşır.