Duhan Suresi ve Faziletleri

Duhan Suresi ve Faziletleri  

“Bir kimse Yasin ve Duhân Suresi’ni herhangi bir cuma gecesinde baştan sona okur ve okuduğu surelerin kudsiyetine gereği gibi inanır ve güvenirse,Cenab-ı Hakk o kimsenin geçmişteki günahlarının tamamını bağışlar.”

Bir kimse 3 defa Duhan suresinokursa her dileği olur.

1. Ha mim  
2. Vel kitabil mübiyn  
3. İnna enzelnahü fı leyletim mübaraketin inna künna münzirın  
4. Fıha yüfraku küllü emrin hakiym  
5. Emram min ındina inna künna mürsiliyn  
6. Rahmeten mir rabbik innehu hüves semiy’ul aliym  
7. Rabbis semavati vel erdı ve ma beynehüma in küntüm mukıniyn  
8. La ilahe illa hüve yuhyı ve yümiyt rabbüküm ve rabbü abaikümül evveliyn  
9. Bel hüm fı şekkiy yel’abun  
10. Fertekıb yevme te’tis semaü bi dühanim mübiyn  
11. Yağşen nas haza azabün eliym  
12. Rabbenekşif annel azabe inna mü’minun  
13. Enna lehümüz zikra ve kad caehüm rasulüm mübiyn  
14. Sümme tevellev anhü ve kalu muallemüm mecnun  
15. İnna kaşifül azib kaliylen inneküm aidun  
16. Yevme nebtışül batşetel kübra inna müntekımun  
17. Ve le kad fetenna kablehüm kavme fir’avne ve caehüm rasulün keriym  
18. En eddu ileyye ıbadellah inni leküm rasulün emiyn  
19. Ve el la ta’lu alellah innı atıküm bi sültanim mübiyn  
20. Ve innı uztü bi rabbı ve rabbiküm en tercumun  
21. Ve il lem tü’minu lı fa’tezilun  
22. Fe dea rabbehu enne haülai kavmüm mücrimun  
23. Fe esri bi ıbadı leylen inneküm müttebeun  
24. Vetrukil bahra rahva innehüm cündüm muğrakun  
25. Kem teraku min cennativ ve uyun  
26. Ve züruıv ve mekamin keriym  
27. Ve na’metin kanu fiyha fakihiyn  
28. Kezalike ve evrasnaha kavmen ahariyn  
29. Fema beket aleyhimüs semaü vel erdu vema kanu münzariyn  
30. Ve le kad necceyna benı israiyle minel azabil mühiyn  
31. Min fir’avn innehu kane aliyem minel müsrifiyn  
32. Ve lekadıhternahüm ala ılmin alel alemiyn  
33. Ve ateynahüm minel ayati ma fıhi belaüm mübiyn  
34. İnne haülai le yekülün  
35. İn hiye illa mevtetünel ula ve ma nahnü bi münşeriyn  
36. Fe’tu bi abaina in küntüm sadikıyn  
37. E hüm hayrun em kamü tübbeıv vellezıne min kablihim ehleknahüm innehüm kanu mücrimiyn  
38. Ve ma halaknes semavati vel erda ve ma beynehüma laıbiyn  
39. Ma halaknahüma illa bil hakkı ve lakinne ekserahüm la ya’lemun  
40. İnne yevmel fasli mıkatühüm ecmeıyn  
41. Yevme la yuğni mevlen ammevlen şey’ev ve la hüm yünsarun  
42. İlla mer rahımellah innehu hüvel aziyzür rahıym  
43. İnne şeceratez zekkum  
44. Taamül esiym  
45. Kel mühl yağlı fil bütun  
46. Ke ğalyil hamiym  
47. Huzuhü fa’tiluhü ila sevail cehıym  
48. Sümme subbu fevka ra’sihı min azabil hamiym  
49. Zuk inneke entel aziyzül keriym  
50. İnne haza ma küntüm bihı temterun  
51. İnnel müttekıyne fı mekamin emiyn  
52. Fi cennativ ve uyun  
53. Yelbesune min sündüsiv ve istebrakım mütekabiliyn  
54. Kezali ve zevvecnahüm bi hurin ıyn  
55. Yed’une fiha bi külli fakihetin aminiyn  
56. La yezukune fiyhel mevte illel mevtetel ula ve vekahüm azabel cehıym  
57. Fadlem mir rabbik zalike hüvel fevzül azıym  
58. Fe innema yessernahü bi lisanike leallehüm yetezekkerun  
59. Fertekıb innehüm mirtek
  • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim cuma gecesi Duhan Suresini, ona inanarak ve onun doğru olduğunu kabul ederek okursa, sabaha bağışlanmış olarak ulaşır
  • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Kim cuma gecesi Duhan Suresini okursa, o, sabaha bağışlanmışolarak ulaşır ve (ahirette) iri gözlü hurilerle evlendirilir!
  • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Cuma akşamı Duhan Suresini okuyanın geçmiş günahları bağışlanır.
  • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Bir gece içerisinde Duhan suresini okuyanın geçmiş günahları affedilir.
  • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Bir gece içerisinde (bir rivayette ise Cuma gecesinde) Duhan Suresini okuyana sabaha kadar 70.000 melek istiğfar eder (okuyan kimsenin günahlarının affedilmesi için Allah’a dua ederler).
  • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim Duhan Suresini Cuma günü yahut gecesi okursa, Allah’u Teala o kimse için cennette bir köşk bina eder.”