Ezanla Kamet Arasında Okunacak Dua

Ezanla Kamet Arasında Okunacak Dua

Allâhümme rabbe hâzihid da’vetit tâmmeti vessalâtil kâimeti âti muhammedenil vesîlete vel fedıyiete veb’ashü mekâmen mahmûdenillezî veadteh*

Ezandan sonra okunması gereken dualar Manası: “Ey Allah’ım! Ey eksiksiz bu devletin ve kılınmak üzere olan namazın sahibi Rabbim! Muhammed (s.a.v.)’e vesile ve fazilet isimli makamları ihsan buyur, onu vaad etmiş olduğun Makam-ı Mahmûd’a ulaştır.”

“Kim ezanı işittikten sonra bu duayı okursa şefaatim ona hak olur.”

Ezandan sonra okunması gereken dualar

Eşhedü en lâ ilâhe illellâhü vahdehû lâ şerike le- hû ve enne muhammeden abdühû ve rasûlühû radıytü billâhi rabben ve bi muhammedin rasûlen ve bil islâmi dînen*Manası: “Allah’tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna ve şerîki bulunmadığına ve Muhammed (a.s.)’m O’nun kulu ve rasulü olduğuna şehadet ederim. Rabb olarak Allah’ı, rasul olarak Muhammed Aleyhisselam’ı, din olarak İslam’ı kabul ettim ve bunlara razı oldum.”

Allah Resulü (s.a.v.) buyuruyor:

“Kim müezzini işittikten sonra (bu cümleleri) derse günahları mağfiret olunur.”

“Ezanla kamet arasında yapılan dua reddolunmaz.”

“Birisi Rasulü Ekrem (s.a.v.)’e: “Yâ Resulellâh! Muhakkak ki müezzinler bizim üzerimize üstün kılındı.” dedi. Bunun üzerine Rasulü Ekrem ona: “Sen de müezzinlerin dediği gibi de ve (Allah Teala’dan) iste, istediğin verilir.”

“İki şey vardır ki geri çevrilmez: Ezan okunurken ve düşmanla çarpışırken yapılan dua.”

Müslim, Sa’d b. Ebî Vakkas (r.a.)’dan rivayet etmiştir.

Ebu Davud, Tirmizî ve Neseî, Enes (r.a.)’dan rivayet etmiştir. 156Ebu Davud, Abdullah b. Amr b. As (r.a.)’dan rivayet etmiştir. Sünen-i Ebî Davud, Sehl b. Sa’d (r.a.)’dan rivayet etmiştir.

Ezandan sonra okunması gereken dualar nelerdir ?