Feyizli ve Mucizevi Sekine Duası

Feyizli ve Mucizevi Sekine Duası 

Feyizli ve Mucizevi Sekine Duası
Feyizli ve Mucizevi Sekine Duası

Aslı vahye dayanan yüksek, sırlı, tılsımlı, feyizli ve kuvvetli duâlardan birisi de sekinedir. Hz. Cebrail Aleyhisselâm Peygamber Efendimizin (S.A.V.) huzurunda bir sayfa indiriyor. Allah’ın altı ismi yazılı bulunan bu esrarlı ve tılsımlı duâ sayfası, Hz. Ali’ye (R.A.) tebliğ ediliyor. Hz. Ali (R.A.), bu hâdiseyi şöyle anlatıyor:
Ben Cebrail’i gökkuşağı gibi semayı kuşatmış olarak gördüm. Sesini işittim. Sayfayı ondan aldım. Sayfada Allah’ın Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl ve Kuddûs isimlerini yazılı buldum.Sekine ile bildirilen ve Allah’ın Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl ve Kuddûs isimlerinden ibaret olan bu altı ismi, Hz. Ali (R.A.) için ism-i azamdır. Bu isimlerden Hakem ve Adl isimleri İmam-ı Azam için ism-i azamdır. Hayy ismi, Abdülkadir-i Geylânî için ism-i azamdır. Kayyum ismi, İmam-ı Rabbânî için ism-i azamdır. Kezâ bu isimlerin tamamının asrımızda bir meyvesi zuhur etmiştir: Risâle-i Nûr.

SEKİNE DUASININ OKUNUŞU:Niyet (ne için ve ne maksatla okunduğuna niyet etmek) İstiğfar ( 7 DEFA)  Salavat-ı Şerife (7 DEFA) Allah-u Ekber (10 DEFA) Altı Esma (FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN) her ayetle beraber okunacak. (19 DEFA) Yani besmele çekilir sonra “FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN.” denir ve 1. ayet okunur. Sonra tekrar Besmele, 6 esma ve 2. ayet okunur. Sonra tekrar Besmele, 6 esma ve 3. ayet; sonra tekrar Besmele, 6 esma ve 5. ayet vs. 19 ayet bitene değin aynı şekilde okunur. 6 esma: FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN.

Yapılış şekli sırasıyla aşağıdaki gibidir ayrıntılı yazıyorum…

1. Niyet (ne için ve ne maksatla okunduğuna niyet etmek)

2. 7 Defa istiğfar

3. 7 Defa Salavat

4. 10 Defa ALLAH-U Ekber

5. Besmele çekilir

 “FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN.” okunur

Seyec’alullâhu bağde usriy-yusrâ. 19 defa okunur…

*Besmele çekilir

 “FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN.” okunur

Ve anetil vucûhu lil hayyil kayyûm. 19 defa okunur…

*Besmele çekilir

 “FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN.” okunur

Ve innallâhe biküm leraûfur-rahim. 19 defa okunur…

*Besmele çekilir

“FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN.” okunur

İnnallâhe kêne tevvêber-rahîmê. 19 defa okunur…

*Besmele çekilir

“FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN.” okunur

İnnallâhe kêne ğafurar-rahimê. 19 defa okunur…

*Besmele çekilir

“FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN.” okunur

Fe innâllahe kêne afüvven kadîrâ. 19 defa okunur…

*Besmele çekilir

“FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN.” okunur

İnnallâhe kêne semiam-basîrâ. 19 defa okunur…

*Besmele çekilir

“FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN.” okunur

İnnallâhe kêne alîmen hakîmê. 19 defa okunur…

*Besmele çekilir

“FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN.” okunur

İnnallâhe kêne aleyküm ragîbê. 19 defa okunur…

*Besmele çekilir

“FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN.” okunur

İnnê fetâhnê leke fetham-mübînê. 19 defa okunur…

*Besmele çekilir

“FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN.” okunur

Ve yen surakellâhu nasran azîzê. 19 defa okunur…

*Besmele çekilir

“FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN.” okunur

İnnê hızballâhi hümül ğâlibûn. 19 defa okunur…

*Besmele çekilir

“FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN.” okunur

İnnallâhe hüvel kaviyyül azîz. 19 defa okunur…

*Besmele çekilir

“FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN.” okunur

İnnallâhe hüvel ğaniyyül hamîd. 19 defa okunur…

*Besmele çekilir

“FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN.” okunur

Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ Hû. 19 defa okunur…

*Besmele çekilir

“FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN.” okunur

Hasbünallâhu veniğmel vekîl 19 defa okunur…

*Besmele çekilir

“FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN.” okunur

Lê yehzünühümül fezeul ekber 19 defa okunur…

*Besmele çekilir

“FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN.” okunur

İyyâke nağbudü ve iyyâke nestaîn 19 defa okunur…

*Besmele çekilir

“FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN.” okunur

Velhamdü lillêhi rabbil âlemîn 19 defa okunur…

 

Sekinede her ayet 19 harftir ve 19 defa okunur. Kanaatimizce, 19×19 olarak okunan sekine ile okuyanın çevresinden nurdan bir kalkan oluşmaktadır.

“Sonra Hazret-i Cebrail’in, Âlâ Nebiyyina (a.s.m.) huzur-u Nebevide getirip Hz. Ali’ye Sekine namıyla bir sayfada yazılı İsm-i Âzam, Hz. Ali’nin (r.a.) kucağına düşmüş. Hz. Ali diyor: “Ben Cebrail’in şahsını yalnız alâimü’s-sema suretinde gördüm. Sesini işittim, sayfayı aldım, bu isimleri içinde buldum…” 

Görüldüğü üzere, Hz. Ali’ye (k.v.) inen bir Sekine’den bahis vardır, yoksa –haşa- Peygamberane bir vahiyden değil! Bahse konu Sekine, Allah’ın altı İsm-i Azamı olan “Ferd, Hayy, Kayyûm, Hakem, Adl, Kuddûs” isimleri ile bir dua-yı münacattır. Bediüzzaman Hazretleri bu Lem’a’nın ön sözünde: Gizli kalmış gaybî mühim bir Mucize-i Ahmediyeyi (a.s.m.) beyan eder.” diyerek, konunun öncelikle Efendimiz (asm) ‘min bir mucizesi ve “Ben ilmin şehriyim. Ali ise, onun kapısıdır.” işaretine mazhar Hz. Ali (k.v.)’nin bir kerameti olarak takdim etmektedir.

 

Konuyu özetlemek gerekirse; Cebrail (as) Peygamberimizin (asm) huzuruna geldiği vakit altı İsm-i Azam’lı münacat duasını, murad-ı ilahi gereği, “İlim Şehrinin Anahtarı Hz.Ali’ye (k.v.)” nazmetmesi için getirmiş, Efendimiz’de (asm) Hz. Ali’ye (ra) Sekineyi bir kaside şeklinde düzenlemesi için bildirmiştir. Murad-ı İlahi , nazmetme işlevini Hz .Ali’nin (ra) yapması istediğinden, Bediüzzaman Hazretleri “Hz. Ali’nin (r.a.) kucağına düşmüş” şeklinde belirtmektedir.