Günlük Okunması Gereken Etkili Dualar

Günlük Okunması Gereken Etkili Dualar

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

► “Bir kimse sabah-akşam, 3 kere; “Bismillâhillezî lâ yedurru ma’asmihî şey’ün fil’erdı velâ fissemâi ve hüvessemî’ul’alîm.” derse, ona hiçbir şey zarar veremez.”

► “Bir kimse sabahleyin 3 defa; “E’ûzü billâhissemî’il’alîmi mineş-şeytânirracîm” diyerek Haşr sûresinin son 3 âyetini (Hüvallahüllezî…) okursa, Allah ona 70.000 meleği vekil edip, akşama kadar kendisine duâ ederler.”

► “Hergün 100 defa; “Lâ havle…” okuyan ebediyyen fakirlik görmez. Bu Cennet hazinelerinden bir hazinedir.”

► “Hergün bana 100 kere salevât getiren, münâfıklıktan ve Cehennem ateşinden uzaklaşır ve kıyâmet günü şehitlerle beraber olur.”

► “Bir kimse günde 70 kere istiğfar ederse, (Estağfirullah, derse) 700 günahı affolur.”

► Her gün 25 defa; (Allahümme bârik lî filmevt ve fî-mâ ba’d-el-mevt.) okuyanlar, ölüm hastalığında, 40 defa; “Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü min-ez-zâlimîn.” okuyanlar, her gece Yâsîn-i şerîf okuyanlar, her sabah veya akşam devamlı olarak 3 defa; “E’ûzü billâhissemî’il’alîmi mineş-şeytânirracîm” ile “Hüvallahüllezî…”yi okuyanlar şehit olurlar.

► Her sabah, Âyetelkürsî, İhlâsı şerîf ve Fâtiha-i şerîfe’yi okuyup, ölenlerin ruhuna göndermelidir.

► Kayıp olan ve çalınan birşeyi bulmak için, hergün 25 defa; “Yâ câmi’annâsi li-yevmin lâ raybe fîhi innallahe lâ yuhlif-ül mî’âd icma’ beynî ve beyne …..” duâsını okumalıdır. (Sonunda noktaların yerinde, kayıp olan şeyin ismi söylenir.)
Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye

► “Bir kimse sabah akşam 7 kere; “Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hü, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arşil-azîm.” derse, Allah onun dünya ve ahiret işlerine kâfi gelir.” [Beyheki]

► “Şirkten korunmak için; “Allahümme innî e’ûzü bike min en-üşrike bike şey-en ve ene a’lemü ve estağfirüke li-mâ lâ a’lemü inneke ente allâmül guyûb.” okuyun!”