Hizb-i Muhammed (s.a.v.) Duası

Hizb-i Muhammed (s.a.v.) Duası

Aşağıdaki hizb-i Hz. Muhammed Efendimiz (s.a.v.)’in, büyük hadiselerin, savaşların ve sıkıntıların olduğu zamanlarda okuduğu bir  duadır.

Maddi ve manevi yönden sıkıntı içinde olanların bu hizbe devam etmeleri halinde ferahlayacaklar ve yaşamlarında genişlik hissedecek hissedeceklerdir. (M. Ahzab, 315)

Hizb-i Muhammed (s.a.v.) duası:
Bismillahirrahmanirrahiym.
Allahümme ya alimes sirri ven necva. Ve ya kaşifed durri vel belva. İc’al li emri feracen ve mahraca. Bi rahmetike ya erhamer rahımiyn. İyyake na’büdü ve iyyake nesteıyn. Allahümme lekel hamdü ve ileykel müstean. E la ilellahi tesıyrul ümur. Fe se yekfiykehümüllahü ve hüves semiul aliym. Ve sallellahü ala hayri halkıhi muhammedin ve alihi ve sahbihit tayyibinen tahirine ve selleme tesliyma. Allahümme sarrif anni emsalehu ya settaral uyub. Allahümme inneke daimün la ilahe illa ente bi rahmetike ya erhamer rahımiyn. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil aziym. Elif elif lam mim zalikel kitabü la raybe fiyh. Be beraetün minellahi ve rasulihi illellezine ahedtüm minel müşrikin. Te tebbet yeda ebi lehebin ve tebbe ma ağna anhü malüh. Se sümme evrasnel kitabellezinastafeyna min ibadina. Cim cennatü adnin yedhuluneha yühallevne fiyha. Ha ha mim ayn sin kaf. Ha hatemellahü ala kulubihim ve ala sem’ıhim ve ala ebsarihim ğışaveh. Dal demmerallahü aleyhim ve lil kafirine emsalüha. Zel zerni ve men haleftü veıyda. Ra rubema yeveddüllezine keferu lev kanu müslimin. Ze züyyine linnasi hubbüş şehevat. Sin selamün ala nuhın fil alemin. Şın şehidellah. Sad sad sad vel kurani ziz zikr. Dad darabellahü meselen lillezine keferu vemraete nuhın vemraete lut. Tı taha ma enzelna aleykel kurane li teşka. Zı zaheral fesadü fil berri vel bahr. Ayn amme yetesaelun. Ğayn ğafiriz zenbi ve kabilit tevbi şedidil ıkab. Fe fe la ve rabbike la yü’minun. Kaf kaf vel kur’anil mecid. Kef kella sevfe ta’lemune sümme kella sevfe ta’lemun. Lam lev enzelna hazel kur’ane ala cebelin le raeytehü haşia. Mim muhammedün rasulüllah. Nun nun vel kalemi ve ma yesturun. Ve lillahil esmaül husna. He hüvallahüllezi. Lamelif la ilahe illa hüve küllü şey’in halikün illa vecheh. Ye ya’lemü ma beyne eydiyhim ve ma halfehüm ve ilellahi türceul ümur. Ya allahü ya rahmanü ya rahıymü.Ya allahü la ilahe illellahü vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey’in kadir. El hamdü lillahillezi la ilahe illa hüvel hayyül kayyumü ve netubü ileyhi nes’elühüt tevbete vel mağfirete vel ınayete vel hamdülillahi ve sübhanellahi vallahü ekberu ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil aziym. Bi fadlike ve keramike ve lutfike ve rahmetike ya erhamer rahımiyn. Ve sallellahü ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmeıyn.