Hizbul Bahr Duası Duanın Fazileti

Çok önemli dileğiniz varsa 3 defa bu duayı 11 fatiha ve 11 kureyş sureleri ile beraber okuyun hacetiniz giderilir. inşallah

Hizbul Bahr Duası Fazileti

Okunuşu.. Herhangi bir dilek için okumak arzu olunursa üç gün oruç tutulur. Okumaya başlamadan önce boy abdesti alınır. Yıkandıktan sonra hiç konuşmadan temiz bir yerde okumaya başlanır. Gece yani teheccüd vaktinde okunan duaların tesiri daha çabuk kabul olur.

Okuma sırtasında güzel kokulu bir bahur (mesela, günlük, öd ağacı, aslibent gibi) yakılır. Birinci gün (48), ikinci gün yine (48), üçüncü günde (14) defa Hizbül Bahr’i okuyarak üç günde (110) adedini tamamlamalıdır. Herhangi bir maksatla okunursa okunsun (110) kereyi tamamladıktan sonra muradın husulüne kadar her gün üç veya yedi defa Hizbül Bahr’i okumak istek ve muradın süratle meydana gelmesini tacil eder.

Tıbbın tedavisinden aciz kaldığı maddî ve manevî hastalıklardan birisinin teşfıyesi için okunurken ya hastanın yanında okunur veya hastanın vücuduna temas eden bir gömleğe okunarak hastaya giydirilir. Kısmeti kapalı yada bağlanmış bir kişi evlenmek amacıyla yukarıda tarif ettiğim şekilde okuyan veya okutan kişi en kısa zamanda Allah’ın izniyle hayırlı bir evlilik yapar.

Gül suyu üzerine okunursa ve bu sudan evlenmek isteyen kimse yüzüne sürerek evlenmek istediği kişi ile karşılaşırsa mutlak istediği kimse üzerinde müsbet tesir meydana gelir. Bir kimse bu Hizbu’l-Bahri bir önemli iş için okursa ve şartlarını yerine getirirse, şeksiz ve şüphesiz elbette muradı ve arzusu yerine gelir.

“Hizbu’l-Bahri okumanın şartlarından bazıları: Oruçlu olmak, abdestli olmak (gusletmek), temiz elbise ile okumak. Hastalıkların şifası için üç gün, günde yirmi beş kere okursa, o kimse eceli gelmemişse bütün hastalıklardan şifa bulur. Borç ödemek için, üç gün içinde hergün on beş kere okumalı.

Allâh-ü Teâlâ lütfü keremi ile o kişinin borcunu ödeme imkanları bahşeder. Şeyh Muhammed İzmiri, Hizbul-Bahr üzerine Arapça olarak yazmış olduğu şerhin tercümesinde şöyle buyuruyor; “Bu hizbi şerif, kalplerin şifası olup üzüntü ve sıkıntıları giderir. Yani kalplerde olan manevi hastalıklara şifa, üzüntü ve meşakkatlere devadır Önemli borçlarınız varsa 3 gün sabah ve akşam okuyun Yolcuğa çıkarken okunursa yolda kötülüklerden kazadan korunur Sabah namazlarından sonra okunursa varlıklardan korur Zalim bir insanın niyetine okunursa o kişinin zararlardan korur

Hizbul Bahr Duası

Bîsmîllahîrrahmanîrrahîm. Allahümme ya alîyyü, ya azıymü, ya alîm. ente rabbî ve ılmüke hasbî . fe nı’mer rabbü rabbî ve nı’mel habsü hasbî. Tensuru men teşaü ve entel azîzür rahıym. nes’elükel ısmete fîl harekatî ves sekenatî vel kelîmatî vel îradatî vel hataratî mînez zünunî ves şükukî vel evhamîs satıratî lîl kulubî an müteatîl ğuyub. Fe kadîbtü lîyel mü’mînune ve zülzîlu zîlzalen şedîda. ve îz yekulül münafîküne vellezîne fî kulubîhîm meradün ma veadenallahü ve rasulühu îlla ğurura.

{Fe sebbîtna vensurna ve sahhîr lena hazel bahra kema sahhartel bahra lî musa ve saharten nara lî îbrahîme ve sahhartel cîbale vel hadîde lî davude ve sahhater rîha veş şeyatıyne vel cînne lî süleymane ve sahhîr lena külle bahrîn hüve leke fîl ardı ves semaî vel mülkî vel melekutî ve bahred dünya ve bahral ahıratî ve sahhîr lena külle şey’în ya men bî yedîhî melekutü küllî şey’în kaf ha ya ayn sad [3 kez tekrarlanacak]}

Ünsurna fe înneke hayrun nasîrîn.veftah lena fe înneke hayrul fatîhıyn. vağfîr lena fe înneke hayrul ğafîrîn. verhamna fe înneke hayrur rahımîn.

verzukna fe înneke hayrur razîkıyn. Vehdîna ve neccîna mînel kavmîz zalîmîn. ve heblena rıyhan teyyîbeten kema hîye fî ılmîke venşurha aleyna mîn hazaînî rahmetîke vahmîlna bîha hamlel kerametî meas selametî vel afîyetî fîd dînî ved dünya vel ahıratî înneke ala küllî şey’în kadîr. Allahümme yessîr lena ümurana mearrahatî lî kulubîna ve ebdanîna ves selametî vel afîyetî fî dînîna ve dünyana. ve kün lena sahıben fî seferîna ve halîfeten fî ehlîna vatmîs ala vücuhî adaîna vemsah hüm ala mekanetîhîm fe la yestetıy’unel mudıy’e ve lel mecîe îleyna ve lev neşaü letamesna ala a’yünîhîm festebekus sırate fe enna yübsırun.

Ve lev neşaü lemesahnahüm ala mekanetîhîm fe mestetaü mudîyyen ve la yercîun. Yasîn vel kur’anîl hakîm înneke lemînel mürselîne ala sıratîn müstekıym. tenzîlel azızîr rahîm. lî tünzîra kavmen ma ünzîra abaühüm fe hüm ğafîlün. le kad hakkal kavlü alal ekserîhîm fe hüm la yü’mînune înna cealna fî anakıhîm ağlalen fe hîye îlel ezkanî fe hüm mukmehun. ve cealna mîn beynî eydîhîm sedden ve mîn halfîhîm sedden fe ağşeynahüm fe hüm la yübsîrun.şahetîl vucüh.[3 defa tekrar]

Ve anetîl vücuhü lîl hayyîl kayyum.ve kad habe men hamele zulma. ta sîn îm. ha mîm ayn sîn kaf. meracel bahraynî yeltekıyan. beynehüma berzahun la yabğıyan.

ha mîm, ha mîm, ha mîm, ha mîm, ha mîm, ha mîm,ha mîm.hummel emru ve caen nasru fealeyna la yünsarun. ha mîm tenzîlül kîtabî mînellahîl azızîl alîm. ğafîrîz zenbî ve kabîlît tevbî şedîdîl ıkab.zîttavlî la îlahe îlla hu îleyhîl masıyr. Bîsmîllahî babüna tebarake hıytanüna yasîn sakfüna kaf ha ayn sad kîfayetüna, ha mîm ayn sîn kaf hımayetüna, fe seyekfîke hümüllahü ve hüves semıul alîm. [ 3 defa tekrar]

Sîtrul arşî mesbulün alyne ve aynüllahî nazıratün îleyna bî havlîllahî la yukderu alyne vellahü mîn veraîhîm muhıyt. bel hüve kur’anün mecîd. fî levhın mafuz. Fallahü hayrun hafîzan ve hüve erhamür rahımîn.[3 defa tekrar]

İnne velîyyîyellezî nezzel kîtabe ve hüve yetevelles salîhıyn.[3 defa tekrar]

Hasbîyellahü la îlahe îlla hü , aleyhî tevekkeltü ve hüve rabbül arşîl azîym. [3 defa tekrar.]

Bîsmîllahîllezî la yedurru measmîhî şey’ün fîl erdı ve la fîs semaî ve hüves semıul alîm. [3 defa tekrar]

Ve la havle ve la kuvvete îlla bîllahîl alîyyîl azıym. [3 defa tekrar]

Ve sallellahü ala seyyîdîna muhammedîn ve alîhî ve sahbîhî ve selleme teslîmen vel hamdü lîllahî rabbîl alemîn