Hz Ali’nin Yemin Ederek Söylediği Hacet Duası

Hz Ali’nin Yemin Ederek Söylediği Hacet Duası 

Hz Ali'nin Yemin Ederek Söylediği Hacet Duası
Hz Ali’nin Yemin Ederek Söylediği Hacet Duası

Bir gün bir kişi Hz. Ali as. yanına gider ve Ya Ali çok acil olması gereken bir dileğim var hangi duayı buyurursun ki okuyayım der. Ve Hz. Ali as. Şöyle konuşur : “Sana vereceğim bu duayı Ali yerin dibine geçsin der öyle okursan yemin ederim Allah beni yerin dibine geçirir.” O kadar etkilidir. Kılıç kadar keskin olduğu söylenilir.  En etkili okuma şekli şöyledir. Gece 2 rekat hacet namazı kılınır ardından Hadid suresinin ilk 10 ayeti, hemen arkasından Haşr suresinin son 4 ayeti  okunur. Ve bitiminde  küçük dua okunarak dilek söylenerek bitirilir.  Diğer türlü ise abdestli olmak şartı ile  namaz kılınmadan da okunabilir. Yalnız kötü amaçla uygulanmaması gerekir.

 

Hadid Suresi 

Bismillāhirahmānirahīm

1.Sebbeha lillahi ma fiyssemâvâti velardı ve huvel’aziyzulhakiymu.
2.Lehu mulkussemavati vel’ardı yuhyiy ve yumiytu ve huve ‘alâ külli şey’in kadiyr.
3.Huvel’evvelu vel’âhıru vezzâhiru velbâtınu ve huve bikülli şey’in ‘aliym.
4.Huvelleziy halekassemâvâti vel’arda fiy sitteti eyyâmin sümmestevâ ‘alel’arşi ya’lemu ma yelicu filardı ve mâ yahrucu minhâ ve mâ yenzilu minessemâi ve mâ ya’rucu fiyha ve huve me’akum eyne mâ küntüm vallâhu bimâ ta’melûne basıyr.
5.Lehu mülküsseâvâti vel’ardı ve ilellahi turce’ul’umuru.
6.Yuliculleyle fiynnehari ve yulicunnehare fiylleyli ve huve ‘aleymun bizatissuduri.
7.Aminu billahi ve resulihi ve enfiku mimma ce’alekum mustahlefiyne fiyhi felleziyne amenu minkum ve enfeku lehum ecrun kebiyrun.
8.Ve ma lekum la tu’minune billahi verresulu yed’ukum litu’minu birabbikum ve kad ehaze miysakakum in kuntum mu’miniyne.
9.Huvelleziy yunezzilu ‘ala ‘abdihi ayetin beyyinatin liyuhricekum minezzulumâti ilennûri ve innallâhe bikum lereufun rahıym.
10.Ve malekum ella tunfiku fiy sebiylellahi ve lillahi miyrasussemavati vel’ardı la yesteviy minkum men enfeka min kablilfethı ve katele ulaike a’zamu dereceten minelleziyne enfeku min ba’du ve katelu ve kullen ve’adallahulhusna vallahu bima ta’melune habiyrun.

Haşr Suresi :

21. Lev enzelna hazelkur’ane ‘ala cebelin lereeytehu haşi’an mutesaddi ‘an min haşyetillahi ve tilkel’emsalu nadribuha linnasi le’allehum yetefekkerune.
22.Huvallahulleziy la ilahe illa huve ‘alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıymu.
23.Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu’minul muheyminul ‘aziyzul cebbarul mutekebbiru subhanallahi ‘amma yuşrikune.
24.Huvallahul halikul – bariy-ulmusavviru lehul’esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel’ardı. Ve huvel’aziyzulhakiymu.

Yâ men hüve hâkezâ es’elüke bi hakkı hâzihil esmâi en tüsaliye alâ muhammedin ve âli muhammedin ve en tef’ale bi ( Burada dilek kendinizin duyacağınız seste söylenir. )

 

Gün sayısı yoktur. İstediğini sayıda okuyabilirsiniz.

ALLAH dileklerinizi kabul etsin inşallah…