iftar Sofrasında Okunacak Dualar

iftar Sofrasında Okunacak Dualar

Oruç da iman şarttır. Bir de niyyet şarttır. Niyet­siz oruç olmaz. İslamın beş şartından biri de Rama­nın ayında oruç tutmaktır.

Oruç, ibadet niyetiyle, günün muayyen (belirli) ,saatlerinde (Sabah vaktinin başlangıcından güneş kıtıncaya kadar) kendisini yemekten, içmekten ve cinsi münasebetten korumak demektir.

İftar sofrasında ve orucumuzu tutup iftar ettikten sonra okuyacağımız dualar vardır bu dualar aşağıdakilerdir:

“Allâhümme, yâ vâsiel’mağfireti iğfirli, ueliuâlideyye ve lil’mü’minine yevme yekûmül hisâb, birahmetike yâ erhamer’râhimîn.”

Ma’nası: “Ey bağışlaması bol olan Allah’ı m. Beni anamı babamı ve bütün iman edenleri hesab gününde mağfiret buyur (bağışla)” demektir.

Bu duanın manasından anlaşıldığı gibi okumak çok faydalıdır. Bir de iftarı edince orucumuzu açınca şükür duası ederiz.

Alahümme, leke sumtü ve bike âmentü ve aleyke te- uekkeltü ve alâ rızkıke eftartü. Ve savmel-ğadi min şehr-i Ramazane neveytü fağfırli mâ kaddemtü ve mâ ahhartü.

Ma’nası: “Ey Allâh’ım, senin rızân için oruç tuttum, sana îman ettim, sana tevekkülde bulundum, senin rızanla orucumu açtım. Ramazan-ı Şerîfîn yarınki günüme niyyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek gü­nahlarımı yarlığa (bağışla)” demektir.

Yâ Rab! Ancak sana kulluk ederiz. Yâ Rab! Bütün ibâdetimizle  senden yardım isteriz. Bütün hayırlı işleri­mizde senin lütfunu bekleriz. Lûtuf eyle Yâ Rabbi!

Ramazanda mağfiretine eren kulların içine bizleri de  nasîb eyle Yâ Rabbi!

“Sübhâne Rabbike Rabbil-izzeti ammâ Yesı/ûn. Ve ‘•rlumün alel-murseliyn. Vel-hamdü lillâhi Rabbil-âle- ınıynel-fatihah”