ismi Azam Duaları HakkındaLÂ İLÂHE İLLÂ ENTE YÂ HANNÂN, YÂ MENNÂN, YÂ BEDİAS SEMÂVÂTİ VEL ARDI YÂ ZEL CELÂLİ VEL İKRÂM.

Dua kitaplarında “Cuma günü hangi vakitte bu dua okunarak duada bulunulursa, maşrıkla mağrib arasında ne istenirse istensin, duası kabul olunur.” denilmektedir.

Peygamber(s.a.v) Efendimiz,bir adamın(ki bu Ebû Mûsa el-Eş’arî’dir) şöyle dua ettiğini işitince buyurdu ki:

“Canım kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki,bu adam Allah’tan ism-i âzamıyla istedi. O ism-i âzam ki,onunla istenildiği zaman Allah verir.Onunla dua edildiği zaman Allah ona icabet eder.”

Dua şudur:

ALLÂHÜMME İNNÎ ES’ELÜKE Bİ-ENNEKE ENTELLÂHÜL-EHADÜS-SAMEDÜL-LEZÎ LEM YELİD VE LEM YÛLED VE LEM YEKÜN LEHÛ KÜFÜVEN EHAD.

Anlamı:Allah’ım!Ben senin zatında,sıfatlarında ve fiillerinde tek olup benzeri ve ortağı olmayan,her şeyden müstağni olup tüm varlıkların muhtaç olduğu;doğurmayan,doğrulmayan ve hiçbir şey O’na denk olmayan Allah olduğunu itiraf ederek senden(hayır) isterim.

Rasûlullah(s.a.v) Efendimiz,bir adamın aşağıdaki duayı okuduğunu işitince buyurdu ki:

“O mağfiret edildi.O mağfiret edildi.O mağfiret edildi!”

Dua şudur:

ALLÂHÜMME İNNÎ ES’ELÜKE YÂ ALLÂHÜL-EHADÜS-SAMEDÜL-LEZÎ LEM YELİD VE LEM YÛLED VE LEM YEKÜN LEHÛ KÜFÜVEN EHAD.EN TEĞFİRALÎ ZÜNÛBÎ İNNEKE ENTEL-ĞAFÛRU’R-RAHÎM.

Anlamı:Ey Allah’ım,bir ve samed olan,doğurmayan ve doğurulmayan,eşi ve benzeri de olmayan Allah’ın adıyla senden istiyorum.Günahlarımı mağfiret et,sen Ğafûrsun,Rahîm’sin.

Rasûlullah(s.a.v) Efendimiz,İsm-i Azam’ın şu iki ayet olduğunu söylemiştir:

VE İLÂHÜKÜM İLÂHÜN VÂHİDÜN LÂ İLÂHE İLLÂ HÜVER-RAHMÂNUR-RAHÎM.

Anlamı:İlahınız,tek olan ilahtır,ondan başka ilah yoktur.O Rahman ve Rahîm’dir.

ELİF LÂM-MÎM ALLÂHÜ LÂ İLÂHE İLLÂ HÜVEL-HAYYUL-KAYYÛM.

Anlamı:Elif Lâm-Mim.O Allah ki,O’ndan başka ilah yoktur.O Hayy ve Kayyûm’dur.

Rasûlullah aleyhisselam,sahabeden birinin aşağıdaki duayı okuduğunu işitince sordu:

“Bu adam neyi vesile kılarak dua ediyor,biliyor musunuz?”

Ashab-ı Kiram:”Allah ve Rasûlü daha iyi bilir.”dediler.

Peygamberimiz(s.a.v) buyurdu ki:”Nefsimi kudret elinde tutan Zât’a yemin ederim ki,o Allah’a,İsm-i Âzam’ıyla dua etti.O İsm-i Âzam ki,onunla dua edilirse Allah icabet eder,onunla istenirse Allah verir.”

O dua şudur:

ALLÂHÜMME İNNÎ ES’ELÜKE Bİ-ENNE LEKEL-HAMDÜ LÂ İLÂHE İLLÂ ENTEL-HANNÂNÜL-MENNÂNU BEDÎ’US-SEMÂVÂTİ VEL-ARDI YÂ ZEL-CELÂLİ VEL-İKRÂM YÂ HAYYU YÂ KAYYÛM.

Anlamı:Ey Allah’ım,hamdlerim sanadır,nimetleri veren sensin,senden başka ilah yoktur.Sen semavat ve arzın celâl ve ikrâm sahibi yaratıcısısın,Hayy ve Kayyûm’sun.Kainatı ayakta tutan hayat sahibisin.Bu isimlerini şefaatçi yaparak senden istiyorum!

DİĞER İSM-İ AZAM DUALARI

BİSMİLLÂHİRRAHMÂNİRRAHÎM

ALLÂHUMME İNNÎ ES’ELUKE BİENNE LEKEL HAMDU LÂ İLÂHE İLLÂ ENTEL MENNÂNU YÂ HANNÂN * YÂ MENNÂN * YÂ BEDÎUS SEMÂVÂTİ VEL ARDİ YÂ ZEL CELÂLİ VEL İKRÂM * YÂ HAYYU YÂ KAYYÛMU, LÂ İLÂHE İLLÂ ENTE SUBHÂNEKE İNNÎ KUNTU MİNEZ ZÂLİMİN * ALLÂHUMME İNNÎ ES’ELUKE BİENNÎ EŞHEDU ENNEKE ENTALLÂHU LÂ İLÂHE İLLÂ ENTEL EHADUS SAMEDULLEZÎ LEM YELİD VE LEM YÛLED VE LEM YEKUN LEHÛ KUFUVEN EHAD * ELİF LÂM MÎM * ALLÂHU LÂ İLÂHE İLLÂ HUVEL HAYYUL KAYYÛM * VE İLÂHUKUM İLÂHUN VÂHİDUN LÂ İLÂHE İLLÂ HUVER RAHMÂNUR RAHÎM * YÂ ZEL CELÂLİ VEL İKRÂM * YÂ ERHAMER RÂHİMÎNE, ALLÂHUMME İNNÎ ES’ELUKE BİENNEKE ENTALLÂHU LÂ İLÂHE İLLÂ ENTEL VAHİDUL EHADUL FERDUS SAMEDULLEZİ LEM YELİD VE LEM YULED VE LEM YEKUN LEHÛ KUFUVEN EHAD, LÂ İLÂHE İLLÂHU * VAHDEHÛ LÂ ŞERÎKE LEHÛ * LEHUL MULKU VE LEHUL HAMDU VE HUVE ALÂ KULLİ ŞEY’İN KADÎR * LÂ İLÂHE İLLALLÂHU VE LÂ HAVLE VE LÂ KUVVETE İLLÂ BİLLÂHİL ALİYYİL AZÎM * ES’ELUKE BİSMİKEL EAZZUL ECELLUL EKREM * RABBÎ RABBÎ RABBÎ YÂ RABBÎ YÂ RABBİ YÂ RABBÎ LÂ İLÂHE İLLALLÂHU VAHDEHÛ LÂ ŞERÎKE LEH * LEHUL MULKU VE LEHUL HAMDU VE HUVE ALÂ KULLİ ŞEY’İN KADÎR * EL HAMDU LİLLÂHİ VE SUBHÂNALLÂHİ VEL HAMDU LİLLÂHİ VE LÂ İLÂHE İLLALLÂHU VALLÂHU EKBER VE LÂ HAVLE VE LÂ KUVVETE İLLÂ BİLLÂHİL ALİYYİL AZÎM.