Kötülük Yapana Geri Çeviren Büyü Bozan Dua

Bu dua öyle bir duadır ki, size kim ne fitne düşünürse ona geri çevirir, ne peşindeyse beş katıyla cezalandırır, her türlü büyüyü bozar.

Allah’ın izniyle karşı tarafa iade eder; bu dua öyle kuvvetlidir ki okuyana melekler Allah’ın rızasını kazanana kadar dua ederler onu nurlandırırlar, rahmet suyu saçarlar, huzur yağmuruna tutarlar, hidayete erdirip mağfiret isterler çok kapsamlı anahtar duadır. Kullanıldığı iki nokta vardı, birinci etkisi:

Büyüyü bozar ve yapan kimse o büyünün enerjisini ona çevirir böylece kazdığı kuyuya kendi düşer.

ikinci etkiside ruhen yükselme amacıyla okunur manevi anlamda yükselir nurlanır hidayete erersiniz ki bu çok önemlidir.

Bu dünyanın fani olduğunu sahte olduğunu ahiret için çalışmamız gerektiğini yüce Allah bize emreder. Ermişler, evliyalar peygamberler hep bu yolda savaşmışlardır ve amaçlarına ulaşmışlardır. Ruhen yükseldiğinizde bu dünyada da çok faydasını göreceksiniz yeni yetenekler kazanıp Allah yolunda ilerleyeceksiniz şimdi gelelim duamızı okumaya…

Besmele ile Bismillahirrahmanirrahim
Vallâhu zul fadlil azîm.İnnellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti yehdîhim rabbuhum bi îmânihim. Allâhumme rabbenâ zidni ve ulkiye bin muhammed elûguz ilmen ve âtinâ fîd dunyâ haseneten ve fîl âhirati haseneten. Allâhumme rabbenâ etmim ulkiye bin muhammed elûguz ve lenâ nûrenâ ve vagfir lenâ, Rabbibni lenâ indeke beyten fîl cenneti ve edhilnâ fî rahmetike ve âtinâ min ledunke rahmeten ve heyyi.
inneke alâ kulli şey’in kadîr. Elhamdu lillâhillezî faddalenâ alâ kesîrin min ibâdihil mu’minîn.
Amin.