Namaz Duaları ve Anlamları

Namaz Duaları ve Anlamları 

DUALAR VE  ANLAMLARI (MEALLERİ)

AMENTÜ  DUASI : Âmentü billâhi. Ve melâiketihi.  Ve kütübihi. Ve resulihi. Velyevmilâhiri. Ve bilkaderi hayrihî ve şerrihî minallâhi teâlâ. Velba’sü ba’delmevt hakkun. Eşhedü en lâ ilâhe illallâh. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlüh.  

ANLAMI : Allah’a, Meleklerine, Kitaplarına, Peygamberlerine, Ahiret gününe, kadere, hayrın ve şerrin Allah’tan geldiğine, öldükten sonra dirilmenin gerçek olduğuna inandım. Ben şahitlik ederim ki Allah (cc)’tan başka ilah yoktur. Ve yine şahitlik ederim ki Hz. Muhammed (sav)Allah’ın kulu ve elçisidir. 

SÜBHANEKE  DUASI : Sübhânekellâhümme ve bihamdik. Ve tebârakesmük. Ve teâlâ ceddük. (Ve celle senâük.) Ve lâ ilâhe gayruk.  

ANLAMI: Allah’ım! Seni eksikliklerden uzak tutar ve seni överim.Senin ismin  mübarektir.Senin  şerefin yücedir. (Senin övgün büyüktür.)Senden başka ilah yoktur. 

ETTEHIYYATÜ DUASI : Ettehıyyâtü lillâhi ves-salevâtü vet-tayyibât. Esselâmü aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetüllâhi ve berakatüh. Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallâh. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlüh.
ANLAMI: Dil ile,beden ile ve mal ile yapılan bütün ibadetler Allah içindir. Allah’ın rahmeti ve bereketleri ile selam sana ey peygamber! selam, bize ve Allah’ın iyi kullarına olsun.Ben şahitlik ederim ki Allah (CC)’tan başka ilah  yoktur,ve yine şahitlik ederim ki Hz. Muhammed (SAV)Allah’ın kulu ve elçisidir. 

 

 

ALLAHÜMME SALLI DUASI : Allâhümme salli alâ muhammedin ve alâ âli muhammed. Kemâ salleyte  alâ ibrâhîme ve alâ âli ibrâhîm. İnneke hamîdün mecid.
ANLAMI: Allah’ım! Hz. İbrahim’e ve O’nun yakınlarına rahmet ettiğin gibi, Hz. Muhammed’e ve O’nun yakınlarına da rahmet et.Şüphesiz ki Sen, övülmeye layık ve şereflisin.

ALLAHÜMME BARIK DUASI : Allâhümme bârik alâ muhammedin ve alâ âli muhammed. Kemâ bârekte  alâ ibrâhîme ve alâ âli ibrâhîm. İnneke hamîdün mecid.
ANLAMI: Allah’ım! Hz. İbrahim’e ve O’nun yakınlarına bereket verdiğin gibi,Hz. Muhammed’e ve O’nun yakınlarına bereket ver.Şüphesiz ki Sen övülmeye layık ve şereflisin.  

 

 

RABBENA DUASI : Rabbenâ âtinâ fid-dünyâ haseneten ve fil-âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr. Birahmetike ya erhamer-râhimîn. Rabbenağfirlî ve livâlideyye ve lilmü’minine yevme yekûmül hisâb.
ANLAMI: Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver ahirette de iyilik ver. bizi cehennem azabından koru. Rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi. Rabbimiz! Hesabın verileceği gün beni,anne-babamı ve mü’minleri bağışla.  

 

 

 KUNUT DUASI : Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfiruke ve nestehdîk. Ve nü’minü bike ve netûbü ileyke ve netevekkelü aleyk. Ve nüsnî aleykel hayra küllehû neşküruke velâ nekfüruk. Ve nahleu ve netrukü men yef cüruk.
ANLAMI: Allah’ım! Biz yardımı, bağışlanmayı ve doğru yolu senden dileriz.Sana inanır,sana tövbe eder ve sana güveniriz.Her türlü hayırla seni över, sana şükreder ve seni inkar etmeyiz.Sana isyan edenleri bırakır ve onlarla ilgimizi keseriz. 

 

 

2.KUNUT  DUASI : Allâhümme iyyâke na’büdü ve leke nüsallî ve nescüdü. Ve ileyke nes’â ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke. İnne azâbeke bilküffâri mülhık.
ANLAMI:  Allahım Biz sana ibadet  eder senın  için namaz kılar ve sana secde ederiz.Senin rızan için çalışır,çabalarız  rahmetini umar,azabından korkarız. Senin azabın kafirlere muhakkak ulaşır.  

 

 

IFTAR DUASI : Allâhümme leke sumtü ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızgıke  eftartü 
ANLAMI: Allah’ım Senin rızan için oruç tuttum.Sana inandım.Sana güvendim. Senin rızkın ile orucumu açıyorum.. 

 

 

EÜZÜ-BESMELE : Eûzü billâhimineşşeytânirracîm. Bismillâhirrahmânirrahîm. 
ANLAMI: Kovulmuş şeytanın şerrinden (kötülüğünden) Allah’a sığınırım. Rahman ve Rahim  olan Allah’ın  adıyla.(başlıyorum) 

 

 

KELIME-I SEHADET : Eşhedü en lâ ilâhe illallâh. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlüh.
ANLAMI: Ben şahitlik ederim ki Allah (CC)’tan başka ilah yoktur.Ve yine şahitlik  ederim ki Hz. Muhammed (SAV) Allah’ın kulu ve elçisidir.