Namazda Okunan Dualar Tesbihler ve Sureler

Allahu Ekber

Allahü Ekber: Allah en büyüktür.

Namaz Kılarken “Allahu Ekber” diyerek tekbir alınır ve namaza başlanır.

İftitah Tekbiri Namaza başlanırken okunur. Rükû’a eğilirken, secdelere giderken ve namaz arasında yapılan rükünlerde daima “Allah-ü Ekber” denir.

Sübhaneke Duası

Arapça Okunuşu:

“Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük ve lâ ilâhe gayrük.”

Anlamı:  

“Allah’ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur.”

  • Her namazın ilk rek’atinde iftitah tekbirinden sonra okunur.
  • İkindi ve Yatsı namazının sünnetinde üçüncü rek’ate kalkınca Fatiha’dan önce okunur.
  • Cenaze namazında birinci tekbirden sonra (ve celle senâük) eklenerek okunur. Sadece Cenaze Namazında okunur.

Rükuda Okunan Tesbihler

Sübhane rabbiye’l-azîm

Sübhane rabbiye’l-azîm: Büyük olan Rabbim her türlü kusurdan uzaktır.

Her namazda “Allah-ü Ekber” denerek rükuya gidilir. Rükuda üç defa “Sübhane rabbiye’l-azîm” denir.

Semi Allahulimen hamide

Semi Allahulimen hamide: Allah kendine hamd edeni işitir.

Rabbena lekelhamd: Rabbimiz, hamd sanadır.

Kıyama doğrulurken “Semi Allahulimen hamide”  ve “Rabbena lekelhamd” denir.

Secdede Okunan Tesbih

Sübhane rabbbiyel a’la

Sübhanerabbbiyel a’la: Yüce olan Rabbim her türlü kusurdan uzaktır.

“Allah-ü Ekber” denerek secdede üç defa “Sübhane rabbiyel âlâ” şeklinde okunur.

Ettehiyyâtü Duası

Ettehiyyâtü Duası; Namazda her oturuşta okunur.

اَلتَّحِيَّاتُ للّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلى عِبَادِ اللّهِ الصَّالِحين اَشْهَدُ اَنْ لا اِلهَ اِلاّ اللّهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Arapça Okunuşu

“Ettehiyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetüllâhi ve berakâtüh, Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlüh.”

Anlamı:

“Dil ile, beden ve mal ile yapılan bütün ibadetler Allah’a dır. Ey Peygamber! Allah’ın selâmı, rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun. Selâm bizim üzerimize ve Allah’ın bütün iyi kulları üzerine olsun. Şahitlik ederim ki, Allah’tan başka tanrı yoktur. Yine şahitlik ederim ki, Muhammed, O’nun kulu ve rasulü (elçisi)’dir.”

Allâhümme Salli ve Allâhümme Barik Duaları

Allâhümme Salli ve Allâhümme Barik Duaları Bütün namazların son oturuşlarında Ettehıyyâtü Duası’ndan sonra okunur.

İkindi namazının sünneti ile yatsının ilk sünnetinin birinci oturuşunda Ettehıyyâtü’den sonra okunur.

Cenâze namazında ikinci tekbîrden sonra okunur.

Allâhümme Salli 

“Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.”

Anlamı:

“Allah’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in ümmetine rahmet eyle; şerefini yücelt. İbrahim’e ve İbrahim’in ümmetine rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz övülmeye lâyık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.”

Allâhümme Barik

“Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.”

Anlamı:

“Allah’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in ümmetine hayır ve bereket ver. İbrahim’e ve İbrahim’in ümmetine verdiğin gibi. Şüphesiz övülmeye lâyık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.

Rabbenâ âtina ve Rabbenâğfirli Duaları

Namazlardaki oturuşlarda Allahümme salli ve Allahümme barik’ten sonra ve vitir namazında Kunut dualarını bilmeyen kime onun yerine “Rabbenâ âtina” ayetini okuyabilir.

Rabbena duaları; Namazlardaki oturuşlarda Allahümme salli ve Allahümme barik dualarından sonra okunur.

Kunut duasını bilmeyen vitir namazında onun yerine “Rabbenâ âtina” ayetini okuyabilir.

Cenaze namazında üçüncü tekbirden sonra okunacak duaları bilmeyen bunların yerine yine “Rabbenâ âtina” ayetini dua niyetiyle okuyabilir.

Rabbenâ âtina Duası

“Rabbenâ âtina fid’dünyâ haseneten ve fil’âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.”

Anlamı:

“Allah’ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru.”

Rabbenâğfirli Duası

“Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-Mü’minîne yevme yekumü’l hisâb.”

Anlamı:

“Ey bizim Rabbimiz! Beni, anamı ve babamı ve bütün mü’minleri hesap gününde (herkesin sorguya çekileceği günde) bağışla.”

Kunut Duaları

Vitir namazının üçüncü rek’atinde Fâtiha ve zamm-ı sure okunduktan sonra eller yukarı kaldırılıp “Allah-ü Ekber” diyerek tekbîr alınır ve eller tekrar bağlanınca Kunut duaları okunur.

“Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdîk. Ve nü’minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke ve lâ nekfürüke ve nahleu ve netrükü men yefcürük.”

Anlamı:

“Allah’ım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tevbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile öğeriz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve sana karşı geleni bırakırız.”

“Allâhümme iyyâke na’büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes’â ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhık.”

Anlamı:

“Allah’ım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.”

Sırasıyla Namazda Okunan Kısa Sureler

Fatiha Suresi

Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în.  İhdinessırâtel müstakîm. Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

Türkçe Anlamı:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Hamd o âlemlerin Rabbi, O Rahmân ve Rahim, O, din gününün maliki Allah’ın. Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti. Hidayet eyle bizi doğru yola, O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil.

Asr Suresi

Arapça Okunuşu:

Bismillahirrahmânirrahîm.

Vel asr. İnnel insane le fi husr. İllellezıne amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr.

Türkçe Anlamı:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Asra yemin olsun ki. İnsan mutlaka ziyandadır. Ancak iman edenler, salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır.

Fil Suresi

Arapça Okunuşu:

Bismillahirrahmânirrahîm.

Elem tera keyfe fe’ale rabbüke biashâbilfîl. Elem yec’al keydehüm fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bihicâratin min siccîl. Fece’alehüm ke’asfin me’kûl.

Türkçe Anlamı:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Görmedin mi Rabbin ne yaptı fil sahiplerine! Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?  Üzerlerine sürü sürü kuşlar saldı.  Onlara balçıktan pişirilmiş sert taşlar atıyorlardı. Derken onları, yenilmiş ekin yaprağı gibi kılıverdi.

Kureyş Suresi

Arapça Okunuşu:

Bismillahirrahmânirrahîm.

Li’î lâfi Kurayş’in. Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf. Felya’büdû rabbe hâzelbeyt. Ellezî et’amehüm min cû’in ve âmenehüm min havf.

Türkçe Anlamı:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Kureyş’e imkan sağlandığı için, Kışın ve yazın yolculuk etme imkanı sağlandığı için, Hiç olmazsa onun için bu Beyt’in (Kabe’nin) Rabbine kulluk etsinler! Ki kendilerini açlıktan doyurdu ve onları korkudan emin kıldı.

Ma’un Suresi

Arapça Okunuşu:

Bismillahirrahmânirrahîm.

Era’eytellezî yükezzibü biddîn. Fezâlikellezî, yedu’ulyetîm. Velâ yehüddü alâ ta’âmilmiskîn. Feveylün lilmüsallîn. Ellezîne hüman salâtihim sâhû. Ellezîne hüm yürâûne. Ve yemne’ûnelmâ’ûn.

Türkçe Anlamı:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Gördün mü o dine yalan diyeni? İşte yetimi itip kakan odur! Yoksulu doyurmaya teşvik etmez. Fakat veyl o namaz kılanlara ki,  Namazlarında yanılmaktadırlar. Onlar ki, gösteriş yaparlar. Ve yardımlığı sakınır (zekatı vermezler).

Kevser Suresi

Arapça Okunuşu:

Bismillahirrahmânirrahîm

İnnâ a’taynâkel kevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke hüvel’ebter.

Türkçe Anlamı:

Rahman ve Rahim olan Allah‘ın adıyla.

Muhakkak Biz, sana Kevseri’i verdik. Sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kes! Doğrusu sana kin besleyendir soyu kesik olan!

Kafirun Suresi

Arapça Okunuşu:

Bismillahirrahmânirrahîm.

Kul yâ eyyühel kâfirûn. Lâ  a’büdü mâ ta’büdûn. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Leküm dînüküm veliye dîn.

Türkçe Anlamı:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

De ki: Ey kafirler Tapmam o taptıklarınıza! Siz de benim kulluk ettiğime tapanlardan değilsiniz. Hem ben tapıcı değilim sizin taptıklarınıza. hem de siz, benim kulluk ettiğime tapıcılardan değilsiniz. Size dininiz, bana dinim (sizin dininiz size, benim dinim bana)!

Nasr Suresi

Arapça Okunuşu:

Bismillahirrahmânirrahîm.

İzâ câe nasrullahi velfeth. Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ. Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh, İnnehû kâne tevvâbâ.

Türkçe Anlamı:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Allah’ın yardımı ve fetih geldiğinde, insanları bölük, bölük Allah’ın dinine girerlerken gördüğünde. Artık Rabbini hamd ile tesbih et ve bağışlamasını dile! Muhakkak ki, O, çok bağışlayandır!

Tebbet Suresi

Arapça Okunuşu:

Bismillahirrahmânirrahîm

Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb. Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. Seyeslâ nâren zâte leheb. Vemraetühû hammâletelhatab. Fî cî dihâ hablün min mesed.

Türkçe Anlamı:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Ebu Leheb’in iki eline yuh oldu, kendine de yuh. Ona ne malı fayda verdi ne de kazandığı. O, bir alevli ateşe yaslanacak. Karısı da odun hamalı olacak! Gerdanında fitillisinden bir ip olduğu halde.

İhlas Suresi

Arapça Okunuşu:

Bismillahirrahmânirrahîm.

Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

Türkçe Anlamı:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

De ki; O Allah bir tektir. Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O’na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir). Doğurmadı ve doğurulmadı . O ‘na bir denk de olmadı.

Felak Suresi

Arapça Okunuşu:

Bismillahirrahmânirrahîm.

Kul e’ûzü birabbil felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasikın izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Türkçe Anlamı:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

De ki: “Sığınırım o sabahın Rabbine, Yarattığı şeylerin şerrinden, Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden, o düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!”

Nas Suresi

Arapça Okunuşu:

Bismillahirrahmânirrahîm

Kul e’ûzü birabbinnâs. Melikinnâs. İlâhinnâs. Min şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs.

Türkçe Anlamı:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine. İnsanların hükümdârına. İnsanların ilâhına,  O sinsi vesvesecinin şerrinden. O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.  Gerek cinlerden, gerek insanlardan.

alıntıdır….