Perşembe Günü Çekilecek Esmalar – Zikirler

Perşembe Günü Çekilecek Esmalar – Zikirler

PERŞEMBE GÜNLERİ :

YA KUDDÜS (170) : Hatadan ,kusurdan,eksiklikten ,acizlikten uzak demektir,ayrıca maddi manevi kirden ayıplardan temizleyip arındıran anlamına da gelmektedir

· Bu ismin zikrine devam etmek insanı Cenabı Hakka yakınlaştırır ve himayesine sokar böylece manevi bir dostluk oluşur artık o kimsenin varsa gizli bir sırrı ortaya çıkmaz heryerde adından övgüyle söz edilmeye başlar
· Bu isme devam eden kimsenin üzerinden kötü huyları temizlenir kalbi nurlanır her türlü şehvetten ve yüz kızartıcı suçtan uzak olur

 YA MÜHEYMİN (145) : Gözeten ve Koruyan anlamındadır

· İnsanların düşüncelerini anlar korunur, unutkanlıktan kurtulur
· Bu zikre bir Ulema ile devam eden gizli sırlara vakıf olur
· 145 defa okuyup konuşmadan, sağ tarafına yatıp uyuyana rüyasında olacak hadiselerden haber verilir
· Günde 100 defa tenha bir yerde okuyanın kalbi nurlanır
· Günde 145 defa okuyan bela, musibet ve düşman şerrinden korunur

YA MÜTEKEBBİR (662) : Her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren

· İzzete ve refaha nail olmak için okunur hergün okuyan konuştuğu zaman karşısındakileri tesiri altında bırakır
· Okuyanın hayır ve bereketi çoğalır

 YA ALİM (150) : Canlı cansız küçük büyük , açık kapılı her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilen demektir

· Bu ismin zikrine devam eden dost düşman ne gizlerse bildirilir
· Bu isme devam edenin bütün duaları kabul edilir, istedikleri verilir
· Bu mübarek ismin büyüleme özelliği vardır,okuyan kimse istediğini tesir altına alabir ister amir isterse sevdiği biri olsun fark etmez
· Bu isimin zikrine devam eden kimse bilmek istediği her konuda Allahın yardımlarıyla öğrenir bilgisi artar

 YA KABİD (903) : Ruhları kabzeden, sıkan, darltan, rızkı belli ölçülerde veren

· Zalimin zülmünden kurtulmak için okunur Düşman şerrinden korunmak için 903 defa okunur
· Ya Kabid ismini okumaya devam eden kişi heybetlilik ve celallik kazanır
· İki ay günde 10000 defa okuyana bazı sır perdeleri açılır

 YA SEMİ (180) : Bütün cümle kainatı işiten, gören, bilen anlmına gelir

· Duaların kabulu için okunur Ya Semi ismini zikredenin duaları kabul olur. 7 gün oruç tutup, halvete girerek Ya Semi ismini zikreden ulvi ruhların sesini işitir
· Bir kimse perşembe günü duha namazını kıldıktan sonra hiç kimse ile görüşmeden, konuşmadan “Yâ Semi” ismini 100 kere okuyup Allahü teala hazretlerine hacetini arzeylerse Hak teala onun ihtiyacını giderir.

 YA KEBİR (232) : Celalinin büyüklüğünün ve şanının yüceliğine hudut olmayan, nekadar büyük olduğunu yalnız kendi bilen

· Kendisinde kibir bulunan bir zalimin yüzüne 232 ya Kebir ismi zikredilirse o zalimde güç kuvvet kalmaz
· Borçlu zikrederse borcunda kurtulur
· Görevinden sebepsiz yere alınmış biri zikrederse Allahın izniyle görevine geri döner

 YA MÜCİB (55) : Kendine yalvaranların isteklerine ve dualarına cevap veren duaları kabul edendir

· 2 rekât namaz ardından 55 defa bu ismi söyleyip bu duayı okursa dilekler kabul olur
Dua: ‘’ Bismillahirrahmanirrahim. Ya müciybü entellezi tüciybü da vetel mudtarriyne ve entellezi tüğiysül melhufiyne velmünharifiyne anilhidayeti ve entellezi tün imü bicelailin neumi kablel fenai ve tetefaddalü bitevatirü cüdike kableddüai es elüke bicemali vechike en tecaleni müciyben leke fi evamirike ve mücteniben nevahiyke ve müserrean iza deavteni liebtinai merdatike ve azhere ala muradike ma adelteni ve sevveyteni inneke enter raüfül mennani ‘’ bu duayı hergün okuyanin her bir duası kabul olunur

 YA ŞEHİD (319) : Her şeye şahit olan, O’ndan saklı olmayan Bütün zamanlarda ve her yerde hazır ve nazır olan

· Şehid olmak, heybetli olmak için okunur
· Asi olan insanlar için okunursa asilikleri geçer 1000 defa Ya Şehid ismi okunup, Allah’dan itaatli olması istenirse o kişi itaatkar olur
· Ya Şehid ismini zikreden kişi; nefis ahlakının kötülüklerinden kendini korumaya alır.
· Her gün sabah namazlarının ardından 122 defa Ya Şehid ismini zikreden şahadet nimetine kavuşur
· İftiraya uğrayan Ya Allah Ya Şehid isimlerini gece yarısında 329 defa okumaya devam ederse iftiradan kurtulur

YA HAMİD (62) : Hamd edilen, övülen, övgüye layık bulunan, öven

· 3844 kere okuyanın kazancın genişler
· Bu ismi zikredenlerin ahlakı, amelleri ve sözleri güzel olur, övgüye layık olur.
· 5 Vakit namazların ardından 100 defa okuyan salih kullardan olur. Dünya o kulun hizmetçisi olur

YA MÜBDİ (56) : Eşyayı yoktan var eden yaratan demektir, mahlukatı hiç yoktan benzersiz şekilde yaratandır

· Bu ismin zikriyle meşkul olan kimse her istediğini rüyasında görür
· Gönül tesirinde çok önemli esmalar arasındadır

 YA KAYYUM (156) : Gökleri yeri ve bütün mahlukatı ayakta tutan

· Bu ismi zikreden kimse mutluluğa erer istediğine kavuşur
· hergün 780 kez okuyan kimse her tutuğu işi kolayca halolur, her yerde herkes tarafından sevilir sayılır itibar görür
· Bu ismi kendisine vird edinen kimsenin işleri kolaylıkla olur Cenabı Hak işlerini kolaylaştırır yoluna sokar
· Ya Hayyu Ya Kayyum isimlerini birlikte 184 kez zikreden kimsenin her muradı Allahın izniyle gerçekleşir

 YA SAMED (134) : Herşey ve herkes kendisine muhtaç olan, hiçbir şeye ve hiç kimseye muhtaç olmayan, diğer anlamı dertlerin ve itiyaçların verilip giderildiği tek kapı

· Bu isme devam edenin kalbi nurlanır,gönlüne huzur dolar,mesut ve bahtiyar olur
· Seher vaktinde 150 kez okuyan kimse iyi hal sahibi olur haram ve günahlardan uzak olur

YA TEVVAB (409) : Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayandır

· Tövbelerin kabulu için okunur
· Ya Tevvab ismini zikreden kişinin tevbesi kabul olur
· Zalimin zulmünden kurtulur. Para ve geçim sıkıntısı ortadan kalkar. Rızık kapıları okuyana açılır
· Günde 409 defa Ya Tevvab ismini zikreden kişinin dünyevi ve uhrevi bütün işleri hallolur

 YA MUKSİT (209) : Adalet gösterici, adaletin gerçek sahibi

· Hiddet ve kızgınlığı söndürmek, hakk ve adaletin ortaya çıkması düşmanların şerrinden korunmak için okunur
· Bu İsm-i Şerife devam edenin ibadetlerinde vesvesesi sona erer

 YA CAMİ (114) : İstediğini istediği yerde istediği zaman toplayan,malukatı toplayacak olan demektir

· Bu ismi zikreden kimse kimi isterse derhal emrine alır , gönülleri etki altına alıp tesir eder
· Bu ismin zikrine devam eden kimse istediklerine kavuşur
· Bu ismi 118 defa zikreden kişiye sevdiklerinin ve istediklerinin sebep ve vesileleri hasıl olur,istediğine kavuşur
· Bir şeyini kaybeden kimse ‘Ya Camiannasi liyevmin la raybe fiihi icma ala dalleti’ diye dua etse kaybettiği şeyi bulur.