Peygamberimizin Mübarek isimleri

Allâhümme salli ve sellim ve bârik ‘alâ men ismühû seyyidünâ Muhammed (s.a.v.), Ahmed (s.a.v.), Hâmid (s.a.v.), Mahmûd (s.a.v.), Ahyed (s.a.v.),

Vahîd (s.a.v.), Mâh (s.a.v.), Hâşir (s.a.v.), Âkib (s.a.v.), Tâhâ (s.a.v.), Yâsîn (s.a.v.), Tâhir (s.a.v.), Mutahher (s.a.v.), Tayyib (s.a.v.), Seyyid (s.a.v.), Resûl (s.a.v.), Nebî (s.a.v.), Resûlü’r-rahmeh (s.a.v.), Gayyim (s.a.v.), Câmi’ (s.a.v.), Müktef (s.a.v.), Mügaffin (s.a.v.), Resûlü’l-Melâhim (s.a.v.), Resûlü’r-râhah (s.a.v.), Kâmil (s.a.v.), İklîl (s.a.v.), Müddessir (s.a.v.), Müzzemmil (s.a.v.), Abdullah (s.a.v.), Habîbullah (s.a.v.), Safiyyullah (s.a.v.), Neciyyullah (s.a.v.), Kelîmullah (s.a.v.), Hâtemü’l Enbiyâ (s.a.v.), Hâtemü’r-Rusül (s.a.v.), Muhyîn (s.a.v.), Müneccin (s.a.v.), Müzekkir (s.a.v.), Nâsir (s.a.v.), Mensûr (s.a.v.), Nebiyyü’r-rahmeh (s.a.v.), Nebiyyü’t-Tevbe (s.a.v.), Harîsun aleyküm (s.a.v.), Ma’lum (s.a.v.), Şehîr (s.a.v.), Şâhid (s.a.v.), Şehîd (s.a.v.), Meşhûd (s.a.v.), Beşîr (s.a.v.), Mübeşşir (s.a.v.), Nezîr (s.a.v.), Münzîr (s.a.v.), Nûr (s.a.v.), Sirâc (s.a.v.), Misbâh (s.a.v.), Hüdâ (s.a.v.), Mehdiyy (s.a.v.), Münîr (s.a.v.), Dâ’ (s.a.v.), Med’uvv (s.a.v.), Mücîb (s.a.v.), Mücâb (s.a.v.), Hafiyy (s.a.v.), Afüvv (s.a.v.), Veliyy (s.a.v.), Hakk (s.a.v.), Kaviyy (s.a.v.), Emîn (s.a.v.), Me’mûn (s.a.v.), Kerîm (s.a.v.), Mükerrem (s.a.v.), Mekîn (s.a.v.), Metîn (s.a.v.), Mübîn (s.a.v.), Müemmil (s.a.v.), Vesûl (s.a.v.), Zû-kuvveh (s.a.v.), Zû-hurmeh (s.a.v.), Zû-mekâneh (s.a.v.), Zû-‘izz (s.a.v.), Zû fadl (s.a.v.), Muta’ (s.a.v.), Muti’ (s.a.v.), Kademü Sıdk (s.a.v.), Rahmeh (s.a.v.), Büşrâ (s.a.v.), Ğavs (s.a.v.), Ğays (s.a.v.), Ğıyâs (s.a.v.), Ni’metullah (s.a.v.), Hediyyetullah (s.a.v.), Urvetü’l Vüskâ (s.a.v.), Sırâtullah (s.a.v.), Sırâtun Müstegîm (s.a.v.), Zikrullah (s.a.v.), Seyfullah (s.a.v.), Hizbullah (s.a.v.), en-Necmü’s-Sâkib (s.a.v.), Mustafâ (s.a.v.), Müctebâ (s.a.v.), Müntekâ (s.a.v.), Ümmiyy (s.a.v.), Muhtar (s.a.v.), Ecîr (s.a.v.), Cebbâr (s.a.v.), Ebu’l Kâsım (s.a.v.), Ebu’t-Tâhir (s.a.v.), Ebu’t-Tayyib (s.a.v.), Ebû İbrâhim (s.a.v.), Müşeffa’ (s.a.v.), Şefi’ (s.a.v.), Sâlih (s.a.v.), Müslih (s.a.v.), Müheymin (s.a.v.), Sâdık (s.a.v.), Musaddık (s.a.v.), Sıdk (s.a.v.), Seyyidü’l Mürselîn (s.a.v.), İmâmü’l Müttegîn (s.a.v.), Kâidü’l ğurri’l muhaccelîn (s.a.v.), Halîlü’r-Rahmân (s.a.v.), Berr (s.a.v.), Müberr (s.a.v.), Vecîh (s.a.v.), Nesîh (s.a.v.), Nâsih (s.a.v.), Vekîl (s.a.v.), Mütevekkil (s.a.v.), Kefîl (s.a.v.), Şefîg (s.a.v.), Mugîmü’ssünneh (s.a.v.), Mugaddes (s.a.v.), Rûhu’l Gudüs (s.a.v.) Rûhu’l Hakk (s.a.v.), Rûhu’l Gıst (s.a.v.), Kâf (s.a.v.), Mugaddem (s.a.v.), Azîz (s.a.v.), Fâdıl (s.a.v.), Mufaddal (s.a.v.), Fâtih (s.a.v.), Miftâh (s.a.v.), Miftâhu’r-Rahmeh (s.a.v.), Miftâhu’l-Cenneh (s.a.v.), Alemü’l Îmân (s.a.v.), Alemü’l Yakîn (s.a.v.), Delîlü’l Hayrât (s.a.v.), Musahhihü’l Hasenât (s.a.v.), Mugîlü’l Aserât (s.a.v.), Safûhun ‘an’iz-zellât (s.a.v.), Sâhibü’ş-Şefâah (s.a.v.), Sâhibü’l Makâm (s.a.v.), Sâhibu’l Kadem (s.a.v.), Mahsûsun bi’l-‘İzz (s.a.v.), Mahsûsun bi’l Mecd (s.a.v.), Mahsûsun bi’ş-Şeref (s.a.v.), Sâhibu’l Vesîleh (s.a.v.), Sâhibu’s Seyf (s.a.v.), Sâhibu’l Fadîleh (s.a.v.), Sâhibu’l İzâr (s.a.v.), Sâhibu’l Hucceh (s.a.v.), Sâhibu’s Sultân (s.a.v.), Sâhibu’r-Ridâ (s.a.v.), Sâhibu’d Deracete’rrâfiah (s.a.v.), Sâhibu’t-Tâc (s.a.v.), Sâhibu’l Miğfer (s.a.v.), Sâhibu’l-Liva’ (s.a.v.), Sâhibu’l Mi’râc (s.a.v.), Sâhibu’l Kadîb (s.a.v.), Sâhibu’l Burâk (s.a.v.), Sâhibu’l Hâtem (s.a.v.), Sâhibu’l Alâmeh (s.a.v.), Sâhibu’l Burhân (s.a.v.) Sâhibu’l Beyân (s.a.v.), Fasîhu’l Lisân (s.a.v.) Mutahheru’l Cenân (s.a.v.), Raûf (s.a.v.), Rahîm (s.a.v.), Üzünün Hayr (s.a.v.), Sahîhu’l İslâm (s.a.v.), Seyyidü’l Kevneyn (s.a.v.), Aynu’n Na’îm (s.a.v.), Aynu’l Ğurr (s.a.v.), Sa’dullah (s.a.v.), Sa’dul-halk (s.a.v.), Hatîbü’l Ümem (s.a.v.), Alemü’l Hüdâ (s.a.v.), Kâşifu’l Kurab (s.a.v.), Râfiu’r-ruteb (s.a.v.), ‘İzzü’l-Arab (s.a.v.), Sâhibü’l Ferac (sallallâhu aleyhi ve sellem).