Rızk Genişliği ve Zenginlik için Dua (Ashab-ı Kehf)

Rızk Genişliği ve Zenginlik için Dua (Ashab-ı Kehf)  

 

Ashâb-ı Kehf’in isimlerinin havâssı hususunda âlimler şunları söylemişlerdir (İmam Nisâbûrû rahmetullahi alyeh bunlardandır):

– Rızkın celbini isteyenler Ashâb-ı Kehf’in isimlerini yazıp üzerinde taşımalıdır. (Tabii usûlüne uygun ve hürmete halel gelmeyecek şekilde olmalıdır. Yoksa bu taşımaktan fayda yerine zarar görebilir.)

– Ziraatın verimli olması için kâğıda yazıp bir dal ucuna takarak tarlaya gömülür.

– Yüksek bir makam-mevki talep eden kimse, yine Ashâb-ı Kehf’in isimlerini üzerinde taşımalı ve (aşağıda yazılı olan) Ashâb-ı Kehf duasına devam etmelidir.

– Bu duayı okuyup isimlerini üzerinde taşıyan kimse her türlü korkudan emin olur.

– Ashâb-ı Kehf’in isimleri yazılıp sebepsiz yere ağlayan bebeklerin yatağına asılırsa bi-iznillah sükûnet bulurlar.

– Sıtma tutan kimseler yanlarında bu isimleri taşısalar şifa bulurlar.

– Suhulet-i haml için Ashab-ı Kehf’in isimleri yazılıp, doğum anında anne adayının üzerinde bulundurulursa, bi-inayetillâhi teâlâ doğum kolaylaşır. Sırasiyle isimleri: Yemlîhâ, Mekselînâ, Mislînâ, Mernûş, Debernûş, Şâzenûş, Kefeştatayyûş, Kıtmîr‘dir.

– Ümmü Sıbyan (çocuklara bir çeşit cinlerin musallat olması) hastalığı olanlar yanlarında taşımalıdırlar. 

– Ayrıca bu isimler temiz bir suya okunup şifa için içilebilir.

– Evde asılı olsa bi-iznillah o eve hırsız girmez, yangından emin olur[Havâssa dair muhtelif kaynaklardan derlenmiştir.]

Ashâb-ı Kehf’in adı bereket duası olan “Karınca duası” içinde de zikredilmektedir. Karınca duası çok müşterinin gelmesi için dükkânlara ve iş yerlerine asılmaktadır. Nitekim Kayseri Bedesteni’nin güney yan bölümünde açılan kapının üzerinde Ashâb-ı Kehf’in isimleri yazılıdır.Ashâb-ı Kehf’in uyudukları mağara halk tarafından evlenme, çocuk sahibi olma, bir hastalıktan kurtulma ve bazı dileklerin gerçekleşmesi veya sadece sevap kazanmak amacıyla Allah rızası için Ramazan ayında çokça ziyaret edilmektedir. Diğer zamanlarda da halk burayı sık sık ziyaret ederek Ashâb-ı Kehf’e olan saygısını ve sevgisini göstermektedir.

Ashâb-ı Kehf duası:

Allâhümme innî es’elüke bi İslâmi Yemlîhâ ve rağbetihî 
ve bi imani Mekselînâ ve kurbetihî 
ve bi tevhıydi Mernûş ve hıdmetihî 
ve bi ma’rifeti Debernûş ve uzletihî 
ve bi şehâdeti Şâzenûş ve rivâyetihî 
ve bi ihlâsı Mislînâ ve muvâfakatihî 
ve bi iştiyâki Kefeştatayyûş ve ı’tikadihî 
ve bi vefâi Kıtmîr ve himayetihî en takdıye hâcetî yâ Kaadıye’l-hâcâti ve yâ mücîbe’d-deavât. Ve sallellâhü alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmeıyn.”

 

(1) Namazı ta’dil-i erkân ile kılmak… Hadis-i Şerifte, “Bir adamı namazın ruku’ ve secdesini hafifletir (ta’dil-i erkânı terk eder)görürseniz, onun çoluk çocuğuna acıyınız.” [Bursevî, İsmail Hakkı, Tefsîru Ruhu’l-Beyan] Yani ta’dil-i erkânı terk eden maişet darlığına düşer, ta’dil-i erkâna riayet eden ise maişet genişliğine kavuşur.

(2) Zekâtını tam, hatta fazla-fazla vermek… Malın şükrü mal iledir. Zekât, malın şükrüdür. Toprak mahsullerinin zekâtı onda birdir ve “öşür” diye isimlendirilmiştir, ticari malların ve paranın zekâtı ise kırkta birdir. Şükür ise malın artmasına sebeptir. Ayet-i kerimede “…Eğer nimetime şükrederseniz onu elbette ve elbette çoğaltırım…” [Sure-i İbrahim 7] buyurmuştur. Yani zekât, malı hem telef olmaktan muhafaza eder, hem de ilahi hazineden artmasını temin eder,

(3) Sabah vakti uyanık olmak… Hadis-i Şerif: “Sabah uykusu rızka manidir” [el-Münzirî, et-Terğîb ve’t-Terhib] Yani bir Müslüman sabah namazını ve manevi ilticalarını ihmâl etmemelidir.

(4) Vâkıa suresini okumaya devam etmek… Hadis-i Şerif: “Kim ki vâkıa süresini her gece okursa ona ebediyyen sefalet isabet etmez, kim ki bu sureyi her sabah okursa ona ebediyyen fakirlik yaklaşmaz.” [Havâssu’l-Kur’an, İmam Ya’fi rh.]

(5) Duhâ namazına devam etmek… Duhâ namazı güneş doğduktan 45 dakika sonra başlayıp öğle namazına 15 dakika kalıncaya kadar kılınan ve en büyük fiili teşekkür olan 6 rek’atlık nafile namazdır. Duhâ (kuşluk/teşekkür) namazının ilahi ücretinin yüzde 75’i dünyada verilir.

(6) Geçim darlığı çeken ve borçlarını ödemekte zorlanan kimselerin Allah rızası için kurban keserek ve o kurbanı tasadduk ederek tıkanıklığı açmaya çalışmaları ehlullâhın tavsiyesidir.

(7) Güneş doğarken 1 “Eûzu”, 300 “Besmele” ve 100 “salavat-ı şerife” okumaya devam edenleri ummadıkları yerden Allahu Teala rızıklandırır ve bir sene geçmeden zengin (nisaba malik) hale getirir[Tefcîru’t-Tesnim fî Kalbin Selîm, Sh.18]

(8) Namazlardan sonra okunması sünnet olan tesbîhatı (33 Sübhânellah, 33 el-Hamdülillah, 33 Allâhu Ekber) okumayı asla terk etmemek… Çünkü kelime-i tenzih (Sübhanellah) günahları söküp atar, kelime-i tahmid (el-Hamdülillah) her türlü nimete şükürdür, kelime-i tekbir (Allahu Ekber) ise kulun ibadetini ve tevbesini Allahu Teâla’ya lâyık hale getirir.

(9) Yemeklerden sonra mutlaka yemek duası yapmak… (Mümkünse Hz.Üstazımın tavsiye ettiği yemek duasını okumak.) Çünkü bu dua, hem şükür hem de rızık duasıdır. Duaya başlarken 3 kere “el-Hamdülillah” denilmesindeki hikmet; kul birinci defa ‘el-Hamdülillah’dediğinde Cenab-ı Hak ‘Kulumun şükrü bana ulaştı’ der, ikinci defa ‘el-Hamdülillah’ dediğinde ‘Sana nimetlerimi artıracağım’der,üçüncü defa ‘el-Hamdülillah’ dediğinde ise ‘Kulumu affettim’der.

(10) Nimeti israf etmemek… Ayakta su içmemek… Ekmek kırığını toplamak ve tabağı sünnetlemek