Sekine Duası İle Dilek Dileme

Sekine, sözlük anlamı olarak gönül huzuru, güven, itminan duygusu, dinginlik, sükûnet ve ağırbaşlılık gibi anlamlar ifade etmektedir.

Sekine Duası, Kur’an-ı Kerim’de geçen Allah (c.c)’ın güzel isimleri ve Ayetlerinden oluşan bir duadır.

Sekine Duasının Ortaya Çıkışı

Hazret-i Cebrail (a.s) Peygamber Efendimizin (s.a.v) huzurunda bir sayfa indiriyor. Allah (c.c)’ın 6 ismi yazılı bulunan bu esrarlı dua sayfası, Hazret-i Ali(r.a)’ye tebliğ ediliyor. Hazreti Ali (r.a), bu hadiseyi şöyle anlatıyor;

“Ben Cebrail’i gökkuşağı gibi semayı kuşatmış olarak gördüm. Sesini işittim. Sayfayı ondan aldım. Sayfada Allah’ın Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl ve Kuddus isimlerini yazılı buldum.

Sekine ile bildirilen ve Allah’ın Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl ve Kuddus isimlerinden ibaret olan bu altı ismi, Hazreti Ali (r.a) için İsm-i azamdır. Bu isimlerden Hakem ve Adl isimleri İmam-ı Azam için ism-i azamdır. Hayy ismi, Abdülkadir-i Geylani için ism-i azamdır. Kayyum ismi, İmam-ı Rabbani için ism-i azamdır. Seksen yılı aşkın hayatı boyunca karşılaştığı dehşetli fitnelerden harika bir surette korunmuş olan Said Nursi Hazretlerinin, İmam-ı Gazai yoluyla Hazret-i Ali (r.a)’ den ders aldığı Sekine gibi yüksek esrarlı evradı kendisine daimi bir vird edinerek hiç terk etmeden okumuş olması. Bize, her sıkıntı ve fitne anında sığınacağımız açık ve koruyucu bir kapı olduğunu göstermeye yeterli olmuştur.

Sekine Duasındaki 6 İsmin Kısa Manaları

Ferd : Allah birdir, tektir, yegânedir, biriciktir, istiklâl ve infirad sahibidir.

Hayy: Allah sonsuz diridir, ezelî, ebedî ve ölümsüz hayat sahibidir  Her şeye hayatı veren, her şeyi dirilten O dur.

Kayyûm: Allah daima kâimdir, tabir câizse daima ayaktadır, yarattığı her şeye hâkimdir, varlıkları dilediği gibi idare eder, sevk eder ve yönlendirir, her şey Onunla var olur, Onunla ayakta durur, Onunla devam eder.

Hakem: Allah hüküm sahibidir, hikmet sahibidir, yarattığı her şeyde bir hikmet ve bir fayda gözetmesi Onun yüksek âdetindendir. Faydasız ve boşu boşuna bir şeyi yaratmaz.  Yarattıklarını gözetler ve denetler. Kullarından haklıyı ve haksızı ayırır, aralarında hak ve adâletle hükmeder.

Adl: Allah adalet sahibidir, her yarattığına hakkı olan her şeyi verir, hiç kimseye hiçbir zaman haksızlık yapmaz, mahşerde adaletle hükmeder, cezası zulüm veya haksızlık değil, adaletten ibarettir.  Allah kendisi adalet sahibi olduğu gibi, kullarına da her işlerinde adaleti emreder.

Kuddûs: Allah paktır, temizdir, noksanlıklardan, kusurlardan, acizliklerden, küfür ve dalâlet ehlinin düşündüğü her türlü eksik sıfatlardan münezzehtir.  Allah kemâl sıfatlar sahibidir. Onun her sıfatı, her ismi, her işi, her fiili mükemmeldir. Varlıkları mükemmel, kusursuz, temiz ve pak yaratır. Temizliği sever, temizliği emreder, işlediklerinden pişman olan ve tövbe eden kullarını günahlarından arındırır ve temiz kılar

Sekine duasına Başlamadan Önce Yapılması Gerekenler

-Sekine duasına başlamadan önce mutlak surette bedeni ve ruhi arınma maksadıyla abdest alınmalıdır.

-Sekine duası yalnız bir ortamda eda edilir, bu duanın edileceği mekânın gözlerden uzak bir yer olması duaya icabeti artırır.

-Dua eden kişi dua öncesinde ve sonrasında küçük de olsa bir sadaka verirse rahmet kapılarının açılmasına vesile olur ve duasına cevap alması o nispette kolaylaşır.

-Sekine duası edecek kişi yalnız ve ancak Allah’a niyaz etmelidir. Allah dışında bir aracı tesis etmek iyi niyetle dahi yapılsa büyük bir günahtır.

-Dua eden kişi tam bir teslimiyet ve inançla dua etmelidir. Hayrın da şerrin de Allah’tan geldiğine tereddütsüz iman etmelidir.

Sekine Duasını Ne Zaman Okunur?

-Sekine duasının eda ediliş zamanı sabah namazı sonrasıdır. Kişi sabah namazı ile gün doğumu arasındaki vakitte duasını ederse inşallah duasına icabet olacaktır. Sabah namazı sonrasında bu duayı etmek için fırsat bulamamışsa yatsı namazı sonrasında da dua edilebileceğini buyurmuşlardır.

Sekine Duasının Okunuşu

-Niyet  ( Ne için ve ne maksatla okunduğuna niyet etmek)

-İstiğfar (7 DEFA)   ( Estağfirullahel azıym)

-Salavat-ı Şerife ( 7 DEFA)( Allaümme salli ala seyyidine Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed)

 -Allahu Ekber (7 veya 10 Allahü Ekber)

Önce Besmele Çekilir – Sonra (Ferdun, hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddusun) Esmaları okunur – Ardından 1. Ayet Okunur. Bu işlem 19 defa tekrarlanır ve 1. Ayet Tamamlanır. Sonra Yine Besmele Çekilir – Sonra bu 6 İsim Okunur ve 2. Ayet Okunur. Bu da 19 defa okunur ve diğerleri de bu sırayla okunarak dua tamamlanır.

Sekine Duasında Okunan Ayetlerin Arapça Okunuşları ve Türkçe Anlamları
Ayetlerin Arapça OkunuşlarıAyetlerin Türkçe Anlamları Sureler
Seyec ‘alullahu ba’de ‘usru-y yusraAllah her sıkıntıdan sonra kolaylık lütfedecektir.Talak, 65/7
Anetil vucuhü lil hayyil kayyumBütün yüzler gerçek hayat sahibi, her şeyi ayakta tutan Allah’a baş eğmiştir.Taha, 20/111
Ve innallahe biküm lera ufün rahimuŞüphesiz, Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.Hadid, 11/9
İnnallahe kane tevvaben rahimeŞüphesiz, Allah tövbeleri çok kabul edici ve kullarına çok merhamet edicidir.Nisa, 4/16)
innallahe kane gafuran rahimeMuhakkak ki, Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.Nisa, 2/23, 106
fe innallahe kane afüvven kadiraMuhakkak ki, Allah her şeye gücü yettiği halde çok bağışlayıcıdır.Nisa, 4/149
innallahe kane semian besiraŞüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işitir ve her şeyi hakkıyla görür.Nisa, 4/58
innallahe kane alimen hakimeŞüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilir ve her işi hikmetle yerine getirir.Nisa, 4/11
innallahe kane aleyküm rakibeMuhakkak ki, Allah sizin üzerinizde gözeticidir ve her halinizi görür.Nisa, 4/1
İnnâ fetâhnaleke fethan mübiynaBiz sana apaçık bir fetih yolu açtık.Fetih,48/1
ve yen surakellahu nesran azizeVe Allah sana pek şerefli bir zaferle yardım etsin.Fetih, 48/3
İnne hızballahi humül gâlibûnŞüphesiz Allah’a tâbi olan topluluk gerçek gâliplerin tâ kendisidir.Maide, 5/56
innallahe huvel kaviyyül azizMuhakkak ki Allah, azabında pek kuvvetlidir ve kudreti her şeye galip olandır.Hud, 11/66
innallahe huvel ganiyyül hamidMuhakkak ki hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye lâyık olan ancak Allah’tır.Lokman, 31/26
Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ HUAllah bana yeter. O’ndan başka ibâdete lâyık hiçbir ilah yoktur.Tevbe, 9/129
Hasbünallâhu veni’mel vekîlAllah bize yeter. O ne güzel vekildir.Al-i İmran, 3/173
la yeh zünühümül fezeul ekberEn büyük korku olan kıyâmetin dehşeti onlara üzüntü vermez.Enbiya, 21/103
iyyake na’budü ve iyyake nestainAncak Sana kulluk eder ve ancak Senden yardım isteriz.Fatiha, 1/5
velhamdü lillahi rabbil aleminVe âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.Fatiha, 1/2; Enam, 6/45