Üç Aylar ve Okunacak Dualar

Bismillahirrahmanirrahim

ŞUHUR-U SELASE – ÜÇ AYLAR

Kameri on iki ayların içinde olan Receb, Şaban ve Ramazan ayları, (Şuhuru Selase) halk dilinde “üç aylar” diye adlandırılmıştır.

Bu üç aylar, diğer aylardan daha faziletli, daha bereketli olan Müslümanlara daha fazla feyiz veren aylardır. Üç ayların içerisinde diğer gecelerden daha kutsi, daha kıymetli bazı geceler vardır.

O gecelerde okunacak dualar, tesbihler ve münacatlar ile Rabbimize edilecek tazarru ve niyazlar vardır. Bir hadis-i şerifde beyan edildiğine göre;

Peygamber Efendimiz’in (sallâllahü aleyhi ve sellem) Receb ayına, yani üç aylara girince şu duayı okudukları rivayet edilmektedir :

Allahümme bârik lenâ fi recebe ve şa’bâne ve belliğnâ ramazân. Açıklaması: Allah’ım! Bize Receb ve Şâban aylarını mübârek kıl. Ve bizi Ramazan ayına kavuştur.

REGAİB GECESİ ve OKUNACAK DUA

Regaib gecesi, Receb ayının ilk cumasına rastlayan çok mübârek ve Müslümanlar arasında pek kıymetli olan kudsi bir gecedir. Peygamberimiz Hazret-i Muhammed’in (S.A.V.) ana rahmine düştüğü şerefli bir gecedir. Regaip gecesi, Müslümanların ibadet ve taat etmek suretiyle günahlarını Cenab-ı Allah’a bağışlatmalarına ve Allah’ı hoşnut ve razı etmelerine yarayan en faydalı bir gecedir. Regaib gecesine tahsis edilmiş muayyen bir namaz yoktur. Fakat Peygamber Efendimiz’in (sallâllahü aleyhi ve sellem), bu gecede oniki rekat namaz kıldığı rivayet edilmektedir. Sonra da çeşitli yalvarışlarla dua ederek günahlarımıza tövbe-istiğfar etmeli ve Salâvat-ı şerife okuyarak Cenâb-ı Allah’tan iki cihan saadeti istemeliyiz.

Allahümme aslih lî diynillezî hüve ısmetü emri ve aslih lî dünyâyelletî fiyhâ meâşî ve aslih lî âhiretilletî fîhâ meâdî vec’a- lil hayâte ziyâdeten lî, fî külli hayrin vec’alil mevte rahaten min külli şerri.

Açıklaması: Allah’ım! İşlerimi korumaya yarayan dinimi, medar-ı maişetim olan dünyamı, ebedi hayatı muhtevi olan âhiretimi ıslah et. Ömrümü râzı olacağın şeylere sarf etmeyi nasip et. Hoşlanmadığım şeylerden beni uzaklaştır. Ölümümü de dünya sıkıntılarından kurtuluşa ve rahata sebeb kıl.

Mİ’RAC GECESİ ve OKUNACAK DUA

Mi’rac gecesi, Receb-i Şerif ayının 27. gecesidir. Bu gece Efendimiz’in (S.A.V.) bütün mevcudatın mukadderatını takdir eden ve zerrelere varıncaya kadar her şeyi idare eden Cenâb-ı Vâcibü’l-Vücûd Hazretlerinin İlahi hükümlerinin sırlarını idrak ettiği ulvi, çok kudsi bir gecedir. Mi’râc gecesi, kulların namaz ile Allah’ına yükseleceği ve müminlerin miracı da namaz olduğu Server-i kainat Efendimize (S.A.V.) bildirildiği bir gecedir. Miraç gecesine tahsis edilmiş muayyen bir dua yoktur. Bir hadis-i şerif de beyan edildiğine göre, Efendimiz (S.A.V.) şöyle buyurmuşlardır. Miraç’a çıktığımda İbrahim peygamberi gördüm. Konuşurken bana şöyle dedi : – Ümmetine benden selam söyle ve onlara şunu haber ver ki, Cennetin toprağı tertemiz ve suyunun içimi çok tatlıdır. Fakat arazisi dümdüz ve ağaçsızdır. Oraya şu tesbihi okumakla ağaç dikilir :

Sübhanellahi vel-hamdü lillâhi velâ ilâhe illâllahü vallahü ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâh.

سُبْحان اللَهِ وَبِحَمْدِهِ ، سُبحانَ اللَهِ العظيمِ

Ebû Hüreyre radıyallahu anh‘den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Dile hafif, mizana konduğunda ağır gelen ve Rahmân olan Allah’ı hoşnut eden iki cümle vardır: Sübhânallahi ve bi-hamdihî. Sübhânallahi’l-azîm;

Ben Allah’ı ulûhiyyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve O’na hamdederim. Ben Yüce Allah’ı ulûhiyyet makamına yakışmayan sıfatlardan tekrar tenzih ederim”

BERAT GECESİ ve OKUNACAK DUA

Berat gecesi, Peygamber Efendimize (S.A.V.) ümmetlerinin afv ve mağfiret olunacakları müjdelendiği Şâban ayının 15. gecesidir. Berat gecesinde kulların bütün amelleri Cenab-ı Allah’a arz olunur. Bu gece bütün mahlukatın bir senelik işleri takdir ve tayin olunur. Bu gece, gelecek sene bu geceye kadar bütün doğacak ve ölecek olanlar yazılır ve tesbit edilir. Bu gece bütün canlıların erzağı tespit ve tayin edilir. Bu gece Cenâb-ı Allah’ın rahmet kapıları açılır ve yeryüzüne İlahi rahmeti, hayır ve bereketi dökülür. Bu gece Cenab-ı Allah’ın nice nice nimetleri Müslümanlara ihsan olunur. Bu gece Cenab-ı Allah’ın kullarından sayısız, hesapsız nice kimseler afvü mağfiret olunurlar. Meşhur Berat gecesi duası şudur :

Allahümme in künte ketebte ismi şakiyyen fî divan-il eşkıyâi femhuhû vektübnî fî dîvan-is süedai Fesbühtü feinneke kulte fî kitâbikel kerim. Yemhullahu mâ yeşâü ve yüsbitü ve ındehû ümmül kitâb.

Açıklaması: Allah’ım! Benim adımı bedbahtlar listesine şaki olarak yazdıysan sil. Şayet bahtiyarlar listesine bahtiyar olarak yazdıysan silme. Zira sen dilediğini siler, dilediğini sabit kılarsın. Ümmül kitap (levh-i mahfuz) Allah katındadır.

Beyhakî’nin rivayetine göre, Hz. Âişe (R. Anhâ): Beraat gecelerinden birinde Peygamber Efendimizin kalkıp namaz kılmaya başladığını gördü. Bir ara secdeye kapanıp da uzun müddet öylece kaldığını fark edince, Peygamber Efendimiz’in (S.A.V.) secdede iken şöyle niyaz ettiğini işitti:

Allahümme eûzü bike min ıkabike ve eûzü bike birizake min sehatıke ve eûzü bike minke celle vechüke lâ uhsî senaen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike.

Açıklaması: Yârabbi! Azabından afvına ve gazabından da senin rızana iltica ederim. Senden gene sana sığınırım. Senin şanın pek yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya uygun yapamıyorum. Sana layıkı ile hamdetmekten acizim.

Resûl-i Ekrem Efendimiz: – Bunları hem kendin öğren, hem de başkasına öğret! Çünkü bunları bana Cebrail Aleyhisselâm öğretti ve secdede okumamı söyledi, buyurdular.»

RAMAZAN AYI ve OKUNACAK DUA

Ramazan ayı, ulvi ve kudsi üç ayların üçüncüsü ve sonuncusu olan, çok feyizli ve bereketli, mübarek bir aydır. Ramazan ayının ilk on günü bütün Müslümanlar için rahmettir, ortadan on günü mağfirettir, sondan on günü ise ateşten kurtulmaktır. Ramazan ayına mahsus belli bir dua mevcut değildir. Gönlümüzden geldiği gibi dua edip, bol bol Kur’an okumalı ve salavat getirmeliyiz. Hadsiz adetle tesbih ve zikir etmek, salavat getirmek.

سُبْحَانَكَ بِجَمِيعِ تَسْبِيحَاتِ جَمِيعِ مَخْلُوقَاتِكَ وَبِاَلْسِنَةِ جَمِيعِ مَصْنُوعَاتِكَ

Okunuşu: Sübhaneke bi-cemii tesbihati cemii mahlukatike ve bi elsineti cemii masnuatike

Açıklaması: Bütün mahlûkatının bütün tesbihatlarıyla ve bütün masnuatının lisanlarıyla Seni tesbih eder, kusurdan tenzih ederiz.

Külli Salavât اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ ذَرَّاتِ الْكَۤائِنَاتِ وَمُرَكَّبَاتِهَا

Okunuşu: Allahümme salli alâ muhammedin bi-adedi zerratil-kainati ve mürekkebatihâ

Açıklaması: Allahım! Kâinatın zerreleri ve o zerrelerin mürekkebâtı adedince Muhammed’e rahmet et.

Seçme dualardan derlenen ve kapsamlı bir dua olan bağışlama duasını her zaman okuyabilirsiniz. > Peygamber Efendimiz (Sallallahü aleyhi ve-Sellem) ashabına ve ümmetlerine tavsiye olarak şöyle buyurmuşlardır: Siz Ramazan-ı Şerif’te dört şeye ehemmiyet ve ihtimam gösterin. Zira onların ikisinden dolayı Cenabı Allah’ı kendinizden razı etmiş olursunuz. O diğer ikisi de sizin istifadeniz, sizin menfaatiniz içindir. «O dört şey nedir yâ Resûlâllah?» diye kendine soruldu, «

1- Kelime-i tevhidi çok söyleyin,

2- Tövbe ve istiğfarı çok edin,

3- Cennet-i âlâyı isteyin,

4- Cehennemden Allah’a sığının.»

KADİR GECESİ ve OKUNACAK DUA

Kadir gecesi, Mübarek Ramazan ayının içinde çok kıymetli, pek ulvi ve Kudsi bir gecedir. Yalnız Kadir gecesini Cenah Allah birtakım hikmetlere binaen Ramazan ayı içerisinde gizlemiştir. Bu hikmetlerden biri de, Müslümanların bütün Ramazanı Şerif’i ibadetle geçirmelerini temin etmek olduğu rivayet edilmektedir. İslam ulemasının ittifakla beyanları üzere, Kadir gecesi Ramazan ayının 27. gecesi olduğu ilan edilmiş ve herkes 27. gecesinin Kadir gecesi olduğunu bellemiştir. Bu gecede okunacak en makbul dua;

Allahümme inneke afüvvün tuhıbbül afve fa’fü annî.

Açıklaması: Allah’ım! Şübhe yok ki sen çok afvedicisin, afvı seversin Benim günahlarımı afvet!

AREFE GÜNÜ ve GECESİNDE OKUNACAK DUALAR

Allahümmec’al fî kalbi nûren ve fi basarî nûran. Allahümmeş-rahlî sadrî ve yessirlî emri.

Açıklaması: Allah’ım! Kalbimi ve gözümü nurlu kıl. Allah’ım! Göğsümü geniş eyle ve işlerimi kolaylaştır.

Bir hadîs-i şerifde bildirildiğine göre, Peygamber Efendimiz (sallâllahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur : Arefe gününde edilen duâ, duâların en hayırlısıdır. Benim ve benden evvelki peygamberlerin söyledikleri duâların en hayırlısı :

“Lâ ilâhe illâllahü vahdehû lâ şerîke leh. Lehül mülkü ve lehül-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadir” dir

Açıklaması: Allah’tan başka ilah yoktur; yalnız Allah vardır. Onun şeriki ve ortağı yoktur. Mülk onundur, hamd ona mahsustur.

BAYRAMLAR

Her sene müminlerin iki dini bayramları vardır. Birisi Ramazan bayramı, diğeri Kurban bayramıdır. Bütün Müslümanlar Mübarek Ramazan ayını oruç, namaz ve diğer çeşitli ibadetlerle geçirdikten sonra, dış ve iç temizliklere ermelerinin, büyük ve küçük birçok günahlardan kurtulmalarının sevinci ile son iftarlarını yaparak ertesi günü bayram etmeye hazırlanırlar. Bu sevinçli ve mutlu gecelerde, yani bayram gecelerinde yapılan dualar Allah katında makbuldür. Aşağıda yazılı olan duayı her kim bayram gecelerinde on defa okur ve Cenâb-ı Allah’a dua ederse o kimse öldükten sonra kalbi ölmez, diye rivayet olunmuştur.

Yâ hayyü yâ kayyûmü yâ bediy’as semâvâti vel ardı yâ zel celâli vel ikrâmi.

Açıklaması: Yâ Hayy, yâ Kayyûm! Ey gökleri ve yeri yoktan var eden, ey izzet ve azamet sâhibi olan Allah’ım!

Dedikten sonra, Cenâb-ı Allah’tan her ne haceti var ise istemelidir. Bayram günlerinde ise bütün müminler birbirleriyle bayramlaşarak musafaha etmeli ve şu duayı okumalıdırlar:

Tekabbelellahü teâlâ minnâ ve minküm.

Allah’ü Teâlâ bizden ve sizden kabul buyursun. Ya da şöyle demelidir: Ğaferallahu lena ve leküm Allah bizi ve sizi mağfiret eylesin.