Üç Aylara Girerken Okunacak Dualar

Üç Aylara Girerken Okunacak Dualar

Üç Aylara Girerken Okunacak Dualar
Üç Aylara Girerken Okunacak Dualar

Dua: “Allahümme bârik lenâ fî Recebe ve Şâ’ban ve belliğna Ramazan.

Manası: “Ey Rabbim, bize Receb ve Şaban ayını mübarek kıl ve bizi Ramazan’a da ulaştır!

Recep ayı ALLAH’IN ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır.” (Aclûnî, Keşful-Hafâ, 1/423)

Recep Ayına Girince 7 (yedi) Defa Okunan Dua:

“Estağfirullâhe’l-Azîme’llezî la ilahe illâ hû el-Hay-yü’l-Kayyûmu ve etûbü ileyh. Tevbete abdin zâlimin li-nefsihî lâ-yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ.”

Mânâsı: “Hayat sahibi olan, her şeyi idare edip ayakta tutan, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan ALLAH’tan mağfiret dilerim. Kendi nefsine zulmetmiş kulun tevbesi gibi ona tevbe ederim. Öyle bir kul ki, kendi nefsi adına ne ölüme, ne hayata ve ne de tekrar dirilmeye sahip değildir.” Denirse ALLAH-U TEALA Bu kulumun günah defterini yırtın emrini verir.”

Hazreti. Aişe ( radyallahü anh ) validemiz, “Resûlullah, pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmaya çok önem verirdi.” buyuruyor.
Çünkü Hadis-i Şerifte, Ameller ALLAH-u Teâlâya Pazartesi ve Perşembe günleri arz edilir. Ben de amelimin oruçlu iken arz edilmesini istiyorum. buyururdu.” (Tirmizî)

“Receb büyük bir aydır. Allahu Teala bu ayda hasenatı kat kat eder. Receb ayında 1(bir) gün oruç tutana, 1(bir) yıl oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. 7 gün oruç tutana, Cehennem kapıları kapanır. 8 gün oruç tutana Cennetin 8 kapısı açılır. 10(On) gün oruç tutana, ALLAH istediğini verir. 15 gün oruç tutana, bir münadi, Geçmiş günahların affoldur der. Receb ayında ALLAH ü Teâlâ Nuh aleyhisselamı gemiye bindirdi ve o da, Receb ayını oruçlu geçirdi. Yanındakilere de oruç tutmalarını emretti.”[Taberânî]

“Kim Receb ayında, takva üzere 1(bir) gün oruç tutarsa, oruç tutulan günler dile gelip Ya Rabbi onu mağfiret etderler.” [Ebû Muhammed]

“Cennete bir saray vardır ki, ona Recep ayında oruç tutanlardan başkası giremez.”

“ALLAHü teâlâ, Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder.”

“Receb-i Şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Recebin hepsini tutmuş gibi sevap verilir”. [Miftah-ül-cenne]

”Ramazan ayı dışında ALLAH rızası için bir gün oruç tutan, iyi bir yarış atının bir asırda alacağı mesafe kadar Cehennemden uzaklaşır.” [Ebu Yale]

• Receb ayında yapılan dua kabul edilir, günahlar affedilir. Bu ayda günah işleyenin cezası da kat kat olur.

Peygamber (s.a.v) Efendimiz şöyle buyuruyor: “Recepte bir gün ve gece vardır ki, o günde oruç tutan ve gece namazı kılan için 100(yüz) sene oruç tutmuş ve yüz sene ibadet etmiş gibi ibadet sevap verilir.”

Receb’in ilk cuma gecesini ihya edene, ALLAHü teâlâ, kabir azabı yapmaz. Duâlarını kabul eder. Yalnız, 7 kimsenin duasını kabul etmez: Faizci, Müslümanları aşağı gören, ana babasına eziyet eden, Müslüman olan ve dinin emirlerine uyan kocasını dinlemeyen kadın, çalgıcı, livata ve zina eden, beş vakit namazı kılmayan.” [Bu günahlardan vazgeçmedikçe, duaları kabul olmaz.]
[Saadet-i Ebediyye]

Enes b. Mâlik (r.a) Rasûlullah’ın (s.a.v) şöyle buyurduğunu rivayet eder:

“Kim haram aylarda 3(üç) gün oruç tutarsa; kişi için 900(dokuz yüz) senelik ibadet sevabı yazılır.”(İhyâ)

Rivayet edildiğine göre ; Receb ayının ilk cuma günü gecenin üçte biri geçince bütün melekler Receb ayında oruç tutanlar için istiğfar ederler

Şu Dört Gecede Dualar Reddedilmez

1- Receb ayının ilk gecesi.
2- Şaban ayının gecesi olan Berât gecesi.
3- Cuma gecesi.
4- İki bayram (Kurban ve Ramazan bayramları) gecesi.” (Deylemî; Firdevsü’l-Ahbâr)

Enes b. Mâlik (r.a) anlatır: Resûlullah’tan (s.a.v) işittim, şöyle demişti:

“Cennette Recep isimli bir nehir vardır. Sütten daha beyaz ve baldan daha tatlıdır. Kim recep ayında bir gün oruç tutarsa ALLAH (c.c) o kimseye bu nehirden su içirecektir.” (Süyûtî)

Bir defasında, Peygamber efendimiz, Receb ayında tutulacak oruçların fazîletini anlatıyordu. Orada bulunanlardan, yaşlı ve pîr-i fânî bir zât ayağa kalkıp:

– Yâ ResûlALLAH, ben Receb ayının hepsini oruçlu geçiremem, dediğinde; Peygamber efendimiz:
– Sen Receb ayının sonuncu günleri oruç tut, hepsini tutmuşcasına sevabına kavuşursun. Çünkü sevaplar 10(on) misli yazılır. Fakat sen Receb-i Şerîfin ilk cuma gecesinden gafil olma ki, melekler o geceye Regâib gecesi demişlerdir. Zîra o gece, gecenin üçte biri geçtikten sonra göklerde ve yerde bir melek kalmaz, hepsi Kâbe-i Muazzama etrafında toplanırlar. ALLAH-ü Teâlâ onlara hitâben:

“Ey meleklerim dilediğinizi benden isteyiniz.” buyrur. Onlar:
“Yâ Rabbî, istediğimiz, Receb ayında oruç tutanları mağfiret etmendir.” deyip, isteklerini arz ederler. ALLAH-ü teâlâ:
“Ben, Receb ayında oruç tutanları mağfiret ettim “buyurur..
Receb Ayında İstiğfar:
“Receb ayı tevbe ayıdır.” demişler. Yâni kul ne yapacak?.. “Yâ Rabbi! Ben anlayamamışım, hatâ etmişim, bilememişim, suçluyum, kusurluyum; beni affet…” diyerek hatasını itiraf edip, hatasından dönerek, Cenâb-ı Hakk’ın yoluna girecek

“Her kim Receb ayında, sabah akşam 70(yetmiş) kere istiğfarda bulunursa şüphesiz ki ALLAH (c.c.)’u Teâlâ onun cesedini ateşe haram kılar.”

“Receb ayında istiğfarı çok yapın. Zira onun her bir saatinde, ALLAH (c.c.)’u Teâlâ’nın, cehennemden âzadlıları vardır.” Hadis’i Şerif, Safûri, Nüzhetü’l mecâlis,1/140
Receb Ayında İhlâs’ı Şerif:
“Her kim Recebde, bir kere İhlâs okusa, ALLAH (c.c.)’u Teâlâ onun elli senelik günahını bağışlar.”Hadis’i Şerif, EnîSü’l celîs, sh:195

Hannani(RA) şöyle demiştir:

“Her kim, Recebin her günü bir tane bile İhlâs Sûresi okusa, 10(on) bin deve yükü kâğıda sahip olur ki, göklerin ve yerin bütün sakinleri, ellerinde altın kalemlerle toplanıp o İhlâs’ın sevabını o kağıtlara yazarlar” (50 İhlâs okuyanın 50 senelik günahları silinir, 100 kere okuyan cehennemden berat alır, 1000 kere okuyan canını cehennemden satın alır.)
Receb Ayında Sadaka:
“Herkim Recebde sadaka verirse, ALLAH (c.c.)’u Teâlâ onu yavruyken yuvasından havaya uçup en yaşlı çağında ölen karganın ömrü kadar(beşyüz sene), onu cehennemden uzaklaştırır. ” Hadis’i Şerif, Abdulkadir Geylani, Gunye,1/325, Nüzhetü’l mecalis,1/141

“Eğer kişi, Receb ayından(oruç) tuttuğu hergün, azığına(bütçesine) göre bir sadaka verirse, heyhat! Heyhat! Ne Yapsınlar! Bütün yaratıklar ALLAH (c.c.)’u Teâlâ’nın o kula vereceği sevabın ölçüsünü takdir etmek için bir araya gelseler, ALLAH (c.c.)’u Teâlâ’nın o kuluna bahşedeceği mükafattan yüzde birin(i hesab etmeye)e ulaşamazlar.” Hadis’i Şerif, Abdulkadir Geylani, Gunye,1/325, Ebu Muhammed erl Hallâl
Recep Ayı Namazı:
Recep ayı içinde 30(otuz) rekat namaz kılınır. Bu otuz rekatın 10(on)rekatı Recep ayının ilk 10(on) günü içinde kılınır. İkinci 10(on) rekatı da 10 günü içinde kılınır. 3.cü 10 rekatı da 3.cü 10 günü içinde kılınır. Her rekatta Fatiha okunduktan sonra 3(üç) kere İhlas suresi okunur, İhlası okuduktan sonra da 3(üç) kere de Kâfirun suresi okunur. Bütün rekatlar bu şekilde okunarak tamamlanır. Bu namazın kılınma zamanı nafile namazların kılınacağı vakitlerdir. Belli bir vakti yoktur.

REGAİB KANDİLİ

Regaib Nedir?
Regâib, arapça bir kelimedir ve \”reğa-be\” kökünden gelmektedir. \”Reğa-be\”, kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir..
Receb’in ilk cuma gecesine Regaib gecesi denir. Bu geceye Regaib gecesi ismini melekler vermişlerdir. Her Cuma gecesi kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince, daha kıymetli oluyor. ALLAHü teâlâ, bu gecede, müminlere, ragibetler [ihsanlar, ikramlar] yapar. Bu geceye hürmet edenleri affeder. Bu gece yapılan dua kabul olur, namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, sayısız sevaplar verilir. Bu gecede öncelikle yapılması gereken, nefis muhasebesidir. Regaib gecesini ibadetle geçirmeli, kazası olan, hiç değilse bir günlük kaza namazı kılmalı! Kazası olmayan da nafile namaz kılar, Kur’an-ı kerim okur, tesbih çeker, tövbe istiğfar eder. Perşembe günü oruç tutup, gecesini de ihya etmek çok sevaptır. Receb ayında oruç tutmak faziletlidir.
Peygamberimiz (a.s.m)’ ın Ramazan ayından sonra en çok oruç tuttuğu ay Receb ayıdır. Bu Receb ayında oruç tutmanın muazzam, muhteşem sevabları var.Amellerin hasat edileceği üç ayların bu ilk kandilinde Yüce Mevlâ’dan af ve mağfiret dilenilir, ihsan ve ikram beklenir.

Bu gece, Hz. Âmine Validemiz’in (r.a) Resûlullah Efendimiz’e (s.a.v) hamileliğini fark ettiği gece olduğu için de ayrı bir öneme sahiptir.

İşte Regaib Kandili, sözünü ettiğimiz nefis muhasebesinin yapılması bakımından bizim için bulunmaz bir fırsattır. Şu halde bu gece hatalarımız varsa onları terk etmeli, kötü duygu ve düşüncelerimizi kalplerimizden atmalıyız. ALLAH C.C ve Resulü’nü bize unutturan şeyleri bir tarafa bırakmalıyız.
Gönül sarayımızı bulandıran haset, kin, düşmanlık, haksızlık ve zulüm çamuruna bulaşmaktan sakınmalı, birbirimize, anne ve babamıza, yakınlarımıza sevgiyle ve iyilikle yaklaşmalıyız

MİRAÇ KANDİLİ (Receb ayının 27. gecesi)

“Recep ayında öyle bir gece vardır ki, o geceyi ihya edene yüz senelik ecir ve mükâfat vardır. Bu gece, recebin bitmesinden üç gün önceki gecedir.(miraç kandili)
Bu gecede, (her iki rekâtta bir selâm verilerek) on iki rekât namaz kılıp ardından yüz kere ‘Sübhanallah, vel-hamdülillah, vela ilâhe illallahü vallahü ekber’ diye dua eden ve yine yüz kere istiğfarda bulunan, Resûlullah’a (s.a.v) yüz defa salâvat getiren, sonra da kendi nefsi için ister dünyevî ister uhrevî olsun duada bulunan ve oruçlu olarak sabahlayan kimsenin duasını ALLAH (c.c) kabul eder.” (Beyhakî)

” Receb ayının ilk Perşembe günü oruç tutulmalıdır. O günün akşamı Cuma gecesi,akşamla yatsı arasında on iki rekat namaz kılmalıdır