Yağmur Suyuna Şifa için Okunacak Dua

Yağmur Suyuna Şifa için Okunacak Dua

“Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm”

Ömer ibn Hattâb (r.a.)’in şöyle dediği rivâyet edildi: “Resûlullâh (s.a.v.) buyurdular ki: “Kim yağmur suyundan alır da (bir rivâyette Nisan yağmurundan)

ve üzerine yetmiş (70) def‘a Fâtiha sûresi ve yetmiş (70) def‘a Âyetü’l-kürsî ve yetmiş (70) kul-huve’llâhu ahad ve yetmişer (70’er) def‘a da Mu‘avvizeteyn’i (Felâk ve Nâs sûrelerini) okursa; nefsim, yed-i kudretinde olan’a (Allâh’a) yemîn ederim, muhakkak Cibrîl bana geldi ve haber verdi ki: “Her kim, bu sudan arka arkaya yedi (7) gün, sabahları içerse, muhakkak Allâh sübhânehu ve te‘âlâ, o suyu içen kimsenin cesedindeki bütün hastalıkları def‘ eder, ve onu hastalıktan âfiyette kılar, ve damarlarından ve etinden ve kemiğinden ve bütün a‘zâlarından (hastalığı) çıkarır.”

1. Yetmiş (70) def‘a Fâtihâ sûresi

2. Yetmiş (70) def‘a Âyetü’l-kürsî

3. Yetmiş (70) def‘a İhlâs sûresi

4. Yetmiş (70) def‘a Felak sûresi

5. Yetmiş (70) def‘a Nâs sûresi

HADÎS-İ ŞERÎF

“Resûlullâh (s.a.v.), her zaman hastalıklarında Mu‘avvizeteyn sûrelerini okuyup kendi ellerine üflemek ve ondan ifâkat için elleriyle vücûdlarını sıvazlamak i’tiyâdında idiler.” (Buhârî) “Allâh’ım! Bize dünyada iyilik, âhirette de iyilik ver. Ve bizi cehennem azâbından koru!” (Peygamber (s.a.v.) Efendimizin ekseriyetle okuduğu duâdır.) (Müslim)