Zalimi (Zulüm Edeni) Helak Eden Dua

 

Zalimi helak etmek için zilzal suresinin bu azimeti çarşamba gecesi kırkbir adet tuz üzerine  okunur ve o tuzlar ateşe atılıp yakılır.

Bismillahirrahmanirrahim. İza zülziletil ardu zilzaleha. Ya kahiru zül batşiş şedidi entellezi la yutaku intikamühü fülan ibni fülaneh. Ve ahrecetil ardu eskaleha. Ya kahiru zül batşiş şedidi entellezi la yutaku intikamihü fülan ibni fülaneh. Ve kalel insanü ma leha. Ya kahiru zül batşiş şedidi entellezi la yütaku intikamühü fülan ibni ibni fülaneh. Yevme izin tühaddisü ahbaraha. Ya kahiru zül batşiş şedidi entellezi la yutaku intikamihü fülan ibni fülaneh. Bi enne rabbeke ev haleha. Ya kahiru zül batşiş şedidi entellezi la yutaku intikamühü fülan ibni fülaneh. Yevme izin yasdürünnase eştaten liyürav a’malehüm. Ya kahiru zül batşiş şedidi entellezi la yutaku intikamihü fülan ibni fülaneh. Femen ya’mel miskale zerratin hayran yerah. Ya kahiru zül batşiş şedidi entellezi la yütaku intikamühü fülan ibni fülaneh. Vemen ya’mel miska le zerratin şerran yerah. Ya kahiru zül batşiş şedidi entellezi la yutaku intikamihü fülan ibni fülaneh.

ÖNEMLİ AÇIKLAMA 

(Bir çok dua da arapça olarak belirtilen ibni – binti ve bunlarla beraber fülan – fülanete zamirleri görlür.Bunları doğru yerleştirmedikçe duanızın eksik olma ihtimali vardır.Şimdi bir örnek ile açıklayalım.Örnek olması için yazıyorum:

kalbi fülân ibni fülânete ilâ mehabeti fülânete binti fülânete ves sâate

İbni :Oğlu
Binti: Kızı demektir.

Fülanete: Anne ismidir. Burda dikkat edilecek husus ikinci fülanete kısmı anne ismini temsil eder.

Şimdi yerleştirerek bakalım:

fülan (ahmet) ibni fülanete (ayşe) erkek için Türkçe okunuşu: ayşe oğlu ahmet

fülanete (aslı) binti fülanete (ayşe) bayan için Türkçe okunuşu: ayşe kızı aslı

Önemli not: Türkçede okunduğu gibi yazılmaz arapçada.Kişi isimleri önce anne isimleri sonra gelir yazımda da okumada da.)

Arabi ayın son çarşamba gecesi, gece yarısı kalkıp güzelce bir abdest al. birinci rekatta Fatiha ile Nun suresini, ikinci rekatta Fatiha ile Hakka suresini okuyarak iki rekat namaz kıl. Namazdan sonra kıbleye karşı ayakta durarak 824 defa Cebbâr ismi şerifini oku. Her 100 de 1 defa şunu okuyoruz dostlar.

 Yâ Cebbâru Yâ Kadîru huz fülânen ezzâlimi  

 

Ayrıca düşmandan – zalimden Cünnetü’l-Esma ile de intikam alabilirsin. Usulü; her birinin başında Besmele çekmek suretiyle 19 defa okuyup kişiyi Cenab-ı Mevla’ya havale etmektir. Şöyle:

“Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdün Hayyun Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun ve men âde feyentekımullâhu minhu.” 

 

“Ey güçlü kuvvet sahibi! Ey şiddetli kuvvet sahibi! Ey bütün yaratıkların, karşısında zelil duruma düştüğü yüce izzet sahibi! Şu azgına karşı bize kafi gel ve onlardan bizim intikamımızı al”

 

Allâhümme entel aziyzül kebiyru ve ene abdükez zeliylüd daıyfüllezî lâ havle lehû ve lâ kuvvete illâ bike. Allâhümme sehhır lî fülânen kemâ sehharte fir’avne li mûsâ ve leyyin lî kalbehû kemâ leyyentel hadîde li dâvûde fe innehû lâ yentıku illâ bi iznike, nâsıyetühû fi kabdatike ve kalbühû fî yedike celle senâü vechike yâ erhamer râhımiyn. 

 

ZALİMLERE KARŞI OKUNACAK DUALAR

Allâh ümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim”
Bismillahirrahmanirrahim

1. Allâh ,Hu,Melik’ün,Semi’un,Kadir’ün,Kerim’ün,
Halim’ün,Latif’ün,Alim’ün,Muin’ün,Sadık’un

* Evliyaullah bu ism-i şerifi düşmanlarının yanında okuyan kişinin hasmına galip geleceğine ve ondan ancak hayır göreceğini söylemiştir.

2.”ya celiylül mütekebbirü ala külli şeyin fel adlü emruhu vessidku ve’dühü ya celiylü

Çokça zikreden kişi muradına nail olur ve Allâh  cc zor işleri o kişiye kolay eder,sözü dinlenilen çok heybetli birisi haline gelir,insanlardan kimsenin bir zararı dokunamaz ayrıca şeytanlar o kişiye yaklaşamaz.

3.Bütün kötülüklerden ve zalimlerden korunma ve hacet duası:


*Bu dua hakkında Peygamber Efendimiz.(S.A.V.) şöyle buyuruyor: “Her kim beş vakit namazın ardından şu 10 kelimeyi okursa ALLAHu Teala kendisine karşılık verici ve kifayet edici olarak bulur.”

HASBİYALLAHU Lİ DİNİ.

HASBİYALLAHU LİMA EHEMMENİ.

HASBİYALLAHU LİMEN BAĞE ALEYYE.

HASBİYALLAHU LİMEN HASEDENİ.

HASBİYALLAHU LİMEN KÂDENİ Bİ SUİN.

HASBİYALLAHU İNDEL MEVT.

HASBİYALLAHU İNDEL MES’ELETİ FİL KABRİ.

HASBİYALLAHU İNDEL MÎZAN.

HASBİYALLAHU İNDES-SIRAT.

HASBİYALLAHU LÂ İLAHE İLLA HU.ALEYHİ

TEVEKKKELTÜ VE İLEYHİ ÜNÎB...”

 (Hakimi Tirmizi 2/14,Suyuti,Dürrül Mensur 2/390Kenzul Ummal 3/155) 

Alıntıdır