Abdest Alırken Hangi Dua Okunur?

Rasulü Ekrem (s.a.v.):

“Abdest alırken besmele çekmeyen kimse için abdest yoktur.” buyurdu.

Abdes Alırken Okunması Gereken Dualar

Eşhedü en lâ ilahe illellâhü vahdehû lâ şerike le- hû ve eşhedü enne muhammeden abdühû ve rasûlüh*

Manası:“Allah’tan başka ilah olmadığına, O’nun tek olup şerîki olmadığına şehadet ederim. Muhammed (s.a.v.)’in, O’nun kulu ve rasulü olduğuna da şehadet ederim.”

Allah Resulü (s.a.v.) buyuruyor:

“Abdest aldıktan sonra (bunu) okuyan kimse için cennetin sekiz kapısı açılır. Dilediğinden girer.”

Abdest alırken besmele çektikten sonra bu şehadeti okumak müstehaptır.

Abdest azaları yıkanırken dua yapılması için bir hadis rivayet edilmemiştir.

Fıkıh alimleri, selef-i sâlihînin okudukları şu mealdeki duaları okumayı müstehap sayarlar:

Besmele’den sonra okunur:

Elhamdü lillâhillezî cealel mâe tahûrâ*

Manası: “Hamd, suyu temiz kılan Allah’a aittir.” Ağıza su alınırken şu dua okunur:

Allâhümmeskınî min havdı nebiyyike sallellâhü aleyhi ve selleme ke’sen lâ azmeü ba’dehû ebedâ*

Manası: “Ey Allah’ım! Bana nebiyyi muhteremin olan Muhammed (s.a.v.)’in Havz-ı Kevseri’nden içir ki, ondan sonra ebediyyen su içme arzusu duymayayım.”

Buruna su verirken:

Allâhümme lâ tahrimnî râihate neıymike ve cennâtik*

Manası: “Ey Allah’ım! Cennetinin ve nimetlerinin j-uzel kokusunu almaktan beni mahrum etme.”

Yüz yıkanırken:

Allâhümme beyyıd vechî yevme tebyaddu vücû- hün ve tesveddü vücûh*

Manası: “Ey Allah’ım! Yüzlerin bembeyaz ve simsiyah kesileceği o günde yüzümü beyaz kıl.”

Sağ kol yıkanırken:

Allâhümme a’tınî kitâbî bi yemînî ve hâsibnî hı- sâben yesîrâ*

Manası: “Ey Allah’ım! Amel defterimi sağımdan ver ve hesabımı kolay eyle.”

Sol kol yıkanırken:

Allâhümme lâ tu’tınî kitâbî bi şimâlî ve lâ min ve- râi zahrî*

Manası: “Ey Allah’ım! Amel defterimi solumdan ve arkamdan verme.”

Başa mesh ederken:

Allâhümme harrim şa’rî ve beşerî alen nâri ve e- zıllenî tahte arşike yevme lâ zille illâ zıllük*

Manası: “Allah’ım! Kıllarımı ve derimi cehenneme lıaram kıl. Arşının gölgesinden başka gölge bulunmayan kıyamet gününde beni Arşının gölgesinde gölgelendir.” Kulaklara mesh verilirken:

Allâhümmec’alnî minellezîne yestemiûnel kavle fe yettebiûne ahseneh*

Manası: “Ey Allah’ım! Sözü işitip de sözün en doğrusuna tabi olanlardan eyle.”

Ayaklar yıkanırken:

Allâhümme sebbit kademeyye ales sırât*

Manası: “Ey Allah’ım! Ayaklarımı sırat üstünden kaydırma.”

Abdest aldıktan sonra okunacak dua:

Allâhümmağfir lî zenbî ve vessı’ fi dârî ve bârik lîfî rizkıy*

Manası:

“Ey Allah’ım! Günahımı affet, evimi genişlet ve rızkıma bereket ver.”

Ebu Musa el-Eş’arî (r.a.) anlatıyor: “Rasulü Ekrem (s.a.v.)’e abdest için su getirdim. Abdest aldıktan sonra bu duayı okuduğunu işittim ve O’na dedim ki:

“Yâ Nebiyyellah! Şöyle duada bulunduğunu işittim.”

Rasulü Ekrem (s.a.v.): “Bu dua, içine almadık hiçbir şey bırakmamıştır.” buyurdu.” 138

Allâhümmec’al fî kalbî nûran ve fî lisânî nûran ve fî sem’ıy nûran vec’al fî besarî nûran vec’al min halfî nûran ve min emâmî nûran vec’al min fevkıy nûran* Allâ- hümme a’tınî nûran*

Manası: “Ey Allah’ım! Kalbimde nur kıl, dilimde nur kıl, kulağımda nur kıl, gözümde nur kıl, arkamda ve ö- nümde nur kıl, üstümde ve altımda nur kıl. Ey Allah’ım! Bana nur ver.”

“Peygamber Efendimiz (s.a.v.), sabah ezanı okunduğu vakit namaza gelirken (bu duayı) okurlardı.”

Allâhümme innî es’elüke bi hakkıs sâilîne aleyke ve bi hakkı memşâye hâzâ fe innî lem ahruc âşiran ve lâ betaran ve lâ riyâen ve lâ süm’aten ve haractüttikâe se- hatike vebtiğâe merdâtike es’elüke en tüıyzenî minen nâ- ri ve en tağfira lî zünûbî innehû lâ yağfiruz zünûbe illâ ente

*Manası: “Yâ Rabbi! Zat-ı Ecelli A’lâ’ndan isteyip, taatına koşan kulların hakkı için ve benim yürümemin hakkı için Zat-ı Ecelli A’lâ’ndan istiyorum. Zira ben şirk, azgınlık, gösteriş veya herkese işittirmek için çıkmadım. Belki gadab-ı ilâhiyyenden sakınmak ve rıza-i bârini kazanmak için çıktım. Senden istediğim şudur: Beni cehennemden koru ve benim günahlarımı affet. Zira senden başka günahları affedici bir ilâh yoktur.”

Rasulü Ekrem (s.a.v.) buyuruyor:

“Kim evinden namaz için çıktığı vakit (bu duayı) o- kursa, Allah (c.c.) o kimse için yetmiş bin melek vazifelendirir, onun için istiğfar ederler ve o kul namazı bitirene kadar Cenabı Ecelli A’lâ ona rahmeti ile nazar eder.”i40

Abdes Alırken Okunması Gereken Dualar Nelerdir, Abdes Alırlen Hangi Duaları Okumalıyız?