Akşam Sabah Okunması Faziletli Dualar (Seyyidül istiğfar)

SABAHLARI VE AKŞAMLARI OKUNMASI ÇOK FAZİLETLİ OLAN DUALAR SEYYİDÜL İSTİĞFAR

Allâhümme ente rabbî lâ ilâhe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve va’dike mesteta’tü ezü bike min şerri mâ sana’tü ebûü leke bi nı’metike aleyye ve ebûü bi zenbî fağfir lî fe innehû lâ yağfiruz zünübe illâ ente*

Okunması fazilet olan dualar

Manası: “Allahım sen benim Rabbimsin. Senden başka ilâh yoktur. Sen beni yarattın. Ben de senin kulunum. Gücüm yettiği kadar senin va’din ve ahdin üzerineyim. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Senin bana verdiğin ni’metini îtiraf ederim. Günahımı da îtiraf ederim. Beni mağfiret et. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın.”

Sa’d b. Evs (r.a.)’dan rivayet edilmiştir:

Rasulüllah (s.a.v.) Efendimiz:

“Her kim Seyyidü’l-İstiğfar’ın sevap ve faziletine kalben inanarak, sabah okuyup da akşam olmadan ölürse o kimse cennet ehlidir. Gece okur da sabah olmadan ölürse yine cennet ehli zumresindendir.” buyurmuşlardır.”

Allâhümme lekcl hamdü lâ ilâhe illâ ente rabbî ve ene abdüke âmentü bike muhlisan leke dînî innî as- bahtü (emseytü) alâ ahdike ve va’dike mesteta’tü etûbü ileyke min seyyii amelî ve estağfiruke bi zünûbilletî lâ yağ- fıruhâ illâ ente*

Manası: “Ey Allah’ım! Sana hamd olsun, senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum. Ve ben sana samimi olarak iman ettim. Sabah ve akşam sana söz verdiğim ve vaad ettiğim halde, hasbel beşer, yaptığım günahlardan sana tevbe eder, estağfirullâh derim. O günahlarım ki, Sen’den başka onları kimse affedemez.”

Ümâme Bahîlî (r.a.)’dan rivayet edilmiştir: Rasulüllah (s.a.v.) Efendimiz yemin etmek âdetleri olmadığı halde bu istiğfar hakkında yemin ederek şöyle buyururlardı: “Her kim bu istiğfarı sabah ve akşam üçer defa okur da o gün ölürse muhakkak cennete girer.”

Asbahtü kelimesinin, akşamları okunurken emseytü diye okunmasına dikkat edilmelidir.

Allâhümme innî asbahtü üşhidüke ve üşhidü ha- melete arşike ve melâiketeke ve cemiy’a halkıke enneke entellâhü lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerike leke ve enne muhammeden abdüke ve rasûlük*

Rasulü Ekrem (s.a.v.) buyurdu: “Her kim bu duayı sabahladığı vakit okursa o gün işlediği hataları affolunur.

Akşam okursa geceleyin işlediği hataları ve günahları bağışlanır.”

Allâhümme ente halaktenî ve ente tehdînî ve ente tut’ımünî ve ente teskıynî ve ente tümîtünî ve ente tuhyînî*

Manası: “Ey Allah’ım! Beni yaratan, bana doğru yolu gösteren, beni doyuran, içiren, öldüren ve (tekrar) dirilten ancak sensin.”

“Kim sabah ve akşamladığı vakit bu duayı yedişer defa okur da Allah Teala’dan bir istekte bulunursa, kabul edilir. Allah Teala, Musa (a.s.)’a bu kelimeleri öğretmişti; sabah ve akşam bu duayı yedişer defa okur. Allah’tan her istediği ona verilirdi.”