Aşure Günü Okunması Gereken Dua ve Aşure Günü Olan Olaylar

Aşure Günü Okunması Gereken Dua ve Aşure Günü Olan Olaylar

Her kim bu duayı Aşure günü 3 kere okursa ölümden bile emin olur.. Zira o sene ölümü takdir edilmiş olanlar bu duayı okuyamazlar.. ALLAH bunu ona okutmaz buyurmuştur…
Aşure Duasının Arapça Okunuşu

ELHAMDULİLLAHİ RABBİL ALEMİN…VESSALETÜ VESSELAMÜ ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN VE ALA ELAHİ VE SAHBİHİ ECMAİN…

ALLAHÜMME ENTEL BEDİYÜL GADİM….EL HAYYUL KERİM…EL HANNANÜL MENNAN…VE HEZİHİ SENETÜN TECİDETÜN ES ELÜKE FİHEL İSMETE MİNEŞŞEYTANİRRACİM….

VEL AVNA ALA HEZİHİL NEFSİL EMMARETİ BİSSÜ İ VEL İŞTİĞALE BİMA YUGARRİBÜNİ İLEYKE YA ZEL CELALİ VEL İKRAM…
Bİ RAMHMETİKE YA ERHAMER RAHİMİN…VE SALLLAHÜ ALA SEYYİDİNA VE NEBİYYİNA MUHAMMEDİN VE ALA ELAHİ VE SAHBİHİ VE EHLİ BEYTİHİ ECMAİN…

Aşure duasının manası:

Hamd alemlerin RAB bi olan ALLAH a mahsustur…Salatü Selam onun biricik RASÜL ü Efendimiz sav ve onun aline eshabına olsun..

Kendinden evvel hiçbir varlık olmıyan…Varlığı,hayatı,kullarına keremi,ziyade merhameti,nimetler bagışlaması sonsuz ve devamlı olan sensin ALLAH ım…

İşte bu yeni yıldır ki,bu yıl boyunca huzurundan kovulmuş şeytandan beni korumanı,daima kötülüğü emreden nefsime galip olmam için yardımını ve beni sana yaklaştıran işlerle meşgul olmamı,senden dilerim.. Ey CELAL ve İKRAM sahibi ALLAH ım….

Ey ERHAMUR RAHİMİN olan RAB bim rametinin bereketiyle duamızı kabul et…
ALLAH ın selamı hz MUHAMMED MUSTAFA (sav) ın ve onun alinin ashabının ehli beytinin üzerine olsun..

“Bismillâhirrahmânirrahîm

Sübhânellâhi mil’el miyzâni ve müntehel ılmi ve meblağar rıdâ ve ziyneten lâ melce-e ve lâ mence-e minellâhi illâ ileyhi. Sübânellâhi adedeş şef’ı vel vetri ve adede kelimâtit-tâmmâti bi rahmetihî esteğıysü lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym. Ve hüve hasbî ve ni’mel vekiylü ve ni’mel mevlâ ve ni’men nasıyr. Ve sallellâhu alâ seyyidinâ Muhammedin hayri halkıhî ve alâ âlihi ve sahbihî ecmeıyn.”  

Peygamber Efendimizin yukarıda paylaştığım dua hakkında şöyle söylemişlerdir;

“Muharrem Ayı’nın ilk günü ve onuncu günü olan Aşure günü sabah üç kez bu duayı her kim okur ise Cenab-ı Hak girilen yılın Muharrem Ayı’na kadar bu kişi kötülüklerden gözetir.”

Yine Aşure Günü okunması Hayırlı Bir Duası

“Allahumme mâ amiltü min amelin fî hâzihis-seneti mimmâ neheytenî anhü ve lem terdahû ve lem tenhehû, ve hamilte annî ve afevte ba’de kudratike alâ ukûbetî ve deavtenî ilet-tevbeti ba’de cür’etî alâ ma’sıyyetike, Allahümme innî estağfiruke minhü fağfirhü lî, ve mâ amiltü fîhâ mimmâ terdâhü ve ve’adtenî aleyhis-sevâbe, fetekabbelhü minnî velâ takta’ racâî minke yâ kerîmü.”

Bu duanın manası;

“Allah’ım bu yılda işlediğim ve beni men ettiğin ancak benim yaptığım, senin hoşnut olmadığın ve şeyler yapmışsan beni affet. Benim yapmam gereken vazifelerimi yapmadığım için beni affettin ve benden tövbe etmemi istedin, günahlarımdan dolayı benim tövbemi kabul ettin. Allah’ım Sana tövbe ederim, Senden af dilerim. Beni affet, senin razı olduğun işleri yapmış isem bana sevap ver. Umudum sonsuzdur. Senden kesme Cömertlerin cömerdi Allahım.” 

AŞURE GÜNÜ GERÇEKLEŞEN OLAYLAR

 • Bu gün yer ve gök yaratıldı.
 • Hz. Adem’in tövbesi kabul edildi.
 • Hz. Musa’nın Firavun’un şerrinden kurtulması, Firavun’un helak olması.
 • Hz. İbrahim’in dünyaya gelmesi, ateşten kurtulması.
 • Eyüp a.s.’ın hastalıktan, belalardan şifa bulması.
 • Yunus a.s.’ın balığın karnından kurtulması.
 • Süleyman a.s.’a saltanat verilmesi.
 • Nuh’un gemisinin karaya oturması(Cûdi dağı), Tufan’dan kurtulması.
 • Hz. Hüseyin’in şehit edilmesi.
 • Kıyametin kopacağı (Aşure gününün Cuma’ya rastladığı birgün). Ve mahşer günü Muharrem ayının 10. günü (AŞURE GÜNÜ) kurulacaktır.
 • Yusuf a.s.’ın, kardeşlerinin attığı kuyudan Aşure günü kurtulması.
 • Davud a.s.’ın tövbesi(duası) Aşure günü kabul olundu.
 • Gökyüzünden ilk defa yağmur inmesi.
 • İsa a.s.’ın doğumu, göğe kaldırılması.
 • Hz. İdris’in göğe kaldırılması.
 • Cibril a.s.’ın yaratılması.
 • Meleklerin yaratılması.
 • Levh-i Mahfuz’un yaratılması.
 • Kalem’in yaratılması (Kudret kalemi).
 • Arş-Kürsü’nün yaratılması.
 • Dağlar-Yıldızlar yaratıldı.
 • 7 kat semanın yaratıldı.
 • Dünya yaratıldı.
 • Hz. Adem’e a.s. hayat verildi.
 • Hz. İbrahim a.s. ve Hz. İsmail a.s.’a Cennet’ten koç indirilmesi.
 • Hz. Yakub’un, oğlu Hz. Yusuf’un hasretinden dolayı ağlayıp kör olan gözleri tekrar Aşure günü görmeye başlamıştı.