Beş Vakit Namazdan Sonra Okunacak Dualar, Tesbihler ve Salavatlar

Beş Vakit Namazdan Sonra Okunacak Dualar, Tesbihler ve Salavatlar 

1 – Hz. Peygamber ( Sallallahu Aleyhi Ve Sellem ) selam verince -bir rivayete göre- namazı bitirince

Üç kere “estağfirullah” 

der ve şöyle söylerdi: 

Allahumme entesselamu ve minkesselam, tebarekte ve tealeyte ya zel celali vel ikram.” 

Ardından Allah Rızasını Ümid Ederek Hz. Peygamber ( Sallallahu Aleyhi Ve Sellem ) Efendimize Salavat-ı Şerife Okuyalım.

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim  

Manası: Ey Allahım ! Efendimiz, büyüğümüz Muhammed”e, evladu iyaline, ashabına salatu selam eyle.(Rahmet et, selametlik ver.)

Her namazdan sonra özellikle de Sabah Namazından sonra şahsen kesinlikle tavsiye ettiğim Salavatı Şerife SALAVATI KUBRA’ DIR … 

Bu salavatı Tesbihattan sonra okuyun ki ,Tesbihatla Hadisi şerifle sabit olan bilgiye göre kulun deniz köpüğü kadar da günahı olsa temizlenir sözünden dolayı Allah’ın huzuruna tertemiz çıkıp ( kul hakları dışında en iyisini Allah bilir ) O ‘ndan Hz. Peygamber ( Sallallahu Aleyhi Ve Sellem ) Resulullah efendimize Salat ve Selam edelim. 

2 – 70 Milyar Hasene kazandıran dua

Allahümme inni ükaddimü ileyke beyne yedey külli nefesin velem hatin ve lah zatin ve tarfetin yatrifü biha ehlüssemavati ve ehlül arzi ve külli şey’in hüve fi ı’lmike kainün ev kadkane.Ükaddimü ileyke beyne yedey zalike küllih 

ve hemen arkasından : Ayetel Kürsi (Bakara Sûresi, 255. Ayet)

Ardından 3 İhlas 1 Felak ve 1 Nâs sureleri ve Fatiha suresini Okumak Sünnet-i Seniye ‘ dendir.

3 – Tesbih 33 SubhanALLAH33 Elhamdülillah , 33 Allah’ü Ekber Burada 99 u tamamladıktan sonra 100. olarak alttaki okunur.

Lâilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve hayyün lâ yemûtü bi-yedihil-hayr ve hüve alâ külli şey’in kadîr.

Kısa Olan ve Genel Olarak Zikredilen Hali de Hemen Altta :

Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâşerîke leh, lehu’l mülkü ve lehu’l hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr.”  

4 – Tahiyyatdan , Salli bariSonra Şu Duayı Okuyanlar Affolur Hadisi Şerifi – Ebu Davut Hadislerinde 

Allâhümme innî es’elüke ya Allahül-ehadüs samedül-lezi lem yelid velem yûled ve lem yeküllehü küfüven ehad.Enteğfirali zünûbi inneke entel-Ğafûru’r-Rahim. 

Peygamber efendimiz bunu okuyan sahabeyi duyduktan sonra 3 kere buyurdular ki:  

Affoldu Affoldu Affoldu … 

Seyyidül istiğfar ( BÜYÜK TÖVBE ÇOK ÖNEMLİ HADİSİ ŞERİFLERLE SABİT HERGÜN HER NAMAZDAN SONRA OKUYALIM İNŞAALLAH … ) 

Okunuşu:

Allahümme ente Rabbî lâ ilahe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vâ’dike mes’tetâtü eûzü bike min şerri mâ sanâtü ebû’ü leke bi-nîmetike aleyye ve ebû’ü bizenbî fağfirlî feinnehû lâ yağfıruz-zünûbe illâ ente” 

Anlamı:

«Allah’ım! Sen benim Rabbimsin. Sen’den başka ibâdete lâyık ilâh yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Sen’in kulunum. Ezelde Sana verdiğim sözümde ve vaadimde hâlâ gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden Sana sığınırım. Bana lutfettiğin nîmetleri yüce huzûrunda minnetle anar, günâhımı îtirâf ederim. Beni affet, şüphe yok ki günahları Sen’den başka affedecek yoktur.»” 

Rasûl-i Ekrem Efendimiz sözlerine devamla şöyle buyurur: 

“Her kim, bu Seyyidü’l-İstiğfârı sevâbına ve fazîletine bütün kalbiyle inanarak gündüz okur da o gün akşam olmadan ölürse cennetlik olur. Yine her kim, sevâbına ve fazîletine gönülden inanarak gece okur da sabah olmadan ölürse cennetlik olur.” (Buhârî, Deavât, 2, 16; Ebû Dâvûd, Edeb, 100-101) 

Bu duânın hulâsa-i meali: Ya Rabb, ben cürm ü kusurlarımı i’tirâf eylerim, tevbe ve istiğfar ederim, ni’metlerinin şükründen âcizim, beni afv ü mağfiret eyle, demektir.

Ayrıca Namazlardan Sonra Eftal olan alttaki Fatiha Suresi ve ayetler : 

 • 1.FATİHA SURESİ OKUNACAK
 • 2.AYETEL’KÜRSİ OKUNACAK
 • 3.AL-İ İMRAN’daki 18.Ayeti OKUNACAK

Şehidallahü ennehu la ilahe illa hüve vel melaiketü ve ulül’ilmi kaimem bilkıst, la ilahe illa hüvel ‘azizül’hakıym.” -18.Ayet 

Subhanallahi velhamdülillahi vela ilaheillallahu vallahuekber vela havle vela kuvvete illa billah adedema alimallahu teala ve zinete ma alimallahu teala ve mil ema alimallahu teala 

MANASI :  

Allâh-u Te’âlâ’nın bildikleri adedince, Allâh-u Te’âlâ’nın bildikleri tartısınca ve Allâh-u Te’âlâ’nın bildiği şeyler dolusunca Allâh-u Te’âlâ münezzehtir, bütün hamdler Allâh-u Te’âlâ’ya mahsustur, Allâh-u Te’âlâ’dan başka ilah yoktur. Allâh-u Te’âlâ’nın yardımı olmadan hiçbir güç ve kuvvet yoktur. 

ALTTAKİ DUA ALLAH’IN İSİMLERİYLE YAPILACAK DUADIR  … 

Evliyaların Dilek Duası (Dikkat Çok Kuvvetli Duadır Okurken Dikkatli ve Ciddi Okuyun ) 

 1. Lahavle Vela kuvvete illa billahil aliyyil azim
 2. Allahümme inni eseluke ya kadimu
 3. Ya daimu
 4. Ya vitru
 5. Ya ehadu
 6. Ya samedu
 7. Ya hayyum
 8. Ya kayyum
 9. Ya zelcelali Vel ikram
 10. Fein tevellev fekul
 11. Hasbiyallahü lailaheillahu Ve Aleyhi tevekkeltü Ve hüve rabbil arşil azim  

Ayrıca bir de bu dua Rızık bereket için salavat SABAH NAMAZININ SÜNNETİNDEN SONRA okunabilir … 

Ya Allah 
Ya Hayy
Ya Kayyum
Ya Vahid 
Ya Ehad
Ya Vacid 
Ya Cevad
Ya Kerim 
İnfehna minke bi nefhati hayrin inneke ala kulli şey’in kadir … 

5 – “Kim sabah kalkarken üç defa, Sabah Namazından sonra ve Geceye Girerken yani her akşam namazından sonra ” 

Eûzü billâhi’s-Semî’ıl-Alîmi mine’ş-Şeytânirracîm ( 3 kere söylenecek sonra alttaki Haşr suresinden ayet-i kerime’ye geçilecek ) 

Anlamı: Allah’ın rahmetinden kovulmuş olan şeytandan, işiten ve bilen Allah’a sığınırım ’ der ve

Haşir Sûresi’nin sonundan üç âyet okursa, Allah o kimseye akşama kadar duâ ve istiğfar etmek üzere yetmiş bin melek vazifelendirir. O günde ölürse şehid olarak ölür.

( Sabah Namazından ve Akşam Namazından Sonra ) Haşr suresinin son üç ayeti 

 • HÜVALLAHÜLLEZİ LA İLAHE İLLA HÜ, ALİMÜLĞAYBİ VEŞŞEHADEH, HÜVERRAHMANÜRRAHİM.
 • HÜVALLAHÜLLEZİ LA İLAHE İLLA HÜ, ELMELİKÜL KUDDÜSÜSSELAMÜL MÜMİNÜL MÜHEYMİNÜL AZİZÜL CEBBARÜL MÜTEKEBBİR, SÜBHANALLAHİ AMMA YÜŞRİKÜN.
 • HÜVALLAHÜL HALİKÜL BARİÜL MUSAVVİRU LEHÜL ESMAÜLHÜSNA, YÜSEBBİHÜ LEHÜ MA FİSSEMAVATİ VEL ARD. VE HÜVEL AZİZÜL-HAKİM.

( Sadakallahü’l-Âzim ) 

6 – AMENERRASULÜ SURESİNİ OKUMANIN FAYDALARI ( Yatsı Namazından Sonra Okunmalıdır ) ;

Amennerresulü okunan eve 3 gün şeytan girmez . Okuyan ALLAH’ın sevgisini kazanır.ALLAH’ın himayesine girer.  Okuyana ferahlık verir. Bütün arzuları ayağına gelir. Yatsıdan sonra okuyan geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevaba nail olur.Abdullah ibni Mesud (Radıyallahü Anh) dedi ki; “Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’e Miraç’ta üç hususi şey verilmişti. Birincisi, beş vakit namaz, ikincisi, Amenerrasulü, üçüncüsü, ümmetinden Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmadan ölenlerin günahlarına şefaat etme.” 

2/BAKARA-285: Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü’minun, küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kalu semi’na ve ata’na gufraneke rabbena ve ileykelmesir.

2/BAKARA-286: La yükellifullahü nefsenilla vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet, rabbena latüahızna innesiyna ev ahta’na, rabbena vela tahmil aleyna ısran kema hameltehü alelleziyne min gablina, rabbena vela tühammilna, mala takatelena bih, va’fü anna, vağfirlena, verhamna, ente mevlana fensurna alel gavmil kafiriyn. 

 

AMENERRASULÜ’NÜN MEALİ: 

 

2/BAKARA-285: O peygamber de kendisine Rabbinden indirilene iman etti, Mü’minler de (onlardan) her biri Allah’a, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandı.”Onun (Allah’ın) peygamberlerinden hiç birini diğerlerinin arkasından ayırmayız (hepsine inanırız), dinledik, (kabul ettik) emrine itaat ettik, Ey Rabbimiz, mağfiretini isteriz. Son varışımız ancak sanadır” dediler.

2/BAKARA-286: Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başkasını yüklemez. Herkesin kazandığı hayır faidesine, yaptığı şer kendi zararınadır. “Ey Rabbimiz, unuttuk, yahut yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme. Ey Rabbimiz, bizden evvelki ümmetlere yüklediğin gibi üstümüze ağır bir yük yükleme, Ey Rabbimiz takat getiremeyeceğimizi bize taşıtma. Bizden sadır olan günahları sil, bağışla, bizi esirge. Sen mevlamızsın bizim. Artık kafirler ruhuna karşı bize yardım et

7 – Hergün 10 ya da diğer bir rivayette ise 11 Defa diye müjdelenen çok önemli bir hadis-i şeriftir.Mutlaka Okuyunuz. Tirmizi de Geçen Sahih Hadis-i Şeriftir. 40 Milyon Hasene Kazandıran duadır.  

Eşhedü en lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh, ilâhen vâhiden, ehaden sameden lem yettahiz sâhibeten ve lâ veleden velem yekun lehu kufuven ehad

Sabah’ın Sünneti ile Farzı Arasında Okunacak – Sabah namazında sünnet ile farz arası ( 100 defa ) aşağıdaki güzel zikir 

Subhanallahi ve bi hamdihi subhanallahil aziym. Estağfirullah ve etübu ileyh 

Fazileti: 

Her kim Sabah namazında sünnet ile farz arası 100 kere okusa, sen kaçsan dünya peşine koşar (Hadis-i Şerif)

8 –Aşağıdaki Zikiri Bol bol Yapınız İnşaAllah sayısız sevabı ve faydası vardır

SubhanAllahi ve bihamdihi, adede halgıhi, ve rida nefsihi, ve zinetah arşihi, ve midade kelimatihi ” 

Anlamı : 

Allah’ı tesbih Ederim Hamd Ederim, yarattıklarının sayısınca, Yüce Zatını razı edecek derecede, Arşın tartısınca, kelimelerinin mürekkebince” 

9 –Sabah – Akşam 7 defa Tevbe suresinin sonunda olan bu Alttaki Ayeti yedi defa okuyanın her istediğinin Olması rivayet edilir 

Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hu, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arsil-azîm

okuyanin dünya ve ahiret isine Allah kâfi gelir 

10 –TAC SALÂTI-TAC SALAVÂTI-TAC SİGASI-SALAVÂTI TAC 

Bismillâhir rahmânir rahîm.

 Allahümme salli alâ Seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammed sâhibid Tâci vel-miğrâci vel-burâkı ve’l-alem. Dâfi `il-belâa’i vel-vebâa’i vel-kahti vel-Merazi vel-elem. İsmühü maktûbüm merfu um meşfu um menkûşün fil levhi vel-Kalem. Seyyidil arabi vel-acem. Cismühu mukaddesum Mu attarum mütaherum münevverun fil-Beyti vel-haram. Şemsid duhâ bedrid Dücâ sadril ulâ nuril Hüdâ kehfil verâ misbâhiz zulem. Cemîliş şiyemi Şefî ıl-Umem. Sâhibil cûdil-kerem. Vallâhü âsımühü. Ve Cibrîlü hâdimüh. Vel-burâku merkebühü. Vel-miğrâcü seferuhü Ve sidratül-Müntehâ mekamüh. Ve Kâbe gavseyni matlübühü. Vel-matlûbü maksûdühü Vel-maksûdü mevcûdüh. Seyyidil mürselîn. Hâtemin nebiyyîne şefi ıl müznibîn. Enîsil garîbîne rahmetil lil âlemîn. Râhatil aşikîn. Murâdil müştâkîn. Şemsil ârıfîn. Sirâcis sâlikiin. Misbâhil mukarrebin. Mühibbil fukarâai vel-mesâkiin. Seyyidis sekaleyn nebiyyil harameyn. İmâmil kıbleteyn.Vesiyletina fid dâreyn. Sâhibi Kâbe gavseyni mahbûbi rabbil meşrikayni vel-mağribeyni Ceddil Hasani vel-Hüseyini Mevlânâ ve mevlâs sekaleyni Ebîl Kâsimi Muhammed’in ibni Abdillah nûrim min nûrillahi yâ eyyühel müştâkûne bi nûri cemâlihî Sallû aleyhi ve âlihî ve ashâbihî ve sellimû Teslîmâ.

 

11 –Sabah Namazlarından sonra Çok Büyük Bir Korunma Duası 

Her kim her sabah bu duayı okursa, kimsenin ona yolu yoktur. Yani ne zehir, ne sihir (büyü), ne de zalim bir sultan (ya da bir yönetici, patron) ona zarar veremez.  

 

Okunuşu: 

Bismillâhillezî lâ yedurru measmihî şey’un fî-l (ea)rdi ve lâ fis-semâi ve hüves-semîul alîm.  

 

MANASI: 

Yüce ALLAH’ın İsmiyle hareket ederim o yüce ALLAH ki O nun mubarek ismiyle hareket edildiği vakit yerde ve gökte hiçbirşey okuyana zarar veremez O yüce ALLAH her şeyi en iyi işiten ve en mükemmel bir şekilde bilendir. 

 

Bu Duanın Havassı: 

Enes bin Malik’e (R.A.) Peygamber Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi Vesellem) buyurdular ki:  “Her kim her sabah bu duayı okursa, kimsenin ona yolu yoktur. Yani ne zehir, ne sihir (büyü), ne de zalim bir sultan (ya da bir yönetici, patron) ona zarar veremez.” 

 

12 – NAMAZ SONRASI GÜZEL BİR DUA

 • 26/ŞUARÂ-78: Beni yaratan da hidayete erdiren de O’dur.
 • 26/ŞUARÂ-79: Ve beni yediren ve içiren, O’dur.
 • 26/ŞUARÂ-80: Ve hastalandığım zaman bana şifa veren, O’dur.
 • 26/ŞUARÂ-81: Ve beni öldürecek, sonra (da) beni diriltecek olan, O’dur.
 • 26/ŞUARÂ-82: Ve dîn günü, benim hatalarımı mağfiret etmesini umduğum da O’dur.
 • 26/ŞUARÂ-83: Rabbim bana hikmet bağışla ve beni salihlere dahil et.
 • 26/ŞUARÂ-84: Ve beni, sonrakilerin lisanlarında sadık kıl (sonraki nesiller arasında benim anılmamı sağla).
 • 26/ŞUARÂ-85: Ve beni, ni’metlendirilmiş cennetlerinin varislerinden kıl.
 • 26/ŞUARÂ-86: Ve babamı mağfiret et, muhakkak ki o dalâlette kalanlardan oldu.
 • 26/ŞUARÂ-87: Ve beas günü (yeniden dirilme günü, kıyâmet günü) beni mahzun etme.
 • 26/ŞUARÂ-88: Çocukların ve malın fayda vermediği gün (beni utandırma).

13 –  Elem Neşrah Suresi İnşirah Suresi Her Namazdan sonra 10 Kez Okunursa Rahatlık Verir.

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Elem neşrah leke sadrek  2- Ve vada’na ‘anke vizreke 3- Elleziy enkada zahreke 4- Ve refa’na leke zikreke 5- Feinne me’al’usri yüsren 6- İnne me’al’usri yüsren 7- Feiza ferağte fensab 8- Ve ila rabbike ferğab 

Anlamı 

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.

Senin için bağrını açmadık mı? 2-İndirmedik mi senden o yükünü? 3-O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü?  4-Senin şanını yüceltmedik mi? 5-Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var. 6-Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var! 7-O halde boş kaldığında yine kalk yorul!  8-Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O’na doğrul !

14 –  Salavatı Fatih Duası, 

Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedinil fatihı lima uğlika vel hatimi li ma sebeka ven nasırıl hakkı bil hakkı vel hadi ila sıratıkel müstekıymi sallellahü aleyhi ve ala alihi ve ashabihi hakka kadrihi ve mikdarihil aziym” 

Salavatı Fatih Duası Manası ;

Allahım! Kapalılıkları açan, geçmişe son veren, hakka hakikatla destek olan, mahlukatı senin doğru yoluna ileten Efendimiz Muhammed’e O’nun aline ve ashabına O’nun yüce kadr ü kıymetince salat eyle selam eyle ve O’nu mübarek kıl. 

Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki;  “Kim bu salavati okursa benim sefaatim ona vacib olur.” “Her kim bana salavat verirse sonunda bunu okusun.”

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve enzilhül münzelel mukarrebe indeke yevmel kiyâmeti 

15 – Günde 3 defa okuyunuz Çok tesirli bir Salavattır. Umulur ki Efendimiz S.A.V i göresiniz. Tesirini yaşadıklarını söyleyenler var.

Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve Ademe ve Nuhin ve İbrahime ve Musa ve İsa vema beynehum. Minen’nebiyyine vel murselin. Salavatullahi ve selamuhu aleyhim ecmain” 

16 –  40 Gün Sabah Namazından Sonra Okunması Eftaldir

Okunuşu 

Allâhümme salli alê seyyidinê Muhammedin abdike ve rasûlike ve halîlike ve habîbike salâten ergabiha merakiyel ihlasi ve enalü biha ğayetel ihtisası ve sellim tesliymen adede ma ahata bihi ilmüke ve ehsahü kitabüke küllema zekera kezzakirune ve ğafele an zikrihil ğafilun

Anlamı 

Allah’ım! Kulun, resûlün, dostun ve habîbin olan Efendimiz Muhammed’e, beni ihlas merdivenlerine tırmandıracak, bir takım husûsiyetlerin sonuna erdirecek bir şekilde salât eyle. Aynı şekilde ona, Sen’in ilminin ihâtâ ettiği ve kitâbında sayılı bulunan şeyler adedince ve Seni zikredenler zikrettikleri ve Senin zikrinden gâfil olanlar, bu gafletlerinde devam ettikleri sürece selâm eyle. 

17 –  Alttaki duaları Ezberlemek Hacet Namazı için Şarttır.O yüzden bolbol tekrarlamak gerek. Hacet Namazı Nasıl Kılınır  

Allâhumme innî es’eluke mekâidel izzi min arşike ve münteharrahmeti min kitâbike ve’smike’l-a’zami ve ceddike’l-a’la ve kelimâtike’t-tâmmeti.” 

Bu duanın peşinden de esas hacet ile ilgili şu dua okunur:

Allâhummehfeznâ vahfaz ümmete Muhammed fi enhâil âlemi min külli şerrin ve darr. Allâhümme aleyke bi a’dâike ve a’dâinâ ve a’daiddîn. Allahümme şettit şemlehum ve ferik cem’ahum ve mezzikhum külle mümezzak, Vec’al be’sehum beynehum.” 

18 –  Cebrail AS. ‘ ın Peygamber Efendimiz (SAV ) Miraçta okuduğu şeytandan korunma duasıdır. 

Eûzü bi kelimatillahi’t-tammati min şerri ma haleka ve zerae ve berae ve minşerri ma yenzilü minessemai ve min şerri ma ya’rucu fiha ve min şerri fitnetilleyli vennehari ve min şerri külli tarikın illa tarikan yatruku bihayrin ya Rahman.” 

Yukarıda geçen duanın anlamı özetle şudur: 

Bütün yaratıkların şerrinden; gökten inen ve göğe çıkan her şeyin şerrinden; gecenin ve gündüzün fitnesinden; hayra açılan yollar hariç bütün yolların şerrinden, Allah’ın kusursuz kelamlarına (âyetlerine yani Kur’an’a) sığınırım. Ey Rahman olan Allah’ım (beni muhafaza eyle).” 

19 –   ” Allah’ım şanına, azametine, saltanatına yakışanı kadar sana hamd olsun “

Namazlardan sonra Okunması Tavsiye Edilen Salavat : 

Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammed – abdike ve Rasulükennebiyyilümmiy – ve ala aliseyyidina Muhammed – ve azvecihi ümmehatilmüvminin- ve zürriyyetihi ve ehli beyttihi ve sahbihi – kema salleyte ala seyyidina ibrahim – ve ala ali seyyidina ibrahime filalemin – inneke hamidun mecid.- Allahümme ve barik ala seyyidina Muhammed – abdike ve rasulikennebiyyil ümmiy – ve ala ali seyyidina Muhammed – ve azvecihi ümmehetil müvminin – ve zürriyyetihi ve ehli beytihi ve sahbih – kemabarekte ala seyyidina ibrahim – ve ala ali seyyidina ibrahime fil alemin – inneke hamidün mecidün – ve kema yeliku bi azimi şenihi ve şerefihi ve kemalihi – ve ridake anhü ve me tuhibbü ve terde lehu – daime ebeden adede meğlu metike ve midade kelimetike – ve ridanefsike vezinete arşike – efdale salatin ve ekmelehe ve etemmehe – kullema zakerreke ve zakerehuzzekirun – ve kullema  Gafele anzikrike ve zikrihilgafilun – ve sellim teslimen – kezalike – ve ala cemıil enbiya i velmurselin – ve ala alihim ve sahbihim vettebiin – ve ala ehli teatike ecmain – min ehlissemaveti ve ehlil eradine – ve aleyne meahum birahmetike ya – erhamerrahimin

Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki;  “Kim bu salavati okursa benim sefaatim ona vacib olur.” “Her kim bana salavat verirse sonunda bunu okusun.”

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve enzilhül münzelel mukarrebe indeke yevmel kiyâmeti 

20 – Selati Tefriciye ;  ( Bir mü’min her beş vakit namazdan sonra bu salavat-ı şerifeyi 11 defa okursa rızkı kesilmez,maddi ve manevi yüce mertebelere ulaşır. )

Önce ihlas ile 100 defa Estağfirullah el- Azim ve etubu ileyh diye istiğfar edilir. Şeyh Muhammed Tunusi şöyle buyurmuşlardır:

Kim salat-ı tefriciye’yi her gün 21 defa okursa, sanki rızkı semadan yağmur gibi yağar, yerden de nebat gibi biter.

Selati Tefriciye 

Allâhümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ Seyyidinâ Muhammedinillezî tenhallü bihil ukadü ve tenfericu bihil-kürebü ve tukdâ bihil-havâicu ve tünâlü bihir-reğâibü ve hüsnül-havâtimi ve yustaskal ğamâmu bivechihil Kerîm ve alâ âlihî ve sahbihi fî külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma’lûmin lek.” 

21 – Okuduğu Gün veya Gecede Yahut Ayda Ölen Kişinin Allah-u Teala’nın izni ile Bağışlanmış Olarak Ölmesine Vesîle Olacak Bir Zikir.  

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 1. La ilahe illallahu vahdehu VAllahuekber
 2. La ilahe illallahu vahdeh
 3. la ilahe illallahu la şerikeleh
 4. la ilahe illallahu lehül mülkül velehül hamd
 5. la ilahe illallahu vela havle vela kuvvete illa billah.  

22 –  Güzel Bir Salavat 

Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Abdike ve Nebiyyike ve Resulikennebiyyil Ummıyyi ve Ala Alihi ve sahbihi ve sellim ve tesliymen bilkaderi ve Azemeti zatike ve fiy külli vaktin vahiyn.” 

Hz. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem’ in şöyle buyurduğu rivayet edilmektedir:

Kim bu salâtı okursa, ona kıyamet günü şehadet ve şefaat ederim”

Allâhümme salli alâ Muhammediv ve alâ âli Muhammed, kemâ salleyte alâ İbrâhîme ve alâ âli Ibrâhîm ve bârik alâ Muhammediv ve alâ âli Muhammed, kemâ bârekte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîme fi’I- âlemîn inneke hamîdüm mecîd“.

(Allah’ım! Hz. İbrâhim ve Ehl-i beytine rahmet eylediğin gibi Muhammed’e ve Ehl-i beytine de rahmet eyle. İbrâhim ve Ehl-i beytini mübarek kıldığın gibi Hz. Muhammed’ i ve Ehl-i beytini de mübarek kıl. Şüphesiz sen hamde lâyıksın ve yücesin) Buhârî, el-Edebü’l- Müfred (641.hadis)

23 – Cuma Gecesi Diğer günlere göre Daha Eftal olan Salavat ( Hergün de okunur tabiiki )

Aliyyül Kadr Siğası (salavat) cuma gecesi okumanın çok fazileti var.

Allahümme Salli Ve Sellim Ve Barik Ala Seyyidina Muhammedin Nebiyyil Ümmiy El Habibil Alil Kadri El Azimil Cahi Ve Ala Alihi Ve Sahbi.” Amin 

Cuma 100 kere Hiç olmadı en az 1 kere okunursa Kabrine Lahtine Seni Peygamber Efendimiz ( S.A.V ) İndirir Seni Mezarında Peygamber Efendimiz ( S.A.V ) karşılar.

Her gece 10 kere Cuma Gecesi 100 kere Faydalıdır.Rivayetlere göre de Peygamber efendimizi Uyanıkken görme şerefine de Nail olunmaktadır.

24 – Selaten Tüncina;

Bu duayı düzenli olarak okumayı alışkanlık haline getiren kişiler belalardan emin olur, kendine gelebilecek musibetlerden korunur, isteklerine daha çabuk kavuşur ve rızkı daha kolay ve bol olur.

Selaten Tüncina Okunuşu 

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Salâten tünciinâ bihâ min cemî’ıl-ehvâli ve’l âfât. Ve takdıy lenâ bihâ cemî’alhacât ve tütahhirunâ bihâ min cemî’ıs-seyyi’ât ve terfeunâ bihâ ındeke a’led-derecât ve tübelliğunâ bihâ aksa’l gayât. Min cemî’ıl-hayrâti fi’l-hayâti ve ba’del-memât. Amin Ya Mucibe’d-deavad. Amin Velhamdü lillahi Rabbi’l-alemin.” 

Selaten Tüncina Anlamı 

Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e (sav) ve onun ehli beytine salat et. Bu salavat o derece değerli olsun ki: Onun hürmetine bizi bütün korku ve belalardan kurtarsın. Bizim ihtiyaçlarımızı o salavat hürmetine yerine getirsin, bizi bütün günahlardan bu salavat hürmetine temizlesin, o salavat hürmetine bizi derecelerin en üstüne yüceltsin, o salavat hürmetine hayatta ve öldükten sonra düşünülebilecek bütün hayırlar konusunda gayelerin en sonuna kadar ulaştırsın. Ey merhametlilerin merhametlisi bize bunları merhametinle nasip et. Allah-u Tealâ bize kâfidir ve ne iyi bir dost, ne iyi bir vekildir. Ey Rabbimiz, senin mağfiretini dileriz, dönüş yalnız sanadır.”

Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki;  “Kim bu salavati okursa benim sefaatim ona vacib olur.” “Her kim bana salavat verirse sonunda bunu okusun.”

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve enzilhül münzelel mukarrebe indeke yevmel kiyâmeti 

25 – Salavatı Mecule Arapça Okunuşu ve Anlamı  

Allahümme salli ala seyyidina muhammedin tehullü biha uktedi ve tüferricü biha kürbeti ve takdıy biha haceti ve ala alihi ve sahbihi ve sellim” 

Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki;  “Kim bu salavati okursa benim sefaatim ona vacib olur.” “Her kim bana salavat verirse sonunda bunu okusun.”

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve enzilhül münzelel mukarrebe indeke yevmel kiyâmeti 

“Allah’ım! Efendimiz, Önderimiz Muhammed (S.A.V)’e salat ve selam eyle ki, Sen müşkillerimi bu salat yüzünden çözer, sıkıntılarımı bu yüzden açar, düştüğüm bataklıktan beni bu sebeple kurtarır, yanılıp sürçtüğümde beni bu yüzden bağışlar ve ihtiyaçlarımı bu salat sebebiyle giderirsin.”

26 – Hz.Peygamber ( Sallallahu Aleyhi Ve Sellem ) Efendimiz tavsiyesi olan dua : 

“- Ya Muaz ! sana öyle bir Dua öğreteyim ki, onu okumaya devam edersen, Uhud Dağı kadar borcun olmuş olsa, Cenab-ı Hak, onu ödetir.” buyurmuşlardır.

Okunuşu :

Allahümme Malikel’mülki tu’til’mülke men teşaü ve tenziul’mülke mimmen teşaü ve tüizzü men teşaü ve tüzillü men teşaü bi’yedikel’hayr, inneke ala külli şey’in kadir.Tulicul’leyle fin’nehari ve tulicun’nehare fil’leyli ve tuhricul’hayye minel’meyyiti ve tuhricul’meyyite minel’hayy, ve terziku men teşaü bi’gayri hisab.Rahmaned’dünya vel’ahireti ve Rahimehüma, tü’ti men teşaü minhüma ve temneu men teşaü fer’hamni rahmeten tuğnini biha an rahmetin-sivake. Allahümme ağnini minel’fakri vakdı annid’deyne ve teveffeni fi ibadetike ve cihadin fi sebilike.” 

Duaya başlarken Salavat-ı Şerife Okumak Gerekir o yüzden ben genelde Salavat-ı Fatih’i Okurum Alttaki duadan hemen önce ve duadan hemen sonra okuyunuz :

Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedinil fatihı lima uğlika vel hatimi li ma sebeka ven nasırıl hakkı bil hakkı vel hadi ila sıratıkel müstekıymi sallellahü aleyhi ve ala alihi ve ashabihi hakka kadrihi ve mikdarihil aziym” 

Ma’nası :  

” Ey mülkün sahibi olan Allah’ım ! Sen, mülkü dilediğine verirsin ve dilediğinden de mülkü çekip alırsın.Allah’ım, dilediğini aziz edersin, dilediğini de zelil edersin.Hayır ( bütün iyilikler ) senin kudretin elindedir.Gerçek ki senin herşeye gücün yeter. Geceyi gündüze gündüzü de geceye katarsın.Ölüden diri çıkartırırsın, diriden deölü çıkarırsın ve dilediğine de hesapsız ( sayısız ) rızkın verirsin ( Zengin edersin )

Ey dünya ve ahiretin Rahman ve Rahimi olan Allah’ım ! İstediğine o ikisinden de verir, istemediğine vermezsin.( Yanidünya ile ahireti dilediğine verirsin, dilediğine vermezsin ) Allah’ım ! ” Beni fakirlikten, yoksulluktan ve borçlu olmaktan kurtar ve senin yolunda çalışarak ve senin ibadetinde bulunarak vefat ettir.” demektir. 

27 – Güzel bir dua … 

Dünyevi veya Uhrevi Herhangi bir dileği, muradı olan kimse 2 veya 4 rekat namaz kılar. Allah’a Hamdü sena ve Peygamber efendimize Salat Selamdan sonra Aşağıdaki HACET DUASINI Okur.Muradın olması için Allah’tan Niyaz Eyler … 

Okunuşu: Allahümme inni es’elüke tevfika ehli’l-huda, ve a’male ehli’l-yakini ve münasahate ehli’t-tevbeti ve azme ehli’s-sabri, ve cidde ehli’l-haşyeti ve talebe ehli’r-rağbeti ve teabbude ehli’l-vera’i ve irfane ehli’l-ilmi hatta ahafek. Allahümme inni es’elüke mehafeten tahcuzüni an ma’sıyetike hatta a’mele bitaatıke amelen estehikku bihi rıdake ve hatta unasıhake bi’t-tevbeti havfen minke ve hatta uhlisa leke’n-nasihate hubben leke ve hatta etevekkele aleyke fi’l-umuri ve hüsni zannin bike. Sübhane Haliki’n-nur. 

Anlamı:

Allah’ım, Sen’den gerçek imanlı zatların başarısını, ermiş takıylerin amellerini, tevbe ehlinin öğütleşmesini, sabır ehlinin azmini, korku ehlinin ciddiyetini, seni isteyenlerin arzusunu, takva ehlinin ibadetini, ilim erbabının irfanını isterim ki, Sen’den gereği gibi korkayım. Allah’ım, Sana isyandan çekindirecek bir korku ver ki Sana itaat ile öyle amel edeyim, onunla rızana layık olayım, Sen’den korkarak içtenlikle Sana döneyim, sırf Senin sevgini kazanmak için içten öğüt vereyim. Her işte Sana güvenip, Sana sığınayım, Sana hüsn’ü zan besliyeyim. Nurun yaratıcısı Cenab-ı Hakk’a tesbih ederim. 

28 – Sabah namazından sonra ya da Yatsıdan sonra yani uykudan önce ; 

*** Peygamber efendimiz ( Sallallahu Aleyhi Ve Sellem ) buyurmuş: Bir kimse yatmadan önce bu salâvatı açıktan 70 kere okursa, beni rüyasında görür.*** 

Okunuşu :

Allahümme salli alâ rûhi seyyidina muhammedin fil ervâh. Allahümme salli alâ cesedi seyyidina muhammedin fil ecsâd. Allahümme salli alâ gabri seyyidina muhammedin fil kubûr. Allahümme ebliğ rûha seyyidina muhammedin minnî tehıyyeten ve selâten ve selâma. 

Manası :

“Allah’ım, ruhlar içerisinde Efendimiz Muhammed’in ruhuna salât eyle! Allah’ım, vücutlar içerisinde Efendimiz Muhammed’in cesedine salât eyle! Allah’ım, kabirler içinde Efendimiz Muhammed’in kabrine salât eyle! Allah’ım, Efendimiz Muhammed’in ruhuna benden selam, salât ve esenlikler ulaştır.” 

29 – Zenginlik ve Fakirlikten kurtulmak için 100 Kere Okunması Faydalıdır :  

La ilahe illallahül’Melikül’Hakkul’Mü bin” 

30 – Şükür duası: 

Allahümme mâ esbaha bi min nimetin ev bi-ehadin min halkıke, fe minke vahdeke, lâ şerike leke, fe lekel hamdü ve lekeşşükür 

Manası :

Ya Rabbi, bana ve diğer yarattıklarına verdiğin maddi ve manevi nimetlerin sabaha (akşama) kadar bizim yanımızda kalması yalnız Sendendir. Senin ortağın yoktur. Sana hamd ve şükrediyoruz.

[Akşam okurken (Mâ esbaha) yerine (Mâ emsa) demelidir.] 

31 – Esma’ül Hüsna zikirleri 

( Okurken Allah’ın İsimleri’nin ( Esma’ül hüsna’ların  ) Başlarına “Ya ” Eklenerek okunur Örneğin : Ya BÂSIT şeklinde 

EL BÂSITİşlerin büyümesi mal ve paranın bereketi için okunur.Hergün sabah namazından sonra 72 defa Ya Basıt ismini zikredenin rızkı bollaşır.Sıkıntılarından kurtulur.

EL BÂTINYa Batın ismini Hergün 33 kere okuyana Eşyanın sırları görünür ve ilahi sırlar açık açık meydana çıkmış olur.İstediği şeylerden rüyada ve uyanık halde haberdar olur.

EL VÂSİU : Rızkı bollaşır ve ömrü uzar. İhlasla okumayı sürdürenler; bazı sırlara ererler ve manevi perdeler o kişiye kalkar.Ömür uzunluğu, rızık ve sıhhat genişliği için okunur.

EL VÂCİD : Ya Vacid ismini 5 vakit namazların ardından 14 defa zikreden sahip olduğu ve elde ettiği şeyleri kaybetmez. Elindekiler zayi olmaz. Aradıklarını bulma gücüne sahip olur. Hileci ve büyücülerin kötülüklerinden korunur.

EL HAKEM : Ya Hakem ismini zikredenin içi, alemin sırlarıyla dolar.Haklı davasını kazanması için okunur.Allah katında mertebesi yükselir. Eşyaların sırrına vakıf olur. Anlama ve kavrama gücü artar.Günlük zikir sayısı: 68

EL VEHHÂB : Sıkıntısız borçsuz bir hayat için okunur.Dua edilirken 7 defa zikr olunursa duanın kabulune vesile olur. Zeka ve anlama güçlüğü olanlara yazılarak içilirse faydası olur.

EL FETTÂH : Maddi manevi hayırlar için okunur.Darlık ve sıkıntı çekmez.Sabah namazlarının ardından sağ elini kalbine koyarak 71 defa okuyanın kalbi temizlenir.

ER RAHMÂNDünya ve Ahirette Allah’ın sevgilisi olmak için okunur.Farz namazlarının ardından 100 defa Ya Rahman ismini zikreden; Allah’ın rızasını kazandığı gibi, Allah’ın nimetleride ona sunulur.

Er-Rahim : Maddi ve Manevi Rızıklar için okunur.5 vakit namazlarının sonunda Ya Rahim ismini 269 defa okuyanın ahlakı düzelir. Rızkı ve bereketi artar. Hastaysa şifa bulur.

EL – MELİKEmir sahibi olmak, maddi ve manevi güçlü olmak için okunur.Sabah namazının ardından 121 defa Ya Melik ismini zikreden fakirlikten kurtulur. Bu ismi her gün okumaya devam edenler bazı sırlara vakıf olurlar.

EL – MÜ’MİN43 gün, 5 vakit namazların ardından, 136 defa Ya Mü’min ismini zikreden arzusuna kavuşur.

EL – MÜHEYMİN : İnsanların düşüncelerini anlar korunur.Günde 100 defa tenha bir yerde okuyanın kalbi nurlanır. Günde 145 defa okuyan bela, musibet ve düşman şerrinden korunur. İlim ve imanı artar.

Er-RahimMaddi ve Manevi Rızıklar için okunur.5 vakit namazlarının sonunda Ya Rahim ismini 269 defa okuyanın ahlakı düzelir. Rızkı ve bereketi artar. Hastaysa şifa bulur.

EL AZÎZ : 40 gün sabah namazından sonra 40 defa okuyan fakirlikten kurtulur. Kimseye muhtaç olmaz.Düşmanlara galip gelmek için okunur.kendini insanlara sevdirir. İşi ve istekleri geri çevrilmez.

EL MÜTEKEBBİR : İzzete ve refaha nail olmak için okunur.Her gün sabah namazının ardından 664 defa Ya Mütekebbir ismini zikreden itibarlı olur. Her gün müşteri saatinde 262 defa okuyanın bereketi artar.

EL BÂRİ’İşinde Başarılı olur, şöhret bulur.Ya Bari’ ismini 7 gün 100 defa okuyan selamete erer ve afetlerden korunur. Günde 210 defa şems saatinde okuyan; düşmanlarını yener, feraha erer ve zihni, aklı gelişir. En az bir sene okumaya devam eden şifa verir.

EL MUSAVVİR : Ya Musavvir Maksat ve merama ulaşmak için.Ya Musavvir ismini 365 defa hergün okuyan ruhanilerle irtibata geçer.Günde 336 adet okuyan kişi düşmanını dost yapar. Bir istek veya arzu için okunursa okuyanın arzusu gerçekleşir.

EL ĞAFFÂRCuma namazından sonra 100 defa devam eden günahlarından afolunur .Rızkında bereket malında ve evladında hayır bulmak isteyen günde 70 kere “Estağfirullahi innehû kâne Gâffaru” diye zikir ederse muradına erer. Gizli şeylerin esrarına vakıf olur.

EL HÂFIZKötüden ve belalardan korunmak için okunur.Okuyana düşman saldıramaz. Cin, şeytan ve insan şerrinden korunur. Bu isim; korunması için, neye okunursa, o şey muhafaza olur, korunur. Zikir sayısı: 500

ES SEMî’ : Ya Semi Duaların kabulu için okunur. 7 gün oruç tutup, halvete girerek Ya Semi ismini zikreden ulvi ruhların sesini işitir. zikir sayısı: 100

EL ADLYa Adl Adaletli olmak için. Gece yarısından sonra 104 defa Ya Adl ismi zikredildikten sonra bir zalime beddua edilirse; o zalim perişan olur.

EL HAFÎYZUHergün 10 ya da 16 kere okuyana hiçkimse zarar veremez.Bir zalime beddua ederse, bedduası gerçekleşir.

EL HASÎBYa Hasib ismini her gün zikredenin duaları kabul olur. Rızkı çoğalır.Düşman şerrinden korunur. Kötülüklerden muhafaza olur.zikir sayısı: 70

EL MÜCÎB : İhlasla “Yâ Mücib” 60 defa okuyanın Duaların kabul olur.60 defa okuyanın meşru duaları kabul olunur.

EL HAKKYa Hakk ismini zikreden kişi gizli sırlara vakıf olur. La ilahe illallahül’Melikül’Hakkul’Mubin duasını Günde 100 kere okuyan Fakirlikten kurtulup zengin olur.

EL VEKÎL : Rızık kapıları açılır. Allah’tan her türlü yardımı görmek için okunur.Hergün sabah vakti 66 defa Ya Vekil ismini zikredenin rızkı artar. Düşman üzerine zöhre saatinde 66 defa Ya Vekil ismini 66 defa okuyarak beddua edilirse düşman hezimete uğrar.

EL KÂDİR : Abdest alırken her uzvunda zikredilirse Düşman şerrinden emin olur.Her abdest aldıktan sonra 100 defa okuyan düşmanına karşı zafer kazanır.

EL BÂKÎ : Ya Baki ismini 100 defa okuyan korkudan emin olur.Terettüdlü bir işte akşam ile yatsı arasında 1000 defa okursa Allah ona hayırlı tarafı gösterir.Afet ve belalardan uzak olur.

alıntıdır…