Bol Rızık ve Zenginlik için Müzzemmil Suresi oku

Bol Rızık ve Zenginlik için Müzzemmil Suresi oku
Bol Rızık ve Zenginlik için Müzzemmil Suresi oku

Müzzemmil Suresini okumayı adet haline getiren kimsenin, Allah-u Teala gerek dünyaya ait olan, gerekse ahirete mahsus bulunan bütün güçlüklerini kolaylaştırır.

Eğer fakirseniz ve çok az paranız varsa bu dua terkibini düzenli yapınız. insALLAH zengin olursunuz.

Her gece yatsi namazindan sonra

Önce 11 defa salavat okuyunuz.
11 defa Muzzemmil Suresini okuyunuz.
Her Rabbul meşrıkı vel magribi lâ ilâhe illâ huve fettehızhu vekîlâ’ e geldiğinizde (ayet no 9 ) bu ayetten sonra
20 defa ` hasbinallahu ve nimelvekil` zikredin sonra 11 defa salavat-ı serife okuyunuz.

Allah rızkınıza bereket verecek ve zengin olacaksınız. Bu uygulamayı yapmak garantilidir ve denenmiştir.
Sure-i Muzzemmil rızk için iksir dir.

 

MÜZZEMMİL SURESİ  

Bismillahirrahmanirrahim

Yâ eyyuhâl muzzemmil (muzzemmilu).
Ey örtünüp gizlenen!

Kumil leyle illâ kalîlâ (kâlilen).
Az bir kısmı hariç olmak üzere gece kalk!

Nısfehû evinkus minhu kalîlâ (kâlilen).
Onun (gecenin) yarısı veya ondan (yarısından) biraz eksilt.

Ev zid aleyhi ve rettilil kur’âne tertîlâ (tertilen).
Veya onu daha arttır. Ve Kur’ân’ı tane tane güzel bir şekilde oku.

İnnâ se nulkî aleyke kavlen sekîlâ (sekîlen).
Muhakkak ki Biz, sana yakında ağır bir söz ilka edeceğiz (ulaştıracağız).

İnne nâşietel leyli hiye eşeddu vat’en ve akvemu kîlâ (kîlen).
Muhakkak ki gece kalkışı (meşakkatli fakat) tesir bakımından daha kuvvetli ve okuyuş bakımından daha sağlamdır.

İnne leke fîn nehâri sebhan tavîlâ (tavîlen).
Muhakkak ki senin için gündüzleyin uzun meşguliyet vardır.

Vezkurisme rabbike ve tebettel ileyhi tebtîlâ (tebtîlen).
Ve Rabbinin İsmi’ni zikret ve herşeyden kesilerek O’na ulaş.

Rabbul meşrıkı vel magribi lâ ilâhe illâ huve fettehızhu vekîlâ (vekîlen).
O (Allah), doğunun ve batının Rabbidir. O’ndan başka İlâh yoktur. Öyleyse O’nu vekil edin.

Vasbir alâ mâ yekûlûne vehcurhum hecran cemîlâ (cemîlen).
Ve onların söyledikleri şeylere sabret. Ve güzel bir ayrılış ile onlardan ayrıl.

Ve zernî vel mukezzibîne ulîn na’meti ve mehhilhum kalîlâ (kalîlen).
Ni’met sahibi olup yalanlayanları Bana bırak ve onlara biraz mühlet ver.

İnne ledeynâ enkâlen ve cahîmâ (cahîmen).
Muhakkak ki bizim yanımızda (ayaklara bağlanan) ağır zincirler ve alevli ateş vardır.

Ve taâmen zâ gussatin ve azâben elîmâ (elîmen).
Ve boğazı tıkayıp orada kalan yemek ve elîm azap vardır.

Yevme tercuful ardu vel cibâlu ve kânetil cibâlu kesîben mehîlâ (mehîlen).
O gün yeryüzü ve dağlar şiddetle sarsılır ve dağlar dağılmış kum yığını olmuştur.

İnnâ erselnâ ileykum resûlen şâhiden aleykum kemâ erselnâ ilâ fir’avne resûlâ (resûlen).
Muhakkak ki Biz, size, üzerinize şahit olacak bir resûl gönderdik. Firavuna resûl gönderdiğimiz gibi.

Fe asâ fir’avnur resûle fe ehaznâhu ahzen vebîlâ (vebîlen).
Fakat firavun resûle asi oldu. Bunun üzerine onu çok ağır bir yakalayışla ahzettik (tutup aldık).

Fe keyfe tettekûne in kefertum yevmen yec’alul vildâne şîbâ (şîben).
Eğer inkâr ederseniz, o taktirde çocukların saçlarını (korkudan) ağartan o günden kendinizi nasıl koruyacaksınız?

Es semâu munfatırun bihî, kâne va’duhu mef’ûlâ (mef’ûlen).
Sema onunla (o günün şiddeti ile) yarılıp çatlamıştır. O’nun (Allah’ın) vaadi yapılmıştır (yerine gelmiştir).

İnne hâzihî tezkiratun, fe men şâettehaze ilâ rabbihî sebîlâ (sebîlen).
Muhakkak ki bu, hatırlatmadır (öğüttür). Artık kim dilerse, Rabbine (ölmeden önce ruhunu) ulaştıran bir yol ittihaz eder (yol edinir).

İnne rabbeke ya’lemu enneke tekûmu ednâ min suluseyil leyli ve nısfehu ve sulusehu ve tâifetun minellezîne meake, vallâhu yukaddirul leyle ven nehâre, alime en len tuhsûhu fe tâbe aleykum, fakraû mâ teyessere minel kur’ânî, alime en se yekûnu minkum mardâ ve âharûne yadribûne fîl ardı yebtegûne min fadlillâhi ve âharûne yukâtilûne fî sebîlillâhi fakraû mâ teyessere minhu ve ekîmus salâte ve âtûz zekâte ve akridullâhe kardan hasenen, ve mâ tukaddimû li enfusikum min hayrin tecidûhu indallâhi huve hayran ve a’zame ecrâ(ecren), vestagfirûllâh (vestağfirûllâhe), innallâhe gafûrun rahîm (rahîmun).
Muhakkak ki Rabbin, senin ve seninle beraber olanlardan bir topluluğun, gecenin üçte ikisinden daha azında, (bazan) onun yarısında ve (bazan da) onun üçte birinde (Kur’ân okumak, zikir yapmak, kanitin olmak, teheccüd namazı kılmak için) kalktığını biliyor. Ve geceyi ve gündüzü Allah takdir eder, onu sizin asla hesaplayamayacağınızı (gecenin zaman dilimlerini doğru tayin edemeyeceğinizi) bildi. Bu sebeple sizin tövbenizi kabul etti. O halde Kur’ân’dan size kolay geleni okuyun! Sizden bir kısmınızın hasta olacağını, diğerlerinin yeryüzünde, Allah’ın fazlından (rızık) isteyerek dolaşacaklarını ve diğer bir kısmının da Allah’ın yolunda savaşacaklarını bildi. Artık O’ndan (Kur’ân’dan) size kolay geleni okuyun, namazı ikame edin, zekâtı verin ve Allah için güzel bir şekilde borç verin! Ve nefsiniz için hayır olarak ne takdim ederseniz, onu Allah’ın indinde daha hayırlı ve daha büyük bir ecir olarak bulursunuz. Ve Allah’a istiğfar edin (tövbe edip Allah’tan mağfiret dileyin)! Muhakkak ki Allah; Gafur’dur, Rahîm’dir.

 

duaya davet sırlı dualar