Borçlardan Kurtulmak için Okunacak Dua

Borçlardan Kurtulmak için Okunacak Dua

Borçlardan Kurtulmak için Okunacak Dua

“Allâhümmek’fmî bihalâlike an harâmike ve ağninî bi- fadlike ammen sivâk”

Manası: “Allahım! (Pâk) ve helâl (nimetlerin yardımıy­la) şüpheli ve haram şeylerden ve fazl ü kereminle de sen­den başkasına muhtaç olmaktan müstağni kıl (koru), mu­hafaza buyur.”

Bir zât gelip Hazreti Ali (R.A.) Efendimize, ben bor­cumu ödemekten âciz kaldım, bana yardım et, demişti. Hz. Ali (R.A.) Efendimiz:“Rasûlullâh (S.A.V) Efendimizin bana öğrettiği duayı sana öğreteyim. Ona devam edersen, dağ kadar borcun ol­sa bile, Ailâhü Teâlâ o borcunu ödemen için sana sebeb halk eder, ödetir” dedi.

Bismillâhi alâ nefsî ve mâlî ve dînî* Allâhümme raddınî bi kadâike ve bârik lî fîmâ kuddira lî hattâ lâ ühıbbe ta’cîle mâ ahharte ve lâ te’hıyra mâ accelte* 

Manası: “Dinim, nefsim ve malım için şimdiden besmeleyi hazırladım. Allah’ım! Beni hükmüne rıza gös-terenlerden kıl ki, benim için tehir ettiğinin ta’cilini, peşini vereceğinin te’hirini sevmeyeyim.” 

Peygamberimiz (s.a.v.) buyurdu:

“Geçim sıkıntısı ve darlığı içinde kıvranan kim¬senin (bu duayı) okumasına mani olan nedir?” (Yani bu duayı okuyan maişet darlığı çekmez demektir.)

Sübhânellâhi ve bi hamdihî sübhâneilâhil azıymi estağfirullâh*

Birisi Rasulüllah’a geldi ve:

“Yâ Resulallâh! Fakirim, elimde hiçbir şeyim yoktur.” dedi.

Rasulü Ekrem (s.a.v.): “Sen meleklerin yaptığı istiğfarı, mahlukatın getirdiği teşbihi bilmiyor musun? O adam: “O teşbih nedir?” dedi.

Rasulü Ekrem: (s.a.v.) bu teşbihi okudu ve: “Bu teşbihi imsaktan sonra güneş doğmadan evvel yüzer defa okuyunuz. Dünya kendiliğinden ayağınıza gelir ve her bir kelimesi için de Allah Teala bir melek yaratır, kıyamete kadar teşbih eder ve sevabı senin defterine yazılır.”

Allâhümme fâricel hemmi ve kâşifel ğammi mücîbe da’vetil mudtarrîne rahmâned dünyâ vel âhırati

Ibnü’s-Sünnî, Ibni Ömer (r.a.)’dan rivayet etmiştir. 311 İhya-i Ulûmi’d-Dîn.

ve rahıymehümâ erite terhamünî ferhamnî bi rahmetin tuğnînî bihâ an rahmeti men sivâk*

İsa (a.s.) ümmetine hitaben buyurdu:

“Bir insanın dağ kadar altın borcu olsa da bu du¬aya devam etse, Allah Teala borcunu ödettirir.”

Bu duayı Rasulü Ekrem (s.a.v.), Hazreti Ebu Be¬kir’e öğretmiştir. Bu duaya devam edenler az bir zamanda borçtan kurtulurlar.