Celcelutiye Duası Okunuşu ve Anlamı

Celcelutiye Duası Okunuşu ve Anlamı 

Celcelutiye Duası Okunuşu ve Anlamı
Celcelutiye Duası Okunuşu ve Anlamı

Bu dua dilek, rızık ve düşmandan, kaza beladan korunma için okunur. Öncesinde 2 rekat namaz kılmak daha faziletlidir.

1
Bede’tü bi bismillahi rûhî bihihtedet
İlâ keşfi esrârin bi bâtınihintavet

Sırların hazinesi olan bismillah ile başlarım.
Onun ile o hazineyi keşfederim.

2
Ve salleytü bissânî alâ hayri halkıhî
Muhammedin men zâhad dalâlete velğalet

Ardından mahlukatın en hayırlısı, dalalet ve yanlışlıkların ortadan
kaldırıcısı Muhammed’e salat getiririm.

3
İlâhi lekad aksemtü bismike dâıyen
Bi âcin mâhûcin celcelûtin celcelet

İlahi! Kusursuz olan Allah, Ehad, Bedi’ ve Kadir isimlerini şefaatçi
kılıp niyazla senden istiyorum.

4
Seeltüke bi ismil muazzami kadruhû
Ve yessir ümûri yâ ilâhî bi salmehet

Kadri muazzam olan isminin hürmetine senden niyaz ediyorum,
Yâ ilahi işlerimi kolaylaştır.

5
Ve yâ hayyü yâ kayyûmü edûke râciyen
Bi âcin eyûcin celcelûtin helhelet

Yâ Hayy Yâ kayyum! Allah Ehad, Bedi’ ve Bâsıt isimlerini şefaatçi
kılarak sana yalvarıyorum.

6
Bi samsâmin tamtâmin ve yâ hayra bâzihın
Bi mıhrâşin mihrâşin bihin nâru uhmidet

Ey yaratmanın en yükseğinde bulunan, Sabit ve Cebbar isimlerinin
hakkı, uyumaz sıfatın ve ateşleri söndüren Halim isminin hürmetine!

7
Bi âcin ehûcin yâ ilâhî mühevvicin
Ve yâ celcelûtin bil icâbeti helhelet

Ey çabuk imdada koşan Rabbim! Allah, Ehad isimlerinin ve dualara
süratle cevap veren Bedi’ ismin hürmetine sana yalvarıyorum.

8
Li tuhyî hayâtel kalbi min denesin bihî
Bi kayyûmin kâmes sirru fîhi ve eşrakat

Kayyum ismin hürmetine, kalbimi kirlerinden temizleyerek ihya et.
Ona senin sırrın yerleşip ışık saçsın.

9.
Aleyye dıyâün min bevârikı nûrihî
Felâha alâ vechî senâün ve ebrakat

O sırrın nurunun parıltılarından üzerimde bir aydınlık bulunsun.
Böylece yüzümde bir ışık zuhur edip parlasın.

10
Ve subbe alâ kalbî şeâbîbû rahmetin
Bi hıkmeti mevlânel kerîi fe entakat

Kalbime rahmet sağanakları dökülsün de onu kerim olan mevlamızın
hikmet incileriyle dile getirsin.

11
Ehâtat biyel envâru min külli cânibin
Ve heybetü mevlânel azıymi binâ alet

Her yandan beni nurlar kuşatsın da büyük mevlamızın heybeti bizi
kaplasın.

12
Fe sübhâneke allâhümme yâ hayra bâriin
Ve yâ hayra hallâkın ve ekrame men beat

Seni tesbih ederim, ey yaratma ve yoktan varetme mertebesinin en
yükseğinde bulunan ve ölüleri en kerimane dirilten Allahım!

13
Fe bellığnî kasdî ve külle meâribi
Bi hakkı hurûfin bil hicâi tecemmeat

Bir araya getirilmiş heca harflerinin hakkı için beni maksatlarıma ve
her türlü ihtiyaçlarıma erdir.

14
Bi sirri hurûfin ûdiat fî azıymetî
Bi nûri senâil ismi ver rûhi kad alet

Yüce ismi azamın ve Kur’anın her tarafı kuşatan nuruyla irademe
yerleştirilen harflerin sırrı hürmetine

15
Efıd lî minel envâri feydate müşrıkın
Aleyye ve ahyî meyte kalbî bi taytafet

Nurlardan üzerime ışık saçacak bir feyiz akıt ve ismi Hakîminle
kalbimin cansızlığına hayat ver.

16
Elâ ve elbisennî heybeten ve celâleten
Ve küffe yedel a’dâi annî bi ğalmehet

Ne olur Cebbar isminle bana bir heybet ve celal giydir ve
düşmanlarımın ellerini benden çek.

17
Elâ ve ahcübennî min adüvvin ve hâsidin
Bi hakkı şemâhın eşmehın sellemet semet

Kadri Yüce, Selam, Aziz ve Celil isimlerinin hürmetine beni her türlü
düşman ve hasetçiden koru.

18
Bi nûri celâlin bâzihın ve şerantahın
Bi kuddûsin berkûtin bihiz zulmetüncelet

Bunu Celal, Rauf, Münezzeh, Kuddus ve kendisiyle karanlıkların
dağıldığı Rahim isimlerinin nuruyla lütfet.

19
Elâ vakdı yâ rabbâhü bin nûri hâcetî
Bi nûri eşmehın celyâ serîan kadinkadat

Ey rabbim, o nur ile ihtiyaçlarımı gider.
Selam ve Hayy isminle hacetimi süratle yerine getir.

20
Biyâhin ve yâyûhin nemûhin esâliyen
Ve yâ âliyen yessir ümûrî bi saysalet

Mabud, Hu, Samed ve Şehid isimlerinin hürmetine ey Yüce!
Kafi isminle işlerimi kolaylaştır.

21
Ve emnahnî yâ zel celâli kerâmeten
Bi esrâri ılmin yâ haliymü bikencelet

Ey celal sahibi ve ey Halim! Senin yardımınla açılacak bir ilmin
sırlarıyla bana bir ikram lütfeyle.

22
Ve hallısnî min külli hevlin ve şiddetin
Bi nassı hakıymin kâtııs sırri esbelet

Sırları kesin ve inkişaf etmiş Kuranı Hakimin nurani ve açık
ifadeleriyle beni her türlü korku ve sıkıntıdan kurtar.

23
Ve ahrisnî yâ zelcelâli bi kâfi kün
Eyâ câbiral kalbil kesiyri minel habet

Ey celal sahibi ve ey kırık gönülleri üzüntüden kurtarıp saran.
“Kün”ün Kefi hürmetine beni koru.

24
Ve sellim bi bahrin ve a’tınî hayra berrihâ
Fe ente melâzi vel kürûbi biken celet

Tehlikeler deryasında beni güvende kıl ve hayırlı bir sahile çıkmayı
nasib eyle. Sensin benim sığınağım.
Sıkıntılar ancak seninle ortadan kalkar.

25
Ve subbe aleyyer rizka sabbete rahmetin
Fe ente racâül âlemiyne velev tağat

Rahmet olan yağmurun sağnağı gibi üzerime rızık yağdır. Her ne
kadar günahta aşırı gitseler de alemlerin ümidi yalnız Sensin.

26
Ve asmim ve ebkim sümme a’mi adüvvena
Ve ahrıshüm yâ zelcelâli bi havsemet

Ey celal sahibi! Basir isminin hürmetine düşmanlarımızı sağır dilsiz,
kör ve konuşamaz eyle.

27
Ve fi havsemin mea devsemin ve berâsemin
Tehassantü bil ismil azıymi minel ğalet

Alim ve Ğani isimlerinle beraber Sabur isminin kalasına sığınarak
yanlışlıktan korunurum.

28
Ve a’tıf kulûbel âlemiyne bi esrihâ
Aleyye ve elbisennî kabûlen bi şelmehet

Baştan başa bütün mahlukatın gönüllerini bana lütufla çevir ve
Fettah isminle bana makbuliyet elbisesi giydir.

28
Ve ellif kulûbel âlemîne cemîahâ
Alâ risâletin nûri ve e’tihâl kabûle bi şelmehet

Dünyadaki herkesin kalplerini topluca risale-i nûr’a ısındır ve Fettah
isminle ona makbuliyet elbisesi giydir.
(Üstad bir üstteki beyit yerine bunu okurmuş.)

29
Ve yessir ümûrana yâ ilâhî ve a’tınâ
Minel ızzi vel ulyâ bi şemhın ve eşhamet

Yâ ilahi! Selam ismin hürmetine işlerimizi kolaylaştır ve bize izzet ve yücelik ver.

30
Ve esbil aleynes setra veşfi kulûbenâ
Fe ente şifâün lil kulûbi minel ğaset

Üzerimize af örtüsünü ger ve kalplerimize şifa ver. Kalpleri
temizleyip şifaya kavuşturan yalnız sensin.

31
Ve bârik lena allâhümme fi cem’ı kesbinâ
Ve hulle ukûdel usri bi yâyûhin irtehat

Allahım, Hu ismin hürmetine bütün rızkımızda bize bereket ihsan
eyle ve güçlük düğümlerini çöz de rahatlayalım.

32
Biyâhin ve yâyûhin ve yâ hayra bâzihın
Ve yâ men lenel erzâku min cûdihî nemet

Ey gerçek Mabud, yâ Hu ve yâ hayrel halikin!
Ve ey bizim için rızıklar onun cömertliğinden coşup gelen.

33
Neruddü bikel a’dâe min külli vichetin
Ve bil ismi termîhim minel bu’di biş şetet

Her yönden gelen düşmanı senin yardımınla def ederiz.
Sen de isminle onlara uzağa atar ve onları dağıtırsın.

34
Ve ahzilhüm yâ zelcelâli bi fadli men
İleyhi seat dabbül felâti ve kad şeket

Ey Celal sahibi! Çöl kelerinin yanına koşarak gelip şikayetini arzettiği
zatın hürmetine onları yüzüstü ve yardımsız terket.

35
Fe ente racâi yâ ilahî ve seyyidî
Fe fülle lemîmel ceyşi in râme bî abet

Yâ ilahi benim ümidim ve seyyidim yalnız sensin.
Beni tahkir etmek isteyen ordunun düzenini dağıt.

36
Ve küffe cemiyâl mudırrîne keydehüm
Ve annî bi aksâmike hatmen ve mâ havet

Kesin yeminlerin muhtevaları hürmetine,
bütün zararlıların tuzaklarını benden defet.

37
Fe yâ hayra mes’ûlin ve ekrame men a’ta
Ve yâ hayra me’mûlin ilâ ümmetin halet

Ey eski ümmetlerden beri kendisinden dilekte bulunulanların en hayırlısı,
ihsanda bulunanların en kerimi ve ümit kapılarının en değerlisi

38
Ekıd kevkebî bil ismi nûran ve behceten
Meded dehri vel eyyâmi yâ nûru celcelet

Ey gizliliklere ismiyle nüfuz eden Nur!
Isminle yıldızımı çağlar ve asırlar boyu nurlu kıl ve parlamaya devam ettir!

39
Biâcin âhûcin celmehûcin celâletin
Celîlin celcelûtin cemâhin temehracet

Senin Allah, Ehad, …, Celâl, Celîl, Bedi’, …, isimlerin hep parlamaktadırlar.

40
Bi ta’dâdi ebrûmin ve simrâzi ebramin
Ve behrati tibrîzin ve ümmin teberreket

Bütün dualara kesin cevap veren isimlerini sayarak…
O isimlerinin ortaya çıkıp parlamasıyla çevrenin bereketiyle..

41
Tükâdü sirâcün nûri sirran beyâneten
Tükâdü sirâcüs sürci sirran tenevverat

Nurun kandili gizli fakat açık bir biçimde tutuşturulur.
Kandiller kandili gizli olarak nurlanır.

42
Bi nûri celâlin bâzihın ve şerantahın
Bi kuddûsi berkûtin bihin nâru uhmidet

İzzet, azamet, celal ve kibriya sahibi münezzeh ve mukaddes olan
zat-ı Rahimin nuruyla küfrün ateşi söndürülür.

43
Biyâhin ve yâyûhin nümûhin esâliyen
Bi tamtâmin mihrâşin li nâril ıdâ semet

Mabudu bil hak, Hu, Samed, Zul batş Cebbar ve Halim olan zatın
yardımıyla düşmanlarının ateşini bastıracak.

44
Bi hâlin ehîlin şel’ın şel’ûbin şâliın
Tahiyyin tahûbin taytahûbin tayyattahet

Gerçek Ma’bud, Hak olan ve hakkı gerçekleştiren Cemil, Vedud ve
Mucib olan zatın yardımıyla insanlara kendini sevdirecektir.

45
Enûhın bi yemlûhın ve ebrûhın uksimet
Bi temliyhı âyâtin şemûhın teşemmehat

46
Ebâzîha beyzûhın ve zeymûhın ba’dehâ
Hamârûhı yeşrûhın bi şerhın teşemmehat

47
Bi belhın ve simyânin ve bâzûhın ba’dehâ
Bi zeymûhın eşmûhın bihil kevnü ummirat

48
Bi şelmehatin akbil düâi ve kün meıy
Ve kün lî minel a’dâi hasbî fe kad beğat

Hak isminin hürmetine duamı kabul et, benim yanımda ol,
düşmanlarıma karşı bana kafi gel. Çünkü artık onlar çok ileri gittiler.

49
Fe yâ şemhasâ yâ şemhasâ ente şemlehâ
Ve yâ aytalâ hatlür riyâhı tehalhalet

Ey Rab, ey Rahman! sen hak ma’budsun. Ey kuvvetli yardımcım!
Şiddetli fırtınalar peşpeşe kopmaktadır.

50
Bikel havlü ves savlüs şedîdü li men etâ
Libâbi cenâbike veltecâ zulmetüncelet

Korunmak ve düşmana şiddetli hücum gerçekleştirmek ancak senin
yardımınladır. Senin yüce kapına sığınanın karanlığı dağılır.

51
Bi tâha ve yâsîn ve tâsîn kün lenâ
Bi tâsim mîmin lis seâdeti ıkbelet

Ta ha, ya sin, ta sin , ve ta sin mim ile bize yönelip gelen bir saadete
ermek için bizim yardımcımız ol.

52
Ve kâfin ve hâyâin ve aynin ve sâdihâ
Kifâyetünâ min külli aynin binâ havet

Kaf ha ya ayn sad ile, bizi dört bir yandan kuşatan kem gözlere karşı
korunuruz ve bu bize yeter.

53
Bi hâmîme aynin sümme sînin ve kâfihâ
Hımâyetünâ minhel cibâlü tezelzelet

Ha mim ayn sin kaf tüm kötülüklerden bizi koruyan sığınağımız
olsun.

54
Bi kâfin ve nûnin sümme hâmîmin ba’dehâ
Ve fî sûretid dühâni sirran kad uhkimet

Kaf, nun, ve ha mim ile ve Duhan suresindeki muhkem kılınmış olan
sır ile bu himayeyi gerçekleştir.

55
Bi elifin ve lâmin ven nisâ ve ukûdihâ
Ve fî sûretil en’âmi ven nûri nüvvirat

Elif lam ile nisa, maide, en’am ve nurlu kılınmış nur sureleri
hurmetine.

56
Ve elifin ve lâmin sümme râin bi sirrihâ
Alevtü bi nûril ismi min külli mâ cenet

Elif lam ra sırrı ve isminin nuruyla, işlediğim her günahtan
vazgeçerek yükseldim.

57
Ve elifin ve lâmin sümme mîmin ve râihâ
İlâ mecmeıl ervâhı ver rûhı kad alet

Elif lam mim ra ile yüce olan ruhaniler ve melekler meclisine
yükseldim.

58
Bi sirri havâmîmil kitâbi cemîıhâ
Aleyke bi fadlin nûri yâ nûru uksimet

Kitabın (Kur’an’ın) bütün Hâ Mîm’ lerinin sırrıyla üzerime
Nûr isminin fazlı aksın, ey bölümlere ayrılmış Nûr!”

59
Bi amme abese ven nâziâti ve târikın
Ve fî vessemâi zâtil bürûci ve zülzilet

Amme, abese, naziat, tarık, vessemai zatil buruci ve zilzal sureleri
hurmetine.

60
Bi hakkı tebâreke sümme nûnin ve sâilin
Ve fî sûretit tehmîzi veş şemsi küvvirat

Tebareke, nun, seele sâilun, tehmiz, izeşşemsu kuvvirat sureleri
hakkı için

61
Ve bizzâriyâtiz zerri ven necmi iz hevâ
Ve bıkterabet liyel ümûru tekarrabet

Zariyat, necm ve kamer sureleri hürmetine işlerim bana kolaylaşsın.

62
Ve fî süveril kur’âni hızben ve âyeten
Adede mâ karael kârî ve mâ kad tenezzelet

Hizb hizb, ayet ayet, okuyucuların okudukları ve inmiş olanlar
adedince kur’an sureleri hakkı için.

63
Fe es’elüke yâ mevlâye fî fadlikellezî
Alâ külli mâ enzelte kütben tefaddalet

Ey mevlam! Kendisine kitap indirdiğin her peygambere ihsanda
bulunan fazlını diliyorum.

64
Bi âhiyyen şerâhiyyen ezûnâyi sabvetin
Asbâvüsin âli şeddâye aksemtü bi taytağat

65
Bi sirri büdûhın exhezetın betadin zehecin
Bivâhıl vehâ bil fethı ven nasri esreat

66
Bi nûri feceşin mea sazhazin yâ seyyidî
Ve bil âyetil kübrâ eminnî minel fecet

Âyetü’l-Kübrâ hürmetine beni kurtar, emanet ve emniyet ver.

67
Bi hakkı fekacin mea mahmetin yâ ilâhena
Bi esmâikel husnâ ecirnî mineş şetet

Esmâ-i Hüsna hakkı için beni dağınıklıktan koru.

68
Hurûfün li behrâmin alet ve teşâmehat
Ve ismü asâ mûsâ bihiz zulmetün celet

O harfler merih yıldızı gibi yüksek ve alidir. Asayı musa ismiyle
karanlıklar dağılır.

69
Tevesseltü yâ rabbi ileyke bi sirrihâ
Tevessüle zî züllin bihin nasühtedet

Bunların sırrını kendime şefaatçi ederek Senden niyazda bulunuyorum. Bu, insanların kendisiyle doğru yolu bulduğu zillet ve tevâzû sahibi birinin tevessülü gibi olsun.

70
Hurûfün bi ma’nâhâ lehel fadlü şürrifet
Meden dehri vel eyyâmi yâ rabbinhanet

Ey merhametli rabbim! Bunlar öyle harflerdir ki, manaları sebebiyle
çağlar boyu üstünlük kendilerine bahşedilmiş ve yüceltilmişlerdir.

71
Deavtüke yâ allâhü hakkan ve innenî
Tevesseltü bil âyâti cem’an bi mâ havet

Ey Allahım! Gerçekten bütün ayetler ve ihtiva ettikleriyle sana
tevessülde bulunarak yalvardım.

72
Fetilke hurûfün nûri fecma’ havâssahâ
Ve hakkık meânîhâ bihil hayru tümmimet

Işte o nur harflerinin havassını bende topla, Her türlü hayrın
sayelerinde tamamlandığı manalarını gerçekleştir.

73
Vahdurnî avnen hadîmen müsehharan
Tuheymefyâîlü bihil kürbetüncelet

Bana itaat eden yardımcı bir hizmetçi gönder. Onunla sıkıntım
ortadan kalksın.

74
Fe sehhır lî fîhâ hadîmen yütıy’uni
Bi fadli hurufi ümmil kitâbi ve mâ telet

Ümmül kitab ve onu takip edenler hürmetine bu konuda bana itaat
edecek bir hizmetçi musahhar kıl.

75
Ve es’elüke yâ mevlâye fismikellezî
Bihî izâ düıye cem’ul ümûri teyesserat

Ey mevlam! Kendisiyle çağrıldığında bütün işlerin kolaylaştığı isminle
sana yalvarıyorum.

76
İlâhi ferham da’fi vağfirlî zelleti
Bi mâ kad deatkel enbiyâü ve tevesselet

İlahi! Peygamberlerin sana yaklaşmak için vesile ettikleri hürmetine
zayıflığma merhamet et. Günahlarımı bağışla.

77
Eyâ hâlikıy yâ seyyidî ıkdı hâcetî
İleyke ümûrî yâ ilâhî tesellemet

Ey yaratıcım ve seyyidim! İhtiyacımı yerine getir!
Işlerim sana havaledir.

78
Tevesseltü yâ rabbî ileyke bi ahmedâ
Ve esmâikel husnelletî hiye cümmiat

Yâ rabbi! Ahmed’i ve burada cemedilen güzel isimlerini şefaatçi
kılarak senden niyaz ediyorum.

79
Fe cüd va’fü vasfah yâ ilâhî bi tevbetin
Alâ abdikel miskîni min nazratin abet

Yâ ilahi! Yersiz bir bakışa kadar tüm hatalarımdan tevbe etmeyi şu
miskin kuluna lütfeyle ve hatasından geç.

80
Ve veffıknî lil hayri ves sıdkı vettükâ
Ve eskinennil firdevse mea firkatin alet

Beni hayır ihlas ve takvaya muvaffak kıl ve yüce toplulukla birlikte
beni firdevs cennetine yerleştir.

81
Ve kün bî raûfen fî hayâti ve ba’de mâ
Emûtü ve elkâ zulmetel kabrin celet

Hayatımda da, ölüp kabrin karanlığına vardığımda da bana
merhametli ol ve böylece o karanlık nura açılsın.

82
Ve fil haşri beyyıd yâ ilâhî sahîfetî
Ve sekkıl mevâzînî bi lutfike in eraddet

Yâ ilahi ne olur mahşerde amel sahifemi lutfunla ak eyle! Eğer hafif
gelecek olursa sevap terazimi ağırlaştır.

83
Ve cevviznî haddes sırâtı mûhervilen
Vahminî min harri nârin ve mâ havet

Beni keskin sırat köprüsünden koşarak geçir ve o büyük cehennem
ateşinden ve içindekilerden koru.

84
Ve sâmıhî min külli zenbin ceneytühû
Vağfir hatıy’atiyel ızâme ve in alet

İşlediğim her günahtan dolayı beni affet. Çok da olsa büyük
günahlarımı bağışla.

85
Fe yâ hâmilel ismillezî celle kadruhû
Tevekkâ bihî küllel ümûri tesellemet

Ey kadri yüce ismi taşıyan! Bütün tehlikeli işlerden kurtuldun ve
selamete erdin!

86
Fe kâtil ve lâ tahşe ve hârib ve lâ tehaf
Ve düs külle erdın bil vühûşi teammerat

Öldür, korkma! Harbet, çekinme! Vahşi ve yırtıcı hayvanlarla dolu
her yere gir!

87
Ve ekbil ve lâ tehrab ve hâsim men teşâu
Ve lâ tehşe be’sên lil mulûki velev havet

Saldır, kaçma! Dilediğin düşmanla mücadele et!
Dört bir yanını kuşatmış olsa da hiç bir melikin gücünden korkma!

88
Fe lâ hayyetün tahşâ ve lâ akrabün terâ
Ve lâ esedün ye’ti ileyke bi hemhemet

Ne bir yılandan korkarsın, ne de bir akrep görürsün. Ne de bir aslan
gürleyerek sana gelir!

89
Ve lâ tahşe min seyfin ve lâ ta’ni hancerin
Ve lâ tahşe min rumhın ve lâ şerrin eshemet

Ne bir kılıçtan, ne bir hançerin yaralamasından, ne bir mızraktan ve
ne ortalığı almış şerden korkma!

90
Cezâ men karae hâzâ şefâatü ahmedâ
Ve yuhşeru fil cennâti mea hûrin huffifet

Bunu okuyanın mükafatı, Ahmed’in şefaatidir.
Saf saf dizilmiş hurilerle cennete toplanır.

91
Va’lem bi ennel Mustafâ hayru mürselîn
Ve efdalü halkıllâhi men kad teferrakat

Bil ki Mustafa en üstün peygamberdir.
Allahın yeryüzüne yayılmış kullarının en faziletlisidir.

92
Ve saddir bihî min câhihî külle hâcetin
Ve selhü li key tencüve minel cevri vettağat

Yüce şanından dolayı her dileğinin başında onu an.
Onu şefaatçi et ki zulüm ve tecavüzden kurtulasın.

93
Ve salli ilâhi külle yevmin ve sâatin
Alel mustafel muhtâri mâ nesmetün semet

Yâ ilahi! Her gün, her an ve bir rüzgar kıpırdadıkça o seçkin
Mustafa’ya salat eyle.

94
Ve salli alel muhtâri vel âli küllihim
Ke addi nebâtil erdı ver riyhı mâ serat

O seçilmişe ve bütün aline yeryüzünün bitkileri ve kıyamete kadar
esen rüzgar adedince salat eyle.

95
Ve salli salâten temleül erda ves semâe
Kevebli ğamâmin ma’ ruûdin tecelcelet

Parıldayan şimşeklerle birlikte bulutlardan dökülen yağmurlar
adedince ve yeri göğü dolduracak kadar salat eyle.

96
Fe yekfîke ennellâhe sallâ bi nefsihî
Ve emlâkehû sallet aleyhi ve sellemet

Bizzat Allahın ve meleklerinin ona salat ve selam getirmesi sana
yeter.

97
Ve sellim aleyhi dâimen mütevessilen
Meded dehri vel eyyâmi mâ şemsün eşrakat

Yıllar ve günler sürdükçe ve güneş ışık saçmaya devam ettikçe,
sürekli olarak ona selam et..

98
Ve sellim alel athâri min âli hâşimin
Adede mâ haccel hacîcü ve sellemet

Ali Haşimden o paklara, hacılar kabeyi ziyaret edip onu
selamlamaları adedince selam eyle!

99
Verda yâ ilâhî an ebî bekrin mea umera
Verda alâ osmâne mea hayderis sebet

Yâ ilahi! Ebu Bekir ve Ömerden, Osman ve Haydar’dan da razı ol.

100
Kezal âlü vel ashâbü cem’an cemîuhüm
Meal evliyâi ves sâlihıyne ve mâ havet

Aynı şekilde cemi cümle âl ve ashabından, evliya ve salihlerden ve
bunlara tabi herkesten razı ol.

101
Mekâlü aliyyin vebni ammi muhammedin
Ve sirru ulûmin lil halâikı cümmiat

Bu Hz. Muhammedin amcasıoğlu Ali’nin sözleridir. Onda mahlukat
için ilimlerin özü ve sırrı toplanmıştır.

 

havas ve dualardan alıntıdır…