Meleklerin Size Dua Etmesi için

Meleklerin Size Dua Etmesi için

Meleklerin Size Dua Etmesi için 

Malik bin Yesar’dan rivayet edildiğine göre Resulullah(sav) şöyle buyurdu:
Her kim sabahladığında üç kere:

Eûzu billahis semiyyil aliymi mineşşeytanirracim (Kovulmuş şeytanın şerrinden hakkıyla işiten ve her şeyi bilen Allah’a sığınırım)” 

Dedikten sonra Haşr suresinin sonundan üç ayet okursa, Allah-ü Teâlâ o kişiye akşama kadar duâ etmek üzere yetmiş bin melek görevlendirir. O gün ölürse, şehit olarak ölür. Akşamladığında bunları okuyana da aynı derece vardır.

Haşr suresinin son üç ayeti:
Huvallahulleziy la ilahe illa huve ‘alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıym.
Huvallahullezii lâ ilahe illa hû. elmelikulkuddususselamul mu’minul muheyminul ‘aziyzul cebbarul mutekebbir. subhanAllahi ‘amma yuşrikun.
Huvallahul halikul – bâri-ulmusavviru lehül’esma ulhüsna. yusebbihu lehu ma fissemavati vel’ardı. Ve huvel’aziyzulhakiym
.

O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah’tır. Gaybı da, görünen âlemi de bilendir. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir.
O, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah’tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah’tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır.
O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. Güzel isimler O’nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.